PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Spektrometrické metody - MC230P45
Anglický název: Spectrometric Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SUCHAN (27.04.2004)
V přednášce jsou uvedeny teoretické principy analyticky využívaných spektrometrických metod, základy instrumentace, způsoby měření a vyhodnocování dat, zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod pro řešení úkolů klinické a toxikologické analýzy, příklady praktického využití metod.
Literatura
Poslední úprava: SUCHAN (27.04.2004)

E.D.Olsen, Modern Optical Methods of Analysis, McGraw-Hill, N.Y. 1975.

J.Hollas, Modern Spectroscopy, 2nd Ed., J Wiley, Chichester 1992.

I.Němcová, L.Čermáková, P.Rychlovský, Spektrometrické analytické metody I, Karolinum, Praha 1997.

I.Němcová, P.Engst, I.Jelínek, J.Sejbal, P.Rychlovský, Spektrometrické analytické metody II, Karolinum, Praha 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. (06.12.2011)

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Písemná zkouška - odpovědní otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHAN (27.04.2004)

Úvod: typy interakce záření a analyzované látky a klasifikace metod podle typu interakce. Možnosti využití informací získaných v spektrometrických metodách pro kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzu. Základní přístrojové prvky a možné zdroje chyb měření.

Spektrální analýza v oblasti rentgenového záření: Principy. Emise záření (elektronová mikroanalýza), absorpce, fluorescence, difrakce. Instrumentace v jednotlivých metodách. Aplikace - prvková analýza, charakterizace práškových léků.

Atomová emisní spektrální analýza v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - plamenová fotometrie, spektrografie, metody s indukčně vázanou plazmou, spojení s hmotnostní spektrometrií. Aplikace - multiprvková analýza, možnosti použití pro analýzu biologických vzorků

Atomová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - metoda plamenové a elektrotermické atomizace, hydridová technika; zdroje primárního záření. Aplikace - stopové stanovení kovů; biologické vzorky.

Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. Extrakční spektrofotometrie, kinetické metody analýzy, průtokové metody. Aplikace - kvantitativní analýza založená na spektrofotometrických reakcích v roztocích analytů; studium chemických (acidobazických, komplexotvorných) rovnováh.

Molekulová absorpční spektrometrie v infračervené oblasti záření (vibrační a rotační spektroskopie): Principy. Instrumentace - disperzní měření, přístroje s Fourierovou transformací. Transmisní a odrazové metody, způsoby měření podle skupenství analyzovaných látek. Aplikace - identifikace látek, strukturní a kvantitativní analýza.

Ramanova spektrometrie: Principy (neelastický rozptyl záření, změna vibračních a rotačních energetických stavů molekul). Instrumentace - disperzní měření, FT-Raman spektrometry. Aplikace, kombinace s infračervenou spektroskopií.

Nukleární magnetická rezonance, elektronová paramagnetická (spinová) rezonance: Principy (systémy s magnetickým momentem, vliv magnetického pole). Instrumentace. Aplikace - strukturní analýza; medicina.

Hmotnostní spektrometrie: Principy (iontové fragmenty s různou hmotností a nábojem). Instrumentace. Aplikace - identifikace chemických sloučenin; spojení se separačními metodami (plynovou a kapalinovou chromatografií).

Refraktometrie, interferometrie: Principy (index lomu, molární refrakce). Instrumentace v obou metodách. Aplikace - identifikace látek, kontrola čistoty, kvantitativní analýza.

Polarimetrie, spektropolarimetrie: Principy (polarizace světla, optická aktivita látek, specifická rotace). Instrumentace. Aplikace - charakterizace látek (léčiv), kvantitativní analýza.

Nefelometrie, turbidimetrie: Principy (rozptyl záření v zakalených vzorcích). Instrumentace. Aplikace - kvantitativní analýza aerosolů, suspenzí, tělních tekutin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK