SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin. Reading of Latin Sources - ASZLJ3210
Title: Latina. Četba latinských pramenů
Guaranteed by: Language Centre - Latin (21-JCL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 15 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Teacher(s): PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Mgr. Šimon Dittrich
Interchangeability : ASZLJ0046, ASZLJ3222, ASZLJ3242
Is interchangeable with: ASZLJ3232, ASZLJ3242, ASZLJ3110, ASZLJ3222, ASZLJ0046
Annotation -
The course is designed for students with knowledge of basic Latin morphology and syntax (see Course description Latin III).
The course enlarges the Latin language at the advanced level. It focuses on deepening of knoledge of Latin syntax (see syllabus) and mainly on the reading and translation of original Latin texts.

One-semester course, 1 session (90 mins) per week.
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti si rozšíří znalosti slovní zásoby, naučí se složitější jevy latinské syntaxe a získají schopnost pracovat s komplikovanými orginálními latinskými texty.
Kromě klasické latiny získají také základy latiny středověké i raněnovověké.

Studenti se zdokonalí v překladu a interpretaci latinských textů, zejm. bohemikálního původu, a naučí se pracovat s relevantními slovníky a příručkami.
Na základě četby a analýzy latinských oborových textů získají praktické znalosti a dovednosti pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.

V kurzu se studenti mohou připravit ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+)

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (07.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast na výuce, aktivní práci v hodině, domácí přípravu a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Literature - Czech

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).
Doplňkové texty a materiály dle výběru vyučujícího.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.
Tříška, J.: Latinitas Bohemica. Výbor z latinské literatury českých zemí. Praha, Trizonia 1996.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html

Doplňkové materiály na internetu:
https://www.latintutorial.com/videos – anglická videa s latinskou gramatikou
Cicerone duce – česká videa s vybranými jevy latinské syntaxe

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (09.06.2021)
Syllabus - Czech

Náplň kurzu: lekce XVI-XX učebnice Ad fontes - Cursus Latinus a doplňkové originální texty.

Práce s textem: četba latinských pramenů z oblasti kulturní historie, historie, filozofie, filologie aj., pochopení pozadí a okolností vzniku textů, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe, nepravidelná slovesa.

Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty příčinné a přípustkové, syntax pádů.

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Entry requirements - Czech

Pro účast v kurzu Četby latinských pramenů je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina III - viz sylabus.

Tato úroveň se ověřuje splněným zápočtem z latiny III, příp. (u studentů, kteří na latinu III nechodili) splněním vstupního testu před začátkem nebo nejpozději na začátku nového semestru (v takovém případě je nutno se předem domluvit s vyučujícím).

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Other recommended courses - Czech

Kurz pro zajištění potřebné úrovně:

Latina III. Blended Learning (ASZLJ3034) nebo: Latina III (ASZLJ3030)

Kurzy stejné úrovně zaměřené na určitou skupinu textů:

Latina. Četba raněnovověkých latinských textů (ASZLJ3310)

Latina. Četba latinských textů pro historiky (ASZLJ3222)

Latina. Četba latinských textů pro filozofy (ASZLJ3242)

(Poznámka: Neotevírají se v každém semestru.)

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html