SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Substantive Civil Law IV - HPOP3004
Title: Občanské právo hmotné IV
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0004
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP3003
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3005, HPOP3105
Is complex co-requisite for: HSZK3310
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I až III a V.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti, a to v rozsahu obecné části závazkového práva, resp. závazkového práva smluvního. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se jednotlivých smluvních závazků a institutů obecné části (vznik a forma smlouvy, obsah smluvních ujednání, změna závazků, jejich zajištění a utvrzení, zánik a další). Příklady zpracovávají na základě práce s občanským zákoníkem, jehož systematiku čtvrté části si tak prakticky osvojují, přičemž se učí nejen správně orientovat v široké matérii obligačního práva, ale především si prohlubují znalosti souvislostí a vzájemných vazeb probíraných institutů. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího samostatně vyhledávat a studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže analyzují v seminářích, jež jsou dále základem pro kritické uvažování nad jednotlivými problémy. Hlavním cílem seminární výuky předmětu je zejména rozvoj kritického právního myšlení, založeném ovšem na potřebné znalostní bázi pravidel závazkového práva.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a jeho kontroly studia studenti získají tyto další znalosti a dovednosti:
- Student zná základní instituty smluvního závazkového práva.
- Student dokáže subsumovat skutkový stav pod konkrétní občanskoprávní pravidla a tato aplikovat.
- Student dokáže analyzovat jednotlivé argumenty a proti-argumenty k zadanému příkladu a co nejkomplexněji je posoudit.
- Student se orientuje v základních předpisech závazkového práva.
- Student je schopen vyhledat relevantní judikaturu smluvního práva v právním informačním systému.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu (samostudium), a to minimálně v rozsahu povinné literatury (příslušené pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících. Seminární výuka není náhradou přednášek ani samostudia, nýbrž představuje doplnění a rozšíření poznatků získaných uvedenými způsoby, a to včetně nácviku jejich praktické aplikace. Předpokladem plnohodnotné účasti studenta na semináři je předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia a připravenost studenta reagovat na otázky k probírané látce a i jinak se zapojovat do diskuse.

2.      Klasifikovaný zápočet má podobu písemného testu organizovaného vyučujícími jednotlivých seminárních skupin.

3.      Test obsahuje celkem 20 otázek, které reflektují učivo přednášek, seminářů a povinné studijní literatury. Otázky mohou mít formu uzavřenou (s výběrem možností, kde správná může být jedna, více, všechny či naopak žádná z nich), případně jinou (např. polootevřenou s doplňováním do předem určených polí či otevřenou).

4.      Správně zodpovězená otázka je (jako celek) hodnocena vždy jedním bodem.

5.      Klasifikační stupně jsou stanoveny v návaznosti na počet dosažených bodů takto:

a)     známka výborně (1) = počet bodů 18 – 20

b)     známka velmi dobře (2) = počet bodů 15 – 17

c)     známka dobře (3) = počet bodů 12 – 14

d)     známka neprospěl/a = počet bodů 0 – 11

6.      Časový limit testu je 40 minut.

7.      Při psaní testu se předpokládá použití textu občanského zákoníku (ve formě např. tzv. úzetka, částky ze Sbírky zákonů apod.). Text zákona nesmí být opatřen jakýmikoliv dalšími poznámkami či komentáři, může v něm však být pro lepší orientaci studenta podtrháváno.

8.      Termíny písemného testu se vypíší vždy pouze v rámci semestru s výukou předmětu (tj. v zimním semestru), a to tak, že hlavní termín se koná v průběhu posledního týdne výuky před Vánoci, první náhradní termín se koná v lednu (v zápočtovém týdnu) a druhý náhradní termín se koná v průběhu ledna – února. Ve zkouškovém období, které bezprostředně navazuje na semestr, v němž není předmět vyučován, se termíny zápočtů nevypisují.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění)

-        Pojem závazku, konsensus, animus contrahendi, liberality, hlavní a akcesorický závazek

-        Vznik závazku – jednotlivé zavazovací důvody a jejich specifika

-        Subjekty závazku

-        Základy smluvního práva

-        Smlouva – pojem, forma a druhy smluv, proces uzavírání smluv – zásady a odchylky, náležitosti oferty, adhezní kontraktace

-        Předmět závazku a předmět plnění, závazky s alternativním plněním, alternativa facultas, místo a čas plnění

-        Obsah závazku (neúměrné zkrácení, lichva, úroky, záloha a závdavek)

-        Závazky ze smluv o smlouvách budoucích, ze smluv ve prospěch třetí osoby, ze smluv o plnění třetí osoby

-        Změna poměrů a vliv na trvání závazku (rebus sic stantibus), význam a role soudní ingerence do závazků, fixní závazky

-        Společná práva a společné dluhy (závazky s pluralitou subjektů)

-        Spotřebitelské závazky (pojem, zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo)

-        Práva z vadného plnění, záruka, zákonný a smluvní režim

-        Porušení smluvní povinnosti a jeho následky, prodlení dlužníka a prodlení věřitele

-        Změny závazků (změny v subjektech a změny v obsahu), subrogace a její účinky

-        Zajištění a utvrzení dluhu

-        Zánik závazků (zánik s uspokojením věřitele a zánik bez uspokojení věřitele)

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.  DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. V Praze: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. (příslušné části).

2.  ELIÁŠ, K. et al., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava 2012

Ostatní literatura:

1.      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V a VI. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

2.      ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Učebnice. Praha: Wolters Kluwer 2016.3.

3.      ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 240 s.

4.      FRINTA, Ondřej. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 286 s.

5.      ŠUSTEK, Petr a HOLČAPEK Tomáš. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 9788075523211

6.      PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2. vydání, Praha 2019

7.      HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V a VI. : Závazkové právo. (§ 1721–3012). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8.

8.      BÁNYAIOVÁ, Alena. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky

9.    KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013

10.    RABAN, P. a kol., Občanské právo hmotné. Závazkové právo, Brno: Klemm 2019

11.    TINTĚRA, T., PODRAZIL, P., PETR, P. Základy závazkového práva. 1 a 2. díl. Leges, 2016.

12.   SEDLÁČEK, J., Obligační právo. Reprint , Praha: Wolters Kluwer 2010

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník          

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2.      zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

3.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

4.      zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

5.      Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

6.      zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

7.      zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

8.      zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

9.      zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

10.   zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)          

11.   nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

12.   nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

13.   vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html