PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nová rétorika: média, ideologie a argumentace (přednáška) - YMSMK012P
Anglický název: New Rhetoric: Media, Ideology and Argumentation (lecture)
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Předmět se v přednáškách věnuje popisu a rozboru rétorických a argumentačních koncepcí v dílech významných teoretiků rétoriky 20. (a 21.) století. Teoretická témata jsou analyzována zejména vzhledem k problémům jako je ideologie, mediální manipulace a problematika persuasivního diskursu. V seminářích se dále aplikují a procvičují v přednáškách získané teoretické kompetence, zejména ve vztahu ke konkrétním aktuálním fenoménům spojených s mediální komunikací.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata přednášek:

1) Úvod do problematiky. Jazykový a rétorický obrat. Stručný historický exkurs: nová rétorická studia ve 20. (a 21.) století: úvodní přehled významných tradic, osobností a témat (K. Burke, Ch. Perelman - L. Olbrechts-Tyteca, Groupe µ, S. Toulmin, P. Valesio, R. Barthes, N. Fairclough).

2) Sémiotika a rétorika jako komplementární disciplíny. Usuzování, argumentace a persuase. Význam díla Ch. Perelmana. Formální a neformální logika (D. Walton).

3) Rétorika a ideologie. Teoretická rétorika jako studium persuasivního diskursu. Nástroje persuasivní mediální komunikace: spin doctoring, agenda setting, framing.

4) Rétorika a kritická analýza diskursu I. Základní pojmy a ideové zdroje (M. Foucault, N. Fairclough). Diskurs a žánr.

5) Rétorika a kritická analýza diskursu II. Aktuální výzkumy a pokračovatelé (T. Van Dijk, R. Wodak). Od rétoriky k sociosémiotice.

6) Rétorika a teorie argumentace. Struktura, konstrukce a evaluace argumentu.

7) Toulminův model argumentu. Rétorika a gramatika motivů: K. Burke.

8) Fallacie I. Rétorika a eristika, argumentační fauly.

9) Fallacie II. Kvazi-argumentace a mediální komunikace (D. Walton). Pragma-dialektická interpretace fallacií (Frans H. van Eemeren)

10) Rétorika a teorie metafory. Sémiotické a sémiologické teorie metafory (C. S. Peirce, R. Jakobson, U. Eco, J. Derrida). Kritická metaforologie H. Blumenberga.

11) Kognitivistické teorie metafory I. (G. Lakoff - M. Johnson, F. Stjernfelt).

12) Kognitivistické teorie metafory II. (Metafora a ikonicita, Groupe µ).

13) Shrnutí, opakování, diskuse.

Povinná literatura:
FAIRCLOUGH, N. Language and Power (2nd Edition). London/New York: Routledge, 2013. 240 s. ISBN 978-0-582-41483-9.

LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002. 282 s. ISBN 80-7294-071-6.

PERELMAN, Ch. Právná logika: Nová rétorika. Bratislava: Kalligram, 2014. 272 s. ISBN ISBN. 978-80-8101-811-4.

TOULMIN, S. The Uses of Argument. Cambridge University Press, 2003. 247 s. ISBN 0-521-82748-5.

WALTON, D. Media Argumentation: Dialectic, Persuasion, and Rhetoric. Cambridge University Press, 2007. 386 s. ISBN 0-521-70030-2.

Doporučená literatura:
CROWLEY, S., HAWHEE, D. Ancient Rhetoric for Contenporary Students. New York: Longman Publishers, 2004. 270 s. 978-0205175482.

EEMEREN, F. et al. Fallacies and Judgements of Reasonbleness: Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules. New York/London, Springer 2009. 231 s. 978-90-481-2613-2.

FAIRCLOUGH, N. Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In: WODAK, R.; MEYER, M. (Eds.) Methods of Critical Discourse Analysis. 1. vyd. London: Sage, 2001. s. 121-138. ISBN: 0-7619-6153-4.

GUNDERSON, E. (ed.). The Cambridge Companion to Rhetoric. Cambridge University Press, 2009. 355 s. 978-0-521-86054-3.

KLEIN, O. Argumentace v komunikaci: průzkum komunikačního pojetí argumentu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2007. 134 s. 978-80-7308-209-3.

KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře a ve světě. Praha: Karolinum 2011. 248 s. 978-80-246-2001-5.

PICHA, M. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1.

STJERNFELT, F. Diagrammatology. An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology and Semiotics. Dordrecht: Springer 2007. 502 s. ISBN 978-1-4020-5651-2.

TINDALE, Ch. Fallacies and Argument Appraisal. Cambridge University Press, 2007. 218 s. 978-0-521-84208-2.

WALTON, D. Ad Hominem Arguments. The University of Alabama Press, 1998. 315 s. 978-0-8173-0922-0.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (29.04.2021)

Požadavkem pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, prezentace přiděleného tématu v semináři. Zkouška se skládá z odevzdání seminární práce a ústního pohovru nad tématy kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK