PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Orbis Pictus II - OB2321A35
Anglický název: Orbis Pictus II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBW1V144A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A33
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (01.02.2019)
Anotace: Kurs představuje současné podoby muzejní pedagogiky a didaktické výstavby edukačního programu k výstavě a jejímu percepčnímu dispozitivu. Analýza, komparace a evaluace muzejních a kurátorských řešení, tematizací a jejich převedení do didaktického modelu, včetně jeho otestování na veřejnosti.KONKRÉTNÍ PROJEKT: návrh edukačního programu pro UPM: Výstava ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK. Výstava o Zikovi a Lídě Ascherových, vernisáž 15. 2. 2019. Studenti i s doprovodem jsou srdečně zváni. Cíl: Vytvoření mediační a interpretačních přístupů v oblasti didaktického zpracování souboru exponátů či kulturních artefaktů. Příprava na workshopy pro veřejnost, u příležitosti Dne dětí 2019. Otestování účinnosti edukačního programu v praxi, porozumění odborné terminologii. Sylabus Vytvoření vlastních mediační a interpretačních přístupů v oblasti didaktického zpracování souboru exponátů či kulturních artefaktů, propojení didaktických segmentů do společného celku, otestování nosnosti segmentů a celku v praxi, porozumění odborné terminologii. Návaznost na konkrétní výstavní projekt UPM: ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK. Výstava o Zikovi a Lídě Ascherových, vernisáž 15. 2. 2019. 1 – 2 Návštěva Uměleckoprůmyslového muzea, studium výstavy. Kurátorský výklad Dr. Konstantiny Hlaváčkové. Konceptová analýza obsahu a kurátorského pojetí. Seznámení se s prací a koncepcí oddělení edukace UPM, pod vedením Mgr. Vladimíry Sehnalíkové a Mgr. Dany Rovenské Havlové. Rozdělení do pracovních skupin. Individuální návštěvy výstavy podle potřeby. 3 – 4 Koncepce edukačního programu pro konkrétní výstavu, pod vedením Mgr. Vladimíry Sehnalíkové a Mgr. Dany Rovenské z edukačního oddělení UPM. Základní struktura a definice segmentů programu, propojitelnost do celku. Práce ve skupinách. Individuální návštěvy výstavy podle potřeby. Konzultace s edukačním oddělením podle potřeby. Koncepce jednotlivých dílen pro veřejnost – tematizace dílen, stanovení časového plánu, materiálu, potřeb, ověření proveditelnosti plánovaných zadání a činností. 5 – 6. Provedení edukačního programu pro veřejnost, ověření didaktického zpracování, dokumentace, reflexe.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíl výuky:
Od reflexe vlastního chápání obrazu v současné kultuře a reflexe animační praxe k tematizaci a konceptové analýze k rozpoznání kontextů a plurality interpretací. Kritická reflexe vývojového portfolia a vytvoření vlastního konceptu práce v oblasti zprostředkování kulturního produktu/artefaktu. Struktura scénáře animace a editace edukativních materiálů pro muzeum/galerii, ověření dílčích etap scénářů v praxi a ve spolupráci s profesionálními týmy partnerských institucí.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

BRYSON, N. (1997) Umění v kontextu. In KESNER, L. (ed.) (1997) Vizuální teorie. Praha : H & H, 1997. ISBN 80-86022-17-X.

DIDI-HUBERMAN, G.: Před časem.. Společnost pro odbornou literaturu. Barrister and Principal, o.s., 2008. ISBN 978-80-87029-41-1.

FILIPOVÁ, M., RAMPLEY, M. (Eds.) Možnosti vizuálních studií. Obrazy-texty-interpretace. Společnost pro odbornou literaturu, Barrister and Principal, o.s., a Brno, MU, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. ISBN 978-80-87029-26-8.

FULKA, J.: Fantasma a referent. Dvě interpretace lesa u Botticelliho. In NOVOTNÝ, J. (ed.) Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru. Praha: Vita intellectiva, 2008. ISBN 978-80-87258-04-0

FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha: Nakladatelství H&H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7

FULKOVÁ, M.; STRAKER, A.; JAROS, M.: The Empirical Spectator and Gallery Education. The International Journal of Art and Design Education. 2004, 23, č. 1, str. 4-16. ISSN 1476-8062

FULKOVÁ, M.: Děti nevyrůstají v galeriích. Diskurs empirického diváka. In Šupšáková, B. Vizuálna kultúra a umenie v škole. Digit, Bratislava, 2004. Str. 151 - 178. ISBN 80-968441-1-3

FOUCAULT, M.: Diskurs, autor, genealogie. (Překlad Horák, P.) Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994.

FULKOVÁ, M., KITZBERGEROVÁ, M.: Edukativní programy pro Galerii Rudolfinum 1998 - 2008.

FULKOVÁ, M.; TIPTON, T.: A (Con)text for New Discourse as Semiotic Praxis. The International Journal of Art and Design Education, 2008, 27, č. 1. ISSN 1476 - 8062

HALL, F.: Co se stalo s postmodernismem. In Labyrint, č. 3-4, 1998

HANÁKOVÁ, P.(ED.): Výzva perspektivy. Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1625-6

HAWKES, T.: Strukturalismus a sémiotika. Brno, Host, 1999. ISBN

KESNER, L. ml.: Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha, Argo a Národní galerie, 2000. ISBN 80-7035-155-1 (NG)

KESNER, L. (ed.): Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Praha, H+H, 1997. ISBN 80-86022-17-X

VÁŠA, O.: Apokalyptické krajiny Herculese Segherse. Mezi předjímáním smyslu a katastrofou. In NOVOTNÝ, J. (ed.) Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru. Praha: Vita intellectiva, 2008. ISBN 978-80-87258-04-0

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky k zápočtu:

Vedení reflexivních záznamů, portfolia materiálů, odevzdání dílčích studií na zvolené téma.

Testování projektu, jeho didaktická analýza. Reflektující vyučování.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Sylabus:
Prohloubit porozumění teoretickým kontextům ve vztahu k aplikaci v praxi. Vliv a moc diskursivních formací, diskurs školy a galerie, diskursivní praktiky (obrazový diskurs) jako konstitutivní činitelé v sociálním prostoru. Empirický divák jako tvůrce významu vizuálního znaku, post-strukturalistické a sémiotické vlivy na chápání kulturního textu a kontextu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK