SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Summer internships in courts I - HP4152
Title: Letní právní praxe na soudech I
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/50, colloquium [HS]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0001
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HV3025
In complex pre-requisite: HM0701
Is complex co-requisite for: HP4153, HXPV0002
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
V rámci předmětu mohou studenti v průběhu července a srpna (případně na počátku září) vykonat letní právní praxi na okresních (obvodních) soudech, výjimečně na soudech vyšší instance.

Praxe musí být dohodnuta studentem osobně s příslušným soudem, a to podle jeho možností a zájmu (na uzavření dohody není právní nárok). Fakulta praxi nikterak nezajišťuje, ani se soudy neuzavírá smluvní vztah. Předpokládá se, že student v průběhu praxe stráví minimálně 50 hodin na soudu nebo činností pro něj. Student si v průběhu praxe vede portfolio odborné právní praxe.

Studenti díky této praxi:

– získají představu o vnitřní struktuře, chodu, organizaci práce příslušného soudu a obsahu práce soudce a soudních funkcionářů;

– získají dovednost základní orientace v soudním spisu a práce s ním;

– posílí dovednost právně analyzovat soudní spis a soudní rozhodnutí;

– zhlédnou několik soudních jednání a budou schopni porovnat studiem získané představy o soudním řízení, včetně rolí různých subjektů soudního řízení, s praxí.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Podmínkou pro splnění kolokvia je absolvování praxe v předepsaném rozsahu, zapsání předmětu studentem do Studijního informačního systému, předložení originálu potvrzení příslušného soudu o jejím vykonání na předepsaném formuláři, odevzdání vyplněného portfolia odborné právní praxe, splnění zadaných úkolů v systému Moodle a účast na závěrečném reflexním setkání. Formulář potvrzení a portfolio jsou dostupné v souborech vinformačním systému, jakož i v systému Moodle. 

2. Vyplněný formulář potvrzení musí být odevzdán na sekretariátu centra právních dovedností nebo ho student centru doručí prostřednictvím podatelny, a to nejpozději do poloviny září. Potvrzení doručená v druhé polovině září již nemohou být akceptována s ohledem na nutnost provedení zápisu splnění předmětu před koncem akademického roku. Vyplněné portfolio odborné právní praxe je třeba odevzdat elektronicky týden po dokončení praxe, nejpozději však do poloviny září. 

3. Vzhledem k podmínkám absolvování předmětu Letní právní praxe na soudech I nelze uznat praxi za splněnou zejména studentům, 

kteří vykonali praxi v průběhu roku (tj. nikoli v létě); 

jejichž praxe trvala 100 hodin, pokud ji budou chtít uznat jako Letní právní praxi na soudech I asoučasně jako Letní právní praxi na soudech II (praxe bude uznána toliko jako Letní právní praxe na soudech I);  

jejichž praxe neproběhla na soudu (vyřazena jsou tak státní zastupitelství, jakož i právní oddělení rozličných úřadů ajiných subjektů). 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Praktickou část předmětu vykonávanou na soudu nelze předem přesně vymezit, neboť její konkrétní náplň závisí na aktuální agendě konkrétního soudu, který stanoví přesný obsah praktické části předmětu. 

Student soudu předloží informace o praxi obsažené v dokumentu dostupném ve Studijním informačním systému, z nichž bude náplň praxe vycházet. 

Dle tohoto dokumentu může být náplň praxe složena zejména ze seznámení se 

s členěním soudu na jednotlivé úseky, soudními specializacemi, organizací a rozvrhem práce a prací soudních funkcionářů; 

s obsahem práce soudní administrativy, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů aasistentů soudce; 

s organizací spisů, spisovou evidencí a informačními systémy používanými v justici; 

s činností soudu před zahájením řízení, řízením v prvním stupni a řízením o opravných prostředcích; 

s tvorbou soudních rozhodnutí a vedení ústního jednání, resp. hlavního líčení či veřejného zasedání. 

Fakulta zároveň vítá aktivní zapojení studenta do soudní činnosti a možnost vyzkoušet si např. sepsání konceptu některých rozhodnutí. Míra zapojení studentů do soudní činnosti závisí ovšem na úvaze a možnostech soudu. 

Studenti se též účastní reflexních aktivit zajišťovaných fakultou. Úvodní setkání a průběžné aktivity studenti splní v kurzu k předmětu v systému Moodle. Nakonec absolvují závěrečné reflexní setkání s vyučujícím praxe, které se uskuteční na fakultě. Na úplný závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během celé doby výkonu praxe 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Hatina (23.09.2022)

Předmět se (na rozdíl od obvyklého postupu zápisu předmětů ve Studijním informačním systému na začátku semestru) nezapisuje předem, ale až v průběhu roku. Zápis předmětu je povolen v období ov období od 1. května do 10. července. Možnost splnění předmětu je podmíněna zápisem předmětu v tomto období.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti mohou nicméně vycházet z příslušné oborové literatury podle náplně činnosti konkrétního soudního úseku. K procesním souvislostem mohou využít zejména: 

1. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

2. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 2.aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016. 

4. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021. 

5. FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 

6. JIRSA, J. a kol. Klíč k soudní síni. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html