SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Syntax of Czech - ABO500804
Title: Syntax
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Pre-requisite : ABO100930, ABO100932
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (27.01.2022)
Přednáška podává přehled o základních tématech syntaxe češtiny z hlediska tradičních závislostních přístupů s důrazem na funkční generativní popis a jeho implementaci v Pražském závislostním korpusu. Závislostní přístup bude v některých případech srovnáván s přístupem složkovým. Předmět vychází ze znalostí a dovedností získaných v úvodním jazykovém semináři, které dále prohlubuje. V centru pozornosti stojí témata valenční teorie, gramatických a lexikálních alternací syntaktických konstrukcí, struktury souvětí včetně nepravidelných syntaktických struktur. Přednáška zároveň podává základní informativní přehled o alternativních teoretických přístupech k syntaxi přirozeného jazyka. U jednotlivých témat rovněž předkládá modelová řešení analýzy konkrétních jevů jak v izolovaných konstrukcích, tak v přirozených textech.

Seminář se zaměřuje na využití osvojených poznatků v praktické analýze reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Přednášku a seminář lze volitelně doplnit seminářem vedeným studentským tutorem (kód: ABO700568). Tutorem vedený seminář poskytuje vhodnou příležitost vyjasnit si problematickou látku v neformálním prostředí.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Studenti se zorientují v základních jevech české syntaxe, v dominantních přístupech k popisu syntaxe v české a částečně i zahraniční bohemistice a lingvistice a budou schopni praktické analýzy reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu).

Seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (01.02.2022)

Lehečková, Eva - Synková, Pavlína: Příručka k syntaxi češtiny (výklad a cvičení s řešením) [studenti obdrží v pdf formátu na začátku semestru]

Panevová, Jarmila & kolektiv: Mluvnice současné češtiny 2: Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů; zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury - a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu

Seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; závěrečný test (nutno splnit z 65 %)

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (24.01.2023)

 • závislostní syntaktická analýza - tradiční vs. funkční generativní popis a Pražský závilostní korpus (PDT)
 • valence - obligatorní vs. volné doplnění, sémantické role, funktory, sémantické typy predikátu
 • kondenzace - vyjádření predikace bez verba finita (např. práce na stavbě)
 • alternace - syntaktické (Odvezli ho. X Byl odvezen.) vs. lexikální (Naplnil vanu vodou. X Naplnil vodu do vany.)
 • souvětí a text - různé typy spojení, syntaktický vs. sémantický přístup
 • aktuální členění - téma, réma, kontrast, kontextová zapojenost, rematizátory
 • slovosled - gramaticky determinovaný vs. tzv. "volný"
 • elipsa - aktuální (závislá na kontextu) vs. lexikální (závislá na konkrétních výrazech)
 • modifikace větné stavby (např. Rýži, tu nejím nikdy.)
 • složková syntax (uzel nerovná se nutně jen slovo, nýbrž i skupina slov)
 • současné směry v syntaxi

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html