SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin. Reading of Neolatin Texts - ASZLJ3310
Title: Latina. Četba raněnovověkých latinských textů
Guaranteed by: Language Centre - Latin (21-JCL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 10 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Annotation -
The course focuses on deepening students’ knowledge of Latin needed for further work with written sources of the early modern era (15th to 18th century).
It stresses the importance of reading Latin texts of both Bohemian and wider European provenance, of their gramatical analysis, translation, interpretation and larger context.
The course offers a survey of various types and genres of written production and its authors. It deals with both secular and ecclesiastical sources, as well as with literal works. It concentrates mostly on the specifics of early modern Latin.

The course is designed for students of history, archival studies, philological studies and art students (fulfilled exam requirements of ZK+, ZK- or at least Latin III is a prerequisite).

One-semester course, 1 session of 90 mins per week.
Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Aim of the course - Czech

Studenti se seznámí s raněnovověkými latinskými texty, začleněnými do historického kontextu doby.

Na četbě latinských bohemikálních textů 15.–18. století poznají jazyková specifika raněnovověké latiny, zdokonalí se v překladu a interpretaci textů a naučí se pracovat s relevantními slovníky a příručkami.

Last update: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (05.02.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, aktivní práci v hodině, domácí přípravu a splnění stanovených úkolů.

Na základě vlastního odborného zaměření si studenti vyberou vhodný text a připraví jeho prezentaci i komentovaný překlad.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Literature - Czech
Základní učební materiály:
Eva Kuťáková, Dana Slabochová, Ad fontes - Cursus Latinus, Praha 2014 (a novější).
Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1-2, Praha 1987.
Markéta Klosová, Vestibulum + "Addenda vestibuli", praktická učebnice latiny pro studující historických oborů, Praha 2004.
Jana Zachová, Latina pro historiky a archiváře, Praha 2005.
Eva Bilíková, Přehled latinské mluvnice, Brno 1991.
Dirk Panhuis, Lucie Pultrová (překlad), Gramatika latiny, Praha 2014.
 
Slovníky:
Charles du Fresne Du Cange, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, Francofurti 1710 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html).
Robert Estienne, Johann Matthias Gesner, Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus, Lipsiae 1749 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gesner.html).
Egidio Forcellini, Totius latinitatis lexicon, 1858-1887 (http://www.lexica.linguax.com/forc.php).
Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris 1934 (http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q).
Karl Ernst Georges, Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Leipzig 1869 (http://www.zeno.org/Georges-1913).
Johann Georg Theodor Grässe, Orbis Latinus; Lexikon lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, Braunschweig, Klinkhardt & Biermann, 1972 (http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html).
Jan Kábrt a kol., Latinsko-český slovník, Praha 2000.
Eva Kamínková, Výbor ze středověkých latinských textů, Praha 1971.
Adam Friedrich Kirsch, Cornu Copiae, Lipsiae 1774 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/kirsch.html).
Litterae ante portas - mezioborová databáze (http://litterae.phil.muni.cz/).
Josef Pražák, František Novotný, Josef Sedláček, Latinsko-český slovník, Praha 1999.
Zuzana Silagiová a kol., Slovník středověké latiny v českých zemích, Praha od r. 1977 (http://lb.ics.cas.cz).
Marek Winiarczyk, Sigla latina in libris impressis occurrentia, Wratislaviae 1995 http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html).
další slovníky dostupné na výchozím slovníkovém rozhraní (http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm).
 
Odborná literatura:
Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1940.
Milan Kopecký, Český humanismus, Praha 1988.
Jan P. Kučera, Jiří Rak, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
Zuzana Pokorná, Martin Svatoš (edd.), Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku nár. písemnictví, Praha 1992.
Martin Steiner, Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského, Listy filologické, 122, 1999, č. 3-4, s. 232-240.
Alexander Stich, Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách, in: Sláva barokní Čechie, ed. Vít Vlnas, Praha 2001, s. 235-254.
Martin Svatoš, Česko-latinská literatura v 17. a 18. století [+ hesla k latinsky píšícím autorům], in: Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004, s. 51-56 a passim.
Martin Svatoš, Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích v 19. století, in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 4.-6. března 2004. Praha 2004, s. 39-52.
Martin Svatoš, Kontrola četby a distribuce náboženských knih při lidových misiích a misijní knížky v 18. století, in: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, ed. Ivana Čornejová, Praha 2003, s. 363-384.
Martin Svatoš, Novolatinská literatura v Čechách 17. a 18. století, in: Sláva barokní Čechie, ed. Vít Vlnas. Praha 2001, s. 254-261.
Martin Svatoš, Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských textů a otázky z ní vyplývající, Listy filologické, 122, 1999, č. 3-4, s. 222-231.
Josef Vašica, České literární baroko, Praha 1995.
Josef Wintr, Zásady transkripce českých textů z barokní doby, in: Listy filologické 121, 1998, s. 341-346.
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Syllabus - Czech

Četba a výklad souvislých latinských odborných historických textů, pochopení pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby o středověké a novověké varianty, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Témata jednotlivých hodin:

 • Humanistická a barokní latina (znaky a specifika raněnovověké latiny, přehled novolatinské literatury v českých zemích – funkční stratifikace textů)
 • Rétorika latiny (figury, tropy, nové umění elokvence)
 • Odborné spisy I: geografie (Sebastian Münster, Kosmografie)
 • Prameny církevní provenience I: perspektiva zemská (listiny, synodální statuta, pastorální vizitace, farní či klášterní kroniky, matriky)
 • Prameny univerzitní provenience (univerzitní statuta, unijní dekret)
 • Krásná (věcná) literatura (ukázka cestopisu)
 • Latina vědeckého diskursu (latinské odborné spisy – Jan Amos Komenský)
 • Novolatinská legendistika (odraz kultu Jana Nepomuckého v pramenech a literatuře – kanonizační dekret; Balbínova kanonizační legenda; ukázka jezuitské hry s nepomucenskou tematikou)
 • Barokní homiletika
 • Historiografie, narativní prameny (Hammerschmied)
 • Prameny církevní provenience II: perspektiva kurie (papežské buly; protokoly Propagandy de fide; zprávy nunciů; vizitace ad limina)
 • Odborné spisy II: učená korespondence, osvícenské edice latinských pramenů s úvody (Dobrovský, Dobner)
 • Latinské mluvnické spisy a další jazykové příručky
 • Paleografie raněnovověké latiny a ediční postupy při zpřístupňování textů
 • Barokní překladatelství – dobové překlady a adaptace
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Entry requirements - Czech

Pro účast v kurzu je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina III – viz sylabus, resp. splněná zkouška z latiny (ZK- nebo ZK+)

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (07.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html