PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a městský prostor - YMSMK027PV
Anglický název: Communication and Urban Areas
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Předmětem kurzu jsou zkoumání, která sledují efekty komunikačních procesů při utváření urbánního prostoru. Východiskem bude přehled výsledků, které v této oblasti přinesla současná filosofie, antropologie a sémiotika. Tyto výsledky budou prezentovány především ve vztahu k programu architektonické a urbanistické moderny. Hranice tohoto programu budou přiblíženy z hlediska antropologických koncepcí urbánního prostoru a též z perspektivy teorie dohledu a disciplinování. Odtud se zájem přenese ke koncepcím, které vycházejí z pojmů sítě, emergence a rizomy. Poté se pozornost bude věnovat názorům současných teoretiků urbanistických důsledků procesů telekomunikace a koncepcím kolektivní inteligence. Poslední část kursu bude věnována filosofickým a antropologickým aspektům času a rytmu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata:

1. Úloha komunikace při utváření urbánního prostoru, filosofické, antropologické a sémiotické aspekty tohoto procesu.

2. Urbánní prostor jako universum znaků. Urbánní sémiotika, její představitelé, metody bádání, hlavní teoretické koncepce a jejich výsledky.

3. Morfologie urbánního prostoru, základní typy. Typologické korespondence mezi urbánním prostorem a metafyzikami. Pojem prázdného subjektu a jeho urbánní korespondence.

4. Moderna v architektuře a urbanismu, její filosofické a antropologické předpoklady. Projevy architektonické a urbanistické moderny. Hranice modernistické koncepce, pokusy o jejich překročení. Pojem ne-místa.

5. Podstata antropologického přístupu k urbánnímu prostoru. Urbánní prostor jako sféra praktik. Pragmatická východiska urbánní antropologie.

6. Dvě strategie při opisovaní urbánního prostoru: mapa a itinerář. Antropologie místa a prostoru. Pojem apropriace.

7. Urbánní prostor jako pole disciplinování jedinců. Dohled a kontrola v současném městě. Panoptikální architektonické uspořádání, jejich vývin a transformace. Elektronický dohled a kontrola.

8. Rizomatické uspořádání urbánního prostoru. Vstup digitálních technologií do urbánního prostoru, transformace, které vyvolaly. Telekomunikační procesy a jejich vliv na utváření měst.

9. Pojem emergence a kolektivní inteligence, projevy při utváření urbánního prostoru. Vitalistické koncepce urbánních procesů. Projevy a osobitosti emergentních procesů v současných metropolích.

10. Čas v perspektivě urbánní antropologie. Čas a prostor v současných městech. Dva základní kulturní typy vnímání a organizace temporálních vztahů.

11. Synchronizace aktivit v současném městě. Antropologie městských rytmů. Tělesné, mentální a sociální předpoklady rytmizace pohybů ve městě.

12. Polyrytmie, její projevy v současné kultuře, zvláště v urbánní. Komunikační aspekty polyrytmie. Rozvoj telekomunikacie jako předpoklad polyrytmických aktivit. Sociální a politické aspekty polyrytmie.

13. Shrnutí, diskuse.

Povinná literatura:
CERTEAU, Michel de. Vynalézání každodennosti. In: Antológie francouzských společenských věd. Město. CEFRES, Listy, 10. 1. vyd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1996. 20 s. ISBN 80-901759-7-X.

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000. 432 s. ISBN 8086019969.

MARCELLI, Miroslav. Mesto vo filozofii. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2011. 188 s. ISBN 978-80- 8101-400-0.

MARCELLI, Miroslav. Filozofi v meste. 1. vyd., Bratislava: Kalligram, 2008. 250 s. ISBN 978-80- 8101-013-2

MARCELLI, Miroslav. Miesto, čas, rytmus. Kalligram, Bratislava, 2014. 191 s. ISBN 978-80-8101-867-1

MITCHELL, William J. E-topia. 1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2004. 184 s. ISBN 80-902810-3-6.

Doporučená literatura:
BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2002. 343 s. ISBN 80-204-0966-1.

BARTHES, Roland. Říše znaků. 1. vyd. Praha: Fra, 2013. 168 s. ISBN 9788087429259.

HALL, Edward T. The Dance of Life. The Other Dimension of Time. 5. vyd. New York: Anchor Books Edition, 1983. 250 s. ISBN 0-385-19248-7.

JOHNSON, Steven. Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software. 4. vyd. London: Penguin Books, 2002. 288 s. ISBN 978-0-14-028775-2.

LÉVY, Pierre. L´intelligence collective. 1. vyd. Paris: La Decouverte, 1997. 252 s. ISBN 9782707126931

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

V rámci přednášek je zařazena četba a prezentace textů k zvolené problematice, na těchto hodinách je požadovaná účast studujících. Požadavkem pro získání kreditů je prezentace a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK