PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gender, péče, rodina - YMSKA35
Anglický název: Gender, Care and Family
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (30.01.2023)
Cílem předmětu bude seznámení se současnými teoretickými koncepty ve studiu genderu a současné rodiny v sociální antropologii. Předmět bude volně navazovat na „tradičněji“ pojatý přednáškový cyklus Příbuzenství a rodina (vyuč.Dr.Halbich). Během přednášek budeme uplatňovat kritické pochopení kulturního, sociálního, politického a ekonomického rozměru pohlaví. Zaměříme se na to, jak ovlivňují politické a ekonomické procesy identitu, zdroje a produktivní/reproduktivní možnosti žen a mužů. Budeme také kriticky reflektovat způsoby, jakým lokální politiky (např. zaměstnanosti a politiky rodiny) a globální procesy ovlivňují genderové role a péči v různých typech socio-kulturních prostředí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (25.03.2023)

 

Gender, péče a rodina

 

LS 2022/2023

Dr.Petra Ezzeddine

Katedra sociální a kulturní antropologie, místnost 2.09

Konzultace dle domluvy

mail:petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz

 

Kredity: 4 ETC

 

Anotace kurzu:

 

Cílem předmětu bude seznámení se současnými teoretickými koncepty ve studiu gender, péče  a rodiny v sociální antropologii. Předmět bude volně navazovat na „tradičněji“ pojatý přednáškový cyklus Příbuzenství a rodina. Během přednášek budeme uplatňovat kritické pochopení kulturního, sociálního, politického a ekonomického rozměru pohlaví. Zaměříme se na to, jak ovlivňují politické a ekonomické procesy identitu, zdroje a produktivní/reproduktivní možnosti žen a mužů. Budeme také kriticky reflektovat způsoby, jakým lokální politiky (např. zaměstnanosti a politiky rodiny) a globální procesy ovlivňují genderové role, praktiky a moc v rodinách v různých typech socio-kulturních prostředí.

 

Podmínky k atestaci:

1.) Aktivní participace na hodinách a docházka (2 neomluvené absence) 10%

2.) Prezentace (ústní) vybraného textu na hodině 30 %

3.) Závěrečný test- písemná forma 60%

 

Hodnotící škála:

100 - 90 % 1

 89 - 80% 2

 79 - 75 %

 74%  a méně-neprospěl/a

OBSAH KURZU:

Úvod do kurzu, organizace výky, instrukce k studiu  

Doporučená četba:

Drothohm, H.   Introduction, in Anthropological Perspectives on Care, Work, Kinship and Life Course, str.1-20,  London: Palgrave MacMillan.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK A : Gender a reprodukce

I. Disciplinace reprodukce a biopolitiky 

Doporučená četba:

Yuval-Davis, N. 1997. Women and Biological Reproduction of Nation, in Gender and Nation, (kap. 38-50),London: Sage.

7.3. Výuka odpadá (vyučující je pracovně v zahraničí)

 II. Gender a reprodukce: tělo a moc  

Doporučená četba:

Ginsburg D.F. 1998. Contested Lives: The Abortion Debate in an American Community, University of California Press: Berkeley (kap.3 Procreation Stories, str. 133- 172).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK B: Rodina a  příbuzenství

I. „ Po příbuzenství“-proměny rodinných a příbuzenských  vztahů  

 Doporučená četba:

Carsten. J. After Kinship, (kap.  Families into Nation: The Power of Metaphor and the Transformation of Kinship, str.136-163), Cambridge: Cambridge University Press.

II. Rodina, příbuzenství  a stát (proměna příbuzenských vztahů, role státu při nastolování norem a sounáležitosti 

Doporučená četba:

Thelen, T. Thiemann, A. Roth D. State Kinning and Kinning the State in Serbian Elder Care Programmes, in Stategraphy (Towards Anthropologicy of State), pp. 10-124, New York/Oxford: Berghahn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK B : Transformace reprodukce.

I. Reprodukce a  technologie, reprodukční turizmus 

 Doporučená četba:

Speier A. 2016. Fertility Holidays: IVF Tourism ad The Reproduction of Whiteness, New York:New York University Press (kapitola 1, From Hope to Alienation, str.17-41)

II. Surogátní mateřství 

Doporučená četba:

Russell Hochschild, Arlie. 2015. "The Surrogate's Womb." Gender a výzkum / Gender and Research 16(2):42-52. Dostupné zde: https://www.genderonline.cz/en/artkey/gav-201502-0004_the-surrogate-s-womb.php?l=en

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK D: Gender, péče a jídlo

Genderové role, péče a materialista 

Naguib, N. 2015. Nurturing Masculinities: Man, Food, and Family in Conteporary Egypt, Austin: University of Texas Press, (kapitola Such is a Life of Man, str. 73-95)

Haukanes H. 2007. “ Sharing food, sharing taste? Consumption practices, gender relations and individuality in Czech families “, Anthropology of food [Online], URL: http://journals.openedition.org/aof/1912; DOI: https://doi.org/10.4000/aof.1912

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK E. Slaďování práce a péče 

I. Slaďování práce a péče: Dvojí den,slaďování práce a péče, gender pay-gap, ekonomie vděčnosti 

Doporučená četba:

Hochschild, A.R.; Machung A. 20003. The Second Shift.New York: Penguin Books (kapitola  16).      

II. Slaďování práce a péče: Hostka k tématu rovné odměny v ČR  (MPSV) 

Doporučená četba: https://rovnaodmena.cz/

III. Slaďování práce a péče: Problém chůvy-nerovnosti a péče 

Doporučená četba:

Tronto, Joan. 2012. "The "Nanny" Question in Feminism." Gender a výzkum / Gender and Research 13(1):3-11. Dostupné zde:https://www.genderonline.cz/pdfs/gav/2012/01/01.pdf

                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOK F: Globalizace a péče

I. Transnacionální péče 

Ezzeddine P., Havelková H. 2021. The Gender of Guilt: diversity and ambivalence of transnational care trajectories within postsocialist migration experience, In Pine F., Haukanes H.  Intimacy and mobility in an era of hardering borders (Gender, reproduction, regulation), pp.70-86, Manchester: Manchester University Press.

II: Migrace péče a relokace seniorů 

Großmann, S. & C. Schweppe 2018. Just like in Germany, only better? Old-age care facilities in Poland for people from Germany and the question of legitimacy. Ageing & Society 40(4):    1-19.

16.5. 1.termín testu    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změny v sylabuse jsou vyhrazeny, vyučující bude o nich předem studenty/ky informovat.

 

Formát prezentace: ppt, nebo ústní formou (25 min+ 10 diskuse)

Struktura prezentace:

Povinná část:

-představení vybraného problému v textu

-představení metodologie (včetně pozicionality)

-představení hlavních empirických zjištění

-kritika argumentace

Nepovinná část: krátké video, fotografický materiál, hudební materiál, mediální výstupy atd. (kreativitě se v této části meze nekladouJ)) reflektující danou problematiku v české společnosti.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (30.01.2023)

1.) Aktivní participace na hodinách a docházka (2 neomluvené absence) 10%

2.) Prezentace (ústní) vybraného textu na hodině 30 %

3.) Závěrečný test-písemní forma 60%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK