PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Směna, vlastnictví a politický řád - YMSKA1LS22
Anglický název: Economic change, ownership and political order
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, KZ [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (22.02.2021)
Předmět seznamuje s hlavními přístupy antropologie ke zkoumání ekonomického života. Specificky se za měří na antropologické porozumění vztahu mezi ekonomií a politickým řádem v evropských i neevropských společnostech v různých historických kontextech. Po seznámení s klasickými koncepty v úvodní části se ve druhé části zaměříme na zkoumání současných jevů. Transakce, peníze, dluh, korupce a další fenomény spojené s ekonomickým životem jsou rozebírány vždy v souvislosti se společenským a politickým uspořádáním, který je spolu s tím ustaven. Těžištěm předmětu je polemika s ekonomistickým pohledem na ekonomii a hledání jejího teoretického a metodologického zahrnutí do širší humánní ekonomie.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (20.02.2020)

Povinná:

  • Mauss, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, s. ISBN 80-85850-77-X.

Doporučená:

  • HANN, C., HART, K. . Economic Anthropology. Cambridge: Cambridge: Polity Press, 2011, s. ISBN 978-0-745-644837.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (21.02.2022)

Výuka probíhá prezenčně, konzultace po dohodě via MS Teams. V MS Teams jsou zároveň aktualizované složky s četbou a další kurzové materiály (úkoly, harmonogram prezentací a prezentace).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (22.02.2023)

Prezentace případových studií 

V průběhu semestru je třeba prezentovat jeden z textů z povinné četby. Nejedná se ovšem o klasickou prezentaci tezí autora/ů, ale o zařazení textu do kontextu. Formát prezentace může být libovolný (může ukazovat, jak je dané téma reprezentováno v médiích, nebo může jít o prezentaci na základě vlastního mini-etnografického výzkumu), hlavní požadavek je, aby rozšiřoval relevanci předepsaného textu. K termínu prezentace se studující přihlašují ve sdíleném dokumentu "Harmonogram prezentací SVPŘ". Vzhledem k počtu studujících budou každý týden dvě prezentace po dvojici studentů/ek.  

Smyslem prezentace není reprodukovat obsah četby. Prezentace by měla vystihnout hlavní tvrzení autora/ky/ů, doložit je na citacích z textu a vznést otázky k debatě nad textem. Prezentace každého textu by neměla být delší než 15-20min a doporučuje se jí zpracovat v Power Pointu.  

 

Závěrečný test 

Test sestává ze 3 otevřených otázek, které se odvíjí od obsahu kurzu, od povinné četby a od diskuzí v hodině. Příprava na test by měla být průběžná. První termín testu je 17.5.2023 v 11.30.  

 

Úkoly 

V průběhu semestru zadává vyučující úkoly relevantní pro výklad studované látky. Tento úkol může představovat zadání etnografického pozorování, sepsání osobní zkušenosti, focení a sdílení materiálů apod. Do konečného hodnocení se započítají 4 nejlépe hodnocené úkoly (tzn. že studující nemusí vypracovat všechny úkoly, ale alespoň 4).  

 

 

Hodnocení 

 

  1. Prezentace případový studií 20% 

  1. Úkoly 2x10% 

  1. Závěrečný test 60% 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (22.02.2021)

22.2

0. Seznámení s obsahem kurzu, podmínkami atestace a harmonogramem

 

1.3. 

1. Co se myslí „ekonomií“ v ekonomické antropologie – nástin problematiky a témat.

Doporučená četba:

Hann, C., Hart, K. 2001. The Rise of Modern Economics and Anthropology. In Economic Anthropology, s. 37-54.

 

8.3. 

2. Ekonomie daru a socialita

Četba

1.     Mauss, Marcel. 1954. Esej o daru (Úvod a kap. 1).

2.     Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the Western Pacific. (Kap. 3, s. 82-104). 

 

Další literatura k tématu:

Ssorin-Chaikov, N. 2006. On heterochrony: birthday gifts to Stalin, 1949. Journal of the Royal

Anthropological Institute 12: 355-375.

Dalton, George. 1965. Primitive Money. American Anthropologist 67(1): 44-65.

Hart, Keith. 2014. Marcel Mauss’s Economic Vision, 1920–1925: Anthropology,politics, journalism. Journal of Classical Sociology 14(1): 34-44.

 

15.3

3. Reciprocita, sdílení a rovnostářství

Četba:

1.     Sahlins, Marshall. 1972. The Original Affluent Society”. In Stone Age Economics. (výňatek; v originále s. 1-40).

2.     Woodburn, James. 1982. Egalitarian Societies. Man vol. 17, issue 3, s. 431-451.

 

22.3.

4. Peníze, směna, (krypto)měna.

Četba:

1.     Bloch, Maurice and Jonathan Parry. 1989. Introduction: Money and the Morality of Exchange. In Money and the Morality of Exchange, s.1-32.

2.     Guyer, J. I. 2004. Rank: people and money. In Marginal Gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa, kap. 4, s. 68-96. 

 

29.3.

5. Sociální život věcí

Četba:

1.     Kopytoff, Igor. 1988. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In A. Appadurai (ed.) The Social Life of Things: Commodities in a Cultural Perspective. Pp. 64-94.

2.     Weiner, Annette. 1985. Inalienable Wealth. American Ethnologist, vol. 12, issue 2, pp. 210-227.

 

29.3.

6. Svět financí 

Četba:

1.     Hart, K., Ortiz, H. 2014. The Anthropology of Money and Finance: Between Ethnography and World History. Annual Review of Anthropology, 43:465-482.

2.     Ho, Karen. 2009. Liquidated: An Ethnography of Wall Street, kap. 6, s. 249-294.

 

Další literaturu k tématu:

Orta. A. 2013. Managing the margins: MBA training, international business, and „the value chain of culture“. American Ethnologist 4: 689-703.

Riles, A. 2013. Market Collaboration: Finance, Culture, and Ethnography after Neoliberalism. American Anthropologist 4: 555-569.

 

12.4.

7. Dluhy, půjčky, lichva a morální hodnocení

Četba:

1.     Graeber, D. Prvotní dluh. In Dluh: prvních 5000 let., s. 35-56.

2.     Hrustič, T. 2015. Usury among Slovak Roma: Notes on relations between lenders and borrowers in a segregated taboris. In Gypsy Economy, M. Brazzabeni et all (eds.), s. 31-48. 

 

Další literatura k tématu:

Fotta, M. 2020. „Money on the street as a hoard“: How infromal moneylenders remain unbanked. In Money Counts. S. Ross et al (eds.), s. 98-113.

Gregory, C. A. 2012. On Money Debt and Morality: Some reflections on the contribution of economic anthropology. Social Anthropology 4: 380-396.

 

19.4.

8. Strategie na okraji, kultura chudoby

Četba:

1.     Lewis, O. 1966. The Culture of Poverty. Scientific American 4: 19-25.

2.     Day, S. et al. 1999. Consider the Lilies of the Field. Lilies of the Field: Marginal People Who Live for the Moment. Westview Press: Oxford.

 

 

26.4.

9. Post-socialismus, změny vlastnictví a spravedlnost

Četba:

1.     Svasek, M. 2008. Postsocialist Ownership: Emotiosn, Power and Morality in a Czech Village', In Postsocialism: Politics and Emotion in Central and Eastern Europe, Svasek, M. (ed.). Oxford – New York: Berghahn, s. 95–114. 

2.     Verdery, K. 2002. Seeing like a mayor. Or, how local officials obstructed Romanian land restitution. Ethnography 3(1): 5–33.

 

Další literatura k tématu:

Verdery. K. 1991. Theorizing Socialism: A Prologue to the "Transition". American Ethnologist 18(3): 419-439.

Hann, C., C. Humphrey, K. Verdery. 2002. Introduction: postsocialism as a topic of anthropological investigation. In Postsocialism: Ideals, ideologies and practices in Eurasia. C. Hann (ed.), London: Routledge, s. 1–28.

 

3.5.

10. Korupce a politický řád

Četba:

1.     Granovetter, M. 2007. The social construction of corruption. In On Capitalism. V. Nee, R. Swedberg (eds.), s. 152-172.

2.     Gupta, A. 2017. Changing forms of corruption in India. Special Issue 6, Modern Asian Studies 51: 1862-1890.

 

Další četba k tématu:

Verdery, K. 'Caritas': And the Reconceptualization of Money in Romania. Anthropology Today 11(1): 3-7.

 

10.5.

TBC

 

17.5.

Zápočtový týden

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (22.02.2023)

Hodnocení

 

1.     Prezentace 20%

2.     Úkoly 2x10%

3.     Závěrečný test 60%

 

Škála hodnocení:

 

91-100            výborně

76-90              velmi dobře

60-75              dobře

59 a méně       neprospěl

 

Poučení o plagiarismu

Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Základní pravidla řádného odkazování a připisování autorství najdete zde http://www.hps.cam.ac.uk/students/plagiarism.html

 

Docházka

U povinně volitelných kurzů je docházka povinná. V případě plánované absence je třeba toto oznámit vyučujícímu předem mailem nebo ve zprávě v MS Teams. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK