PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Média jako nástroj manipulace - YMSMK033PV
Anglický název: Media Manipulation
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Filip Poštulka
Vyučující: Mgr. Filip Poštulka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Kurz nabízí praktický vhled do tuzemského mediálního prostředí. Přednášející klade zvláštní pozornost na manipulativní prvky, které jsou součástí mediálního světa či na něj zprostředkovaně působí. Kromě vlivu vlastníků, inzerce či sebe cenzury novinářů se přednášející věnuje i manipulaci v rámci politického marketingu či geopolitiky. Na přednáškách několikrát za semestr (maximálně však 3x) vystoupí šéfredaktoři, PR manažeři či jiní mediální odborníci. Studenti jsou o účasti mediálních odborníku informováni předem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Tematické okruhy přednášek:

Tuzemská média - kdo je kdo, vazby souvislosti, provázanost médií apod.

Jednotlivé mediální formáty - internet, TV, tisk, rozhlas apod. Specifika jejich fungování.

Inzerce a její vliv na média

Public relations, aneb jak do médií proniknout a ovlivnit je

Jak funguje politický marketing

Manipulace v geopolitice a mezinárodních vztazích

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, V. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. 183 s. ISBN 978-80-247-3780-5.

IŁOWIECKI, M. - ZASĘPA, T. Moc a nemoc médií. Bratislava: Veda, 2003. 183 s. ISBN 80-224-0740-2.

JEŽEK, V. - JIRÁK, J. Média a my. Praha: Akademie múzických umění, 2014. 145 s. ISBN 978-80-7331-304.

LAKHANI, D. Přesvědčování: umění dosáhnout svého. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 206 s. ISBN 978-80-7261-183-6.

MLEZIVA, E. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 133 s. ISBN 80-86898-12-1.

www.MEDIAGURU.cz

FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1903-7.

VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-812-0

HÁJEK, P. P. Smrt ve středu. Praha: Dokořán, 2009, ISBN: 978-80-7363-269-4.

HÁJEK, P. P. Smrt v sametu. Daranus, 2012, ISBN: 978-80-87423-38-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK