PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe řízení - YMR05POVI
Anglický název: Theory and Practice in Management
Zajišťuje: Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/10 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Mgr. Petr Vrzáček
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Mgr. Petr Vrzáček
Je korekvizitou pro: YMR04HRZI
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eva Benetková (18.06.2014)

Kurz představuje hlavní teorie řízení, jejich funkční a kulturní zázemí a způsoby jejich využití při řízení sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních organizací a to především ve fázi strategického plánování a plánování organizačních změn.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. (18.08.2014)

Kurz tvoří tři tematické bloky:

A)     Systémové řízení

B)      Strategické řízení

C)      Řízení změny

 

Cíle:
- Seznámit studenta s aktuálními poznatky v oblasti teorie a metod řízení, kontextem jejich vzniku a využití a způsobyjejich přenosu do praxe v sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních organizacích.
- Vybavit studenta základními teoretickými poznatky potřebnými k úspěšnému řízení sociálních, sociálně zdravotních a zdravotních organizací.
- Pomocí řešení praktických manažerských úkolů vybavit studenta základními dovednostmi a to především v oblastech systémového, strategického řízení a řízení změny.
Výstupy:
- Student zná hlavní teorie a metody řízení a dokáže definovat způsoby, jak tyto poznatky přenést do vlastní manažerské praxe s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby.
- Student systémově myslí a díky tomu dokáže aktivně participovat na tvorbě organizační strategie a/nebo plánovat a řídit realizaci vybrané organizační změny ve vztahu ke stanoveným cílům organizace a provést její evaluaci.


Témata výuky:
- Systémové řízení - přehled teorií řízení,systém a jeho vitalita, organizační zdroje, organizační role, manažerské činnosti, sekvenční a paralelní manažerské činnosti, plánování, organizování, ŘLZ, leadership, manažerská kontrola, analyzování, rozhodování, implementace, klíčové indikátory úspěchu, kritická místa, praktická cvičení.
- Strategické řízení - civilizační a modernizační kontext řízení, řízení v kontextu institucí a jejich změn, otevřenost jako zdroj rozvoje, strategie, strategické řízení, strategie jako nástroj trvání, přístupy ke strategickému plánování, paradoxy strategického plánování, fáze strategického plánování, poslání, organizační mandát, vize, strategické analýzy - jejich metodologie a využití, programovací část strategie - priority, cíle, výstupy, řízení rizik, kvalita ve strategickém řízení
- Řízení změny - organizační změna, identifikační a iniciační fáze změny, proces řízení změny, modely řízení (Beer, Lewin, Kotter), proces plánování (volba strategie zavedení, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, práce s riziky), postoje a reakce lidí na změnu, odpor jako přirozená reakce a práce s ním, leadership

 

Literatura:

Systémové řízení

CRAINER, S. Moderní management. Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000.

ČERNÝ, J. Základy teorie systémů.Praha: VŠE v Praze, 2001.

GLADKIJ, I. a KOL. Management ve zdravotnictví. Brno: ComputerPress, 2003.

PLAMÍNEK, J. Synergický management.Praha: Argo, 2000.

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006.

 

Strategické řízení

BÁRTA, J. Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: NROS, 1997.

BRYSON, J.M.StrategicPlanningfor Public and Non-Profit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.

DRUCKER, P., F. To nejlepší z Druckera. Praha: Management press, 2002.

DRUCKER, P., F. Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management press, 2000.

MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GradaPublishing, 2007.

 

Řízení změny:

Kotter, J. P. Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2008.

Armstrong, M.; Stephens, T. Management a leadership. Praha: Grada, 2008.

Drucker, P. F.  Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994.

Drucker, P. F. Řízení v době velkých změn, Praha: Management Press, 1998.

Kubíčková, L.; Rais, K. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012.

Mach. P.; Brathová, J. Rizika procesu transformace a deinstitucionalizace a systém jejich řízení. Praha: Národní centrum pro podporu transformace, 2012. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14038/rizika.pdf

Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2006.

 

 

ZPŮSOBY HODNOCENÍ A UKONČENÍ KURZU

Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem, který student získá za:

        I.            naplnění alespoň 80 % účasti v každém z tematických bloků a aktivní zapojení při cvičeních

      II.            zpracování seminární práce

 

ad I. - účast na výuce:

Účast na výuce je povinná.

Pokud se student nemůže ze závažných důvodů účastnit výuky, zpracuje po konzultaci s vyučujícím seminární práci:

·         Systémové řízení: Student zpracuje seminární práci z teorie systémového řízení, za využití relevantních odborných zdrojů.

·         Strategické řízení: Student zpracuje seminární práci z teorie strategického řízení, za využití relevantních odborných zdrojů.

·         Řízení změny: Student zpracuje seminární práci z teorie řízení změny, za využití relevantních odborných zdrojů.

 

ad II. - seminární práce

Student zpracuje seminární práci z jednoho z tematických bloků (podle vlastního výběru)dle zadání vyučujícího:

·         Systémové řízení: Seminární práce může být buď teoretického, nebo praktického zaměření. V teoreticky zaměřených pracích student představí nejnovější poznatky z oblasti řízení organizačních systémů. V prakticky zaměřené seminární práci se student může věnovat popisu vybraného organizačního systému nebo některého z jeho podsystémů. Legitimní je tyto systémy analyzovat nebo navrhovat řešení jejich problémů.

·         Strategické řízení: Seminární práce může být buď teoretického, nebo praktického zaměření. V teoreticky zaměřených pracích student představí nejnovější poznatky z oblasti metodologie strategického řízení. V prakticky zaměřené seminární práci může student navrhnout metodiku tvorby strategického plánu ve vybrané organizaci, analyzovat existující strategický plán, může vytvořit některou z analýz, z jejichž obsahu vychází definování strategických priorit a cílů a /nebo se může věnovat definování programovací části strategického plánu ve vybrané organizaci.

·         Řízení změny: Seminární práce je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků do praxe studenta. Obsahuje zejména odůvodnění potřebnosti změny (může vycházet z poznatků získaných během diagnostiky organizace), cíle a postup zavádění změny v organizaci (plán implementace změny), popis a reflexi přípravných aktivit a procesu vzniku plánu. Seminární práce může, pokud již byla implementace změn zahájena, obsahovat i popis a reflexi těchto zkušeností. 

 

 

VOLITELNÁ PRÁCE

Pokud student chce nad rámec předmětu získat další 3 ECTS, může se s vyučujícím dohodnout na zpracování seminární práce.

 

Požadavky na seminární práci:

·         Téma práce je zvoleno po dohodě mezi studentem a vyučujícím.

·         Téma práce je pro studenta smysluplné (pokud možno se vztahuje k chodu organizace, kterou student zná, nebo ve které působí, ale může mít i teoretický charakter, pokud by studentovi měla práce pomoci v orientaci ve vybraném tématu).

 

Kritéria hodnocení:

·         Student umí obhájit využitelnost své práce ve své praxi

·         Práce má přehlednou strukturu, jednotný jazyk, splňuje veškeré akademické požadavky

·         zvolená forma práce a její obsah nejsou v rozporu

·         práce obsahuje studentovy názory, které vychází ze základní znalosti teorie

·         rozsah práce je úměrný jejímu obsahu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK