PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Narativita v nefikčních žánrech - YMSMK009P
Anglický název: Narrative Nonfiction
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (22.02.2021)
Přednášky a semináře budou věnovány vybudování aplikované naratologie, tudíž interpretaci a analýze společenských fenoménů, na které bude pohlíženo jako na fikční text. S ohledem na aktuální situaci bude výuka probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams v obvyklém času kurzu (v úterý od 11:00). Zde je odkaz na online místnost: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUyMjdjNDAtZDNjMi00ZmFlLWI4NmQtMGE5MzM0YzVjZDVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22fe1a6cc1-aca1-4e4b-8d8d-f712f0491ee6%22%7d
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (22.02.2021)

1) Proliferační efekty fikce - kritika teorie fikčních světů včetně rehabilitace mimetické doktríny: nyní ve směru fikce - aktuální svět.

2) Dekonstrukce dichotomie fabule a syžet, J. Culler: „Příběh a diskurs v teorii narativu“.

3) „Hrabal v osidlech cenzury“ – narativní strategie ilustrované na příkladu bilančních textů časopisu Respekt.

4) Roland Barthes - diskurs historie a jeho kritika u Lubomíra Doležela (Fikce a historie v období postmoderny), vztah historických a literárních textů, otázka reference, efektu reality a  iluzivnosti fikce.

5) Moc bezmocných jako legitimizační způsob vyprávění. Esej Václava Havla prizmatem narativních kategorií.

6) „Zpráva o třetím českém hudebním odboji“ (M. Jirous), Role pomocných syntagmat při utváření emotivního, apologetického a apelativního diskursu.

7) „Totální strachy“. Role ironie a ambivalentního vztahu k historii v bilančním textu Bohumila Hrabala z roku 1990.

8) „Udání Milana Kundery“, narativní strategie a typy narativů, které se ustálily kolem reprezentace Milana Kundery. Role zvolené perspektivy, er-formového vypravěče, vnitřně fokalizovaného vyprávění a binárních opozic při výstavbě zápletky.

 9) Spory o Nesnesitelnou lehkost bytí a jejich vliv na pozdější tvorbu typizovaných narativů.

10 – 12) Prezentace a obhajoba studentských analýz na zvolené téma.

 


Povinná literatura:
BARTHES, R. Diskurz historie. Česká literatura, 2007, roč. 55, č. 6, s. 815 - 828. ISSN 0009-0468.
ČEŠKA, J. Proliferační efekty fikce: Napodobování literatury jako motivační princip lidského jednání. Česká literatura, 2013, roč. 61, č. 4, s. 523-545. ISSN 0009-0468.
ČEŠKA, J. Falešná paměť literatury. Praha: Togga. 2009. ISBN 978-80-87258-08-8. vybrané kapitoly.
DOLEŽEL, L. Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia. 2008. ISBN 978-80-200-1581-5.
FRYE, N. Anatomie kritiky. Brno: Host. 2003. ISBN 80-7294-078-3.
MACURA, V. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia. 2008. ISBN 978-80-200-1669-0.
STEINER, P. Lustrování literatury: česká fikce v politickém kontextu. Praha: Nakladatelství lidové noviny. 2002. 283 s. ISBN 80-7106-518-8.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (22.02.2021)

Minimálně 80 % účast, průběžné studium odborné literatury a důsledná četba doporučených literárních děl a textů nefikční povahy, závěrečná interpretace vybraného tématu, který bude analyzován naratologickými a poetologickými koncepty. Interpretace by měla být prezentována a obhájena na semináři. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK