PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filmová analýza a interpretace - YMSMK031PV
Anglický název: Film Analysis and Interpretation
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (07.09.2023)
Cílem kurzu je představit různé perspektivy a metody, které lze uplatnit při studiu audiovizuální tvorby. V první části kurzu se zaměříme na interpretační postupy, které ve filmech rozlišují různé významové roviny. Následující hodiny budou věnovány převážně neoformalistické filmové analýze, v rámci níž se budeme zabývat filmovou formou, narací a různými složkami filmového stylu (mizanscéna, kamera, střih, zvuk). Výuka je kombinací teoretického výkladu a praktických ukázek z konkrétních děl.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (07.09.2023)

Témata:

1) představení obsahu a cíle kurzu; perspektivy studia filmu; deskripce/ analýza/ interpretace audiovizuálního díla

2) - 4) typy významu ve filmu (referenční, explicitní, implicitní, symptomatický)

5) - 9) základní pojmy a východiska neoformalistické analýzy filmu (fabule, syžet, styl); složky filmového stylu (mizanscéna, kamera, zvuk, střih)

10) - 11) filmová narace; narativ o více liniích, paralelní narativ...; scénář a problematika adaptací

12) specifika dokumentární tvorby; narativní/ rétorická/ kategorická forma dokumentu

* Povinná literatura:
BORDWELL, D. Making meaning: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. ISBN 978-0-674-54336-2.
BORDWELL, D., THOMPSON, K. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6.

* Doporučená literatura:

  • ANDREW, D. Adaptation. In: Concepts in Film Theory. New York: Oxford, 1984. s. 96-106.
  • BORDWELL, D., STAIGER, J., THOMPSON, K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. New York: Columbia University Press 1985. ISBN 0-231-06054-8.
  • ELSAESSER, T. Digital Cinema: Delivery, Event, Time. In: ELSAESSER, T, HOFFMAN, K. (eds.). Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? Amsterdam, 1998, s. 201-222. ISBN 9789053563120.
  • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. 
  • ŘEHOŘOVÁ, I. Film a kulturní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2018 (v tisku).
  • THOMPSON, K. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. In: Iluminace, č.1, 1998, s. 5-36.
  • THORNBURN, D. Television as Aesthetic Medium. In: Critical Studies in Mass Communication, č. 2, 1987, s. 161-73.

Další doporučená literatura bude průběžně doplňována v rámci seminářů dle probíraných témat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (01.01.2024)

Podmínkou pro získání atestace je zpracování závěrečného referátu o rozsahu 4-5 normostran.

Smyslem referátu je pokusit se o analýzu a interpretaci audiovizuálního díla (fikčního či dokumentárního filmu, TV seriálu... ) zvoleného na základě vlastního výběru. 

Předmětem rozboru a interpretace by přitom nemělo být dílo jako celek, ale spíše jen některý z jeho aspektů (např. narativní struktura či některá ze složek filmového stylu – zvuk, práce kamery apod.). Případně lze referát pojmout také jako rozbor toho, jakým způsobem film znázorňuje určité (společenské) téma či specifický motiv.

Kritéria hodnocení:

-         porozumění teoretickým přístupům a klíčovým pojmům studia filmu + schopnost aplikovat je při rozboru vlastního příkladu

-         schopnost samostatné reflexe specifického problému spojeného s filmovou tvorbou

-         jasná a přesvědčivá argumentace

-         respektování zásad akademického psaní: citování, odkazy na zdroje, seznam použitých zdrojů 

Pokud referát nebude splňovat některé z téchto 4 kritérií, bude vrácen k přepracování.

 

Termín odevzdání: do 31.1.2024 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK