velikost textu

Třídní učitel na 2. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Třídní učitel na 2. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Class teacher to 2. grade of elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dagmar Andršová
Vedoucí:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
190141
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — základy společenských věd (N PG-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
: třídní učitel, základní škola, kompetence, povinnosti, kolektiv
Klíčová slova v angličtině:
class teacher, elementary school, competence, responsibility,group
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá náplní práce třídních učitelů na 2. stupni základních škol. Cílem práce je na základě odborné literatury popsat náplň práce a legislativní vymezení funkce třídního učitele, jeho kompetence nutné pro výkon této funkce a povinnosti s ní spojené. V teoretické části je popsán vývoj a právní vymezení učitelské profese. Dále pak fungování třídního kolektivu, sociální struktura třídy a možné metody podpory kázně žáků. Výzkumná část popisuje a analyzuje zkušenosti třídních učitelů, se kterými byl veden rozhovor, monitorující jejich vnímání této funkce, pozitivní i negativní zkušenosti. Účelem rozhovorů je hlouběji proniknout do současných problémů třídních učitelů a poznat, jak se s nimi v současné době potýkají. Závěr práce je analýza těchto zkušeností. KLÍČOVÁ SLOVA Třídní učitel, 2. stupeň základní školy, funkce, kompetence, povinnosti, zkušenosti, problémy, metody kázně, klima třídy.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT The diploma thesis deals with the content of work of class teachers at the 2nd level of elementary schools. The aim of the thesis is to describe the content of the work and the legislative definition of the function of class teacher on the basis of professional literature, its competences necessary for the performance of this function and the duties connected with it. In the theoretical part is described the development and legal definition of the teaching profession. Furthermore, classroom function, class social structure and possible methods of pupil discipline support. The research part describes and analyzes the experience of class teachers with whom the interview was conducted, monitoring their perception of this function, positive and negative experiences. The purpose of the interviews is to penetrate deeper into the current problems of class teachers and to learn how they are currently facing them. The conclusion of the thesis is an analysis of these experiences. KEYWORDS Class teacher, 2nd level of elementary school, functions, competences, duties, experiences, problems, discipline methods, classroom climate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmar Andršová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dagmar Andršová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dagmar Andršová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB