PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl a výchova ke zdraví - OPVP14015
Anglický název: Healthy Lifestyle and Education towards Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Smyslem kurzu je seznámit frekventanty s variantami praktického strategického jednání pedagoga, které vede ke zvládání rizik ohrožujících zdraví jeho i svěřených jedinců. Předmět poskytuje argumenty k nutnosti hledat cesty k prevenci a podpoře zdraví. V návaznosti na programové dokumenty WHO analyzuje determinanty zdraví a vymezuje hlavní úkoly v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

Bláhová, K. et al. Kazuistiky z pediatrie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 197 s. ISBN 978-80-204-3392-3.

 Hanušová, J. Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7290-782-3.

 Hanušová, J. Zásady předlékařské první pomoci. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství  PedF UK, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7290-647-5.

 Ludíková, B. Základy pediatrie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 153 s. ISBN 978-80-244-3727-9.

 O`Callaghan, Ch.; Stephenson, T. Pediatrie do kapsy. 2. přepr. vyd. Praha : Grada, 2005. 434 s. ISBN 80-247-0933-3

 Velemínský, M. et al. Vybrané kapitoly z pediatrie. 6. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7394-182-6. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.10.2017)

Zápočet - aktivní účast na prezenční části výuky (100 % - účast na 3 setkání, popř. na 2 ze 3 - seminární práce za neúčast na jednom setkání v rozsahu a podobě dle vyučující) + úspěšně absolvování zápočtového testu v rozsahu min. 75 %.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

1. Zdraví člověka a životní styl.

2. Determinanty zdraví - vnitřní a vnější faktory.

3. Preventivní přístup a strategie podpory zdraví, výchova ke zdraví.

4. Rizikové a protektivní faktory - výživa a nutriční chování, tělesný pohyb, hypokineze, sexuální chování, autodestruktivní chování, psychosociální stres.

5. Civilizační choroby a jejich prevence.

6. Vybraná dětská onemocnění.

7. Základy předlékařské první pomoci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK