SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin. Reading of Latin Texts for Art Historians - ASZLJ3110
Title: Latina. Četba latinských textů pro historiky umění
Guaranteed by: Language Centre - Latin (21-JCL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pre-requisite : ASZLJ3020
Interchangeability : ASZLJ3210
Annotation -
The course is designed for students with basic vocabulary, a good grasp of morphology and basic Latin syntax (a credit in Latin II is a prerequisite, or, alternatively, a pass grade in the entrance test).
The course enlarges the Latin language at the intermediate level. It focuses on deepening of knowledge of Latin syntax (see syllabus) and mainly on the reading and translation of original Latin texts.

One-semester course, 1 session (90 mins) per week.
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti si rozšíří znalosti slovní zásoby, získají ucelený přehled latinské morfologie a prohloubí si znalosti latinské syntaxe.
Kromě klasické latiny získají také základy latiny středověké i raněnovověké.

S využitím relevantních slovníků i příruček se dále zdokonalí v překladu a interpretaci latinských pramenů z oblasti dějin umění a kulturní historie.
Na základě četby a analýzy latinských oborových textů získají praktické znalosti a dovednosti pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.

Neoboroví studenti se v kurzu mohou připravit ke zkoušce nižší úrovně (ZK-).

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Plnění zkoušky (pro studenty Dějin umění, zapsané pod kódem ADU100226) je podmíněno pravidelnou účastí na výuce, aktivní prací v hodině, domácí přípravou a splněním konkrétních dílčích úkolů; popis zkoušky samotné viz níže.

Zápočet (pro studenty jiných oborů, zapsané pod kódem ASZLJ3110) se uděluje za pravidelnou účast na výuce, aktivní práci v hodině, domácí přípravu a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Literature - Czech

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).
Doplňkové texty a materiály dle výběru vyučujícího.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html#g01

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Requirements to the exam - Czech

Pro studenty Dějin umění je tento předmět zakončený zkouškou - zapisují si ho pod kódem ADU100226.

Náplň zkoušky:

  • písemná část (90 min.) - základní orientace v textu a porozumění sdělení, překlad zadané části textu, morfologické, syntaktické a lexikální úkoly
  • ústní část (20 min. + příprava cca 20 min.) - vysvětlení zadaných gramatických jevů, určování a tvoření tvarů, překlad nápisu vylosovaného z korpusu, vytvořeného v průběhu kurzu (popř. určení chronogramu, vysvětlení zkratek apod.)

U obou častí je možné používat papírový latinsko-český slovník.
Ústní část probíhá zpravidla tentýž den odpoledne.

Ke složení zkoušky je nutné v obou částech získat min. 60%.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Syllabus - Czech

Náplň kurzu: lekce XI-XV učebnice Ad fontes - Cursus Latinus a doplňkové originální texty.

Práce s textem: četba latinských pramenů vycházející z potřeb oboru dějiny umění (nápisy, archivní záznamy, umělecké texty apod.), pochopení kulturněhistorického pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.
Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe.
Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, vedlejší věty.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Entry requirements - Czech

Pro účast v kurzu je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina II - viz sylabus.
Tato úroveň se ověřuje splněným zápočtem z Latiny II, příp. (u studentů, kteří na Latinu II nechodili) splněním vstupního testu před začátkem nového semestru (v takovém případě je nutno se předem domluvit s vyučujícím).

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Other recommended courses - Czech

Latina. Doplňková četba textů ke zkoušce pro historiky umění (ASZLJ3120)

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (30.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html