SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introductory Language Seminar - ABO100932
Title: Úvodní jazykový seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / 95 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Interchangeability : ABO100930
Is pre-requisite for: ABO100519, ABO500804, ABO100936, ABO100533, ABO100534, ABO100532, ABO100528, ABO100529, ABO100582, ABO100518, ABO100234, ABO300034, ABO100935, ABO500805, ABO500802, ABO500803
Is interchangeable with: ABO100930
Annotation - Czech
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o slovotvorbě, morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny a českého pravopisu. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii a zorientují se v základní jsazykovědněbohemistické literatuře.
Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Aim of the course - Czech

Úkolem úvodního jazykového semináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Literature - Czech

ADAM, Robert, a kol.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

Internetová jazyková příručka (2008–2017) [online].

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Teaching methods - Czech

V případě nutnosti konat výuku distančně bude předmět transformován do online formy. Bude probíhat převážně formou videokonferencí, zčásti bude práce zadávána a kontrolována (včetně zpětné vazby) písemně.

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (10.07.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, zápočtový test (morfologický a syntaktický rozbor – max. tři termíny).

Zkouška (písemná): morfematický a slovotvorný rozbor, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice, jazykovědná terminologie.

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Syllabus - Czech

Systémový přístup k jazyku
Pravopis
Morfematický rozbor
Morfologie, morfologický rozbor, kodifikovaná morfologická norma
Základy slovotvorby, slovotvorný rozbor
Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí
Lingvistická terminologie

Orientace v základní literatuře z oboru jazykovědné bohemistiky

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Entry requirements - Czech

Předmět je určen oborovým studentům v 1. semestru studia.

Last update: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html