SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Stylistics and Text Analysis - ABO500805
Title: Stylistika a analýza textu
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Pre-requisite : ABO100930, ABO100932
Annotation - Czech
Přednáška podává přehled problematiky stylu a textu (resp. diskurzu) v rámci v rámci lingvistických a komunikačních přístupů.
Seminář se zaměřuje jednak na prodiskutování vybraných teoretických otázek spjatých s pojmem stylu a textu, jednak na analýzu textů různých typů. Vychází jak z české tradice výzkumu stylu, tak z některých novějších přístupů.
Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Aim of the course - Czech

Seznámení studentů s problematikou stylistiky a nauky o textu z hlediska teoretického i historického. Představení stylové diferenciace textů. Osvojení si různých způsobů analýzy textů.

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Úspěšné vykonání písemné zkoušky.

Seminář: Aktivní práce v semináři (rozbory zadávaných textů, diskuse o odborné literatuře atd.). Stylová analýza vybraného textu (vystoupení na semináři nebo písemné zpracování – cca 3 strany).

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Literature - Czech

Auer, Peter: Jazyková interakce. Praha: NLN 2014.

Čechová, Marie a kol.: Současná stylistika. Praha: NLN 2008.

Hausenblas, Karel: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: FF UK 1996 (vybrané stati).

Hoffmannová, Jana: Stylistika a ... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia 1997.

Hoffmannová, Jana a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016.

Homoláč, Jiří a kol.: Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia 2022 (vybrané partie).

Jelínek, Milan: Stylistika. In: Petr Karlík – Marek Nekula – Zdenka Rusínová (eds.), Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 1995, s. 701–782.

Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN 2016 (vybraná hesla).

Krčmová, Marie: Stylistika. In: Pleskalová, Jana et al.: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia 2007, s. 296–335.

Nekula, Marek.: Text. In: Petr Karlík – Marek Nekula – Zdenka Rusínová (eds.), Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 1995, s, 652–699.

Štícha, František a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013. Kap. Gramatika textu, s.885–940.

 

Aktuální literatura zadávaná na semináři.

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Teaching methods - Czech

Výklad, analýza textu.

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Písemná zkouška. Vyžaduje se znalost přednášené látky a odborné literatury předepsané na přednášce a na semináři.

Požadovaná úspěšnost: minimálně 65 %.

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy přednášky:

Vymezení základních pojmů, vývoj teoretického uvažování o nich (s důrazem na českou tradici).

Sociální komunikace a její komponenty (subjekty, kód, text aj.).

Styl jako inherentní složka textů, funkce stylu.

Struktura a funkce textů. Standardy textovosti.

Produkce a recepce textů.

Sémantika textu a jeho smysl v rámci komunikace.

 

Hlavní tematické okruhy semináře:

Metody analýzy textu, stylová analýza textu.

Komunikační situace a její složky, tzv. stylotvorné faktory. Odraz stylotvorných faktorů v textech.

Texty mluvené a psané, transpozice mezi mluvenými a psanými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu.

Komunikační sféry a funkční styly, vývoj a současný stav koncepce funkčních stylů.

Analýza rysů vybraných funkčních stylů (např. styl vědecký, administrativní, publicistický).

Argumentace a manipulace v textu.

Koheze a koherence textu.

Intertextovost a intermedialita (multimodalita).

Last update: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (05.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html