PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Náslechová praxe na SŠ v ZSV - OPNX2O126B
Anglický název: Teaching Observation of Social Science at Higher Secondary School
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (03.02.2022)
Náslechová praxe na SŠ v ZSV těsně předchází a zároveň částečně probíhá paralelně se souvislou pedagogickou praxí na SŠ v ZS, v LS pak probíhá samostatně. Tato praxe poskytuje studentům příležitost seznámit se s různými podobami výuky ZSV a těmito podobami se inspirovat a konfrontovat je s vlastní praxí. Náslechová praxe reflektuje různé vyučovací hodiny realizované na více pracovištích; kromě návštěv školských zařízení se využívá též videozáznamů hodin. Studenti průběžně plní úkoly, jež vyplývají z povahy náslechové praxe, a to v závislosti na specifikách navštívené výuky: zpravidla se jedná o vedení si pedagogického deníku a přijímání podnětů k plánování a hodnocení vlastní pedagogické činnosti. V následných reflektivních seminářích studenti prezentují vybrané pedagogické situace, které považují za náročné a konzultují různé způsoby řešení. Nově je výuka tohoto předmětu opřena o aktualizovanou digitální oporu v moodlu a též o platformu MS Teams. Dále bude nově kladen důraz na rozvíjení schopnosti studentů reflektovat fenomény pozorované v distnační výuce. Tento kurz zohlední podněty a trendy související s digitalizací výuky, jež byla urychlena epidemiologickou situací v š.r. 2020-2022.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (05.11.2019)

Cílem předmětu je známit studenty s různými podobami výuky ZSV a těmito podobami se inspirovat.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (16.01.2022)

V době, kdy nebude možné reflektovat a konzultovat souvislou praxi kontaktně, bude komunikce probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní výuka bude probíhat v MS Teams, asynchroní spíše v moodlu.

Adresa pro synchronní distanční výuku v MS Teams pro dobu, kdy z epidemiologických důvodů není možná výuka prezenční: https://1url.cz/@naslechovka

Adresa kurzu na Moodle UK 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6179 (Heslo: praxe; kurz je však zatím otevřený.)   Kód pro přímý vstup do týmu v MS Teams: ici9mz3

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (09.12.2020)

Základní studijní literatura

HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ,V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012.

Doporučená studijní literatura

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné školePraha: Portál 1999.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučováníBrno: MU 2016. 

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (30.01.2021)

Průběh předmětu:

a) Úvodní informativní setkání (proběhně tesně před didaktickým seminářem v prvním či druhém týdnu);

b) Samostatné shlédnutí videozáznamových ukázek hodin a jejich společná reflexe na didaktickém semináři; 

c) Náslech dvou vyučovacích hodin realizovaných mimo pracoviště souvislé pedagogické praxe (možné též vzádleně či ze záznamu);

d) Reflexe specifik distanční výuky a formulace nároků na přípravu a hodnocené této výuky;

d) Reflexivní kolokviální seminář(e) k pozorovaným hodinám a vlastní praxi (některé proběhnou též v době souvislé praxe: na těchto seminářích bude možné reflektovat právě realizovanou praxi); 

e) Závěrečné kolokvium (Může probíhat samostatně či jako součást kolokvia k souvislé pedagogické praxi.)

 

Projeví-li studenti zájem, může proběhnout též samostatná diskuse s pedagogy inspirativních škol. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (09.12.2020)
Podmínkou udělení zápočtu je observace a reflexe zadaného počtu vyučovacích hodin, případně setkání s vučujícími. Observace je doložena vytvořením záznamů z pozorování, reflexe probíhá obvykle kolokviálně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK