PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody výzkumu v psychologii II. - YMPP006
Anglický název: Research Methods in Psychology II.
Zajišťuje: Program Teoreticko výzkumná psychologie (24-TVP)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021 do 2024
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D.
Neslučitelnost : YTVP006
Záměnnost : YTVP006
Je neslučitelnost pro: YTVP006
Je záměnnost pro: YTVP006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (29.11.2023)
Předmět je koncipován jako volně navazující na předmět Metody výzkumu v psychologii I. Poskytuje tedy pokračující části strukturovaného výkladu metod výzkumu v psychologii. Akcentuje metody užívané v tzv. kvalitativních výzkumných přístupech i ve smíšených/kombinovaných výzkumných designech. Pozornost bude věnována především analytickým postupům i s ohledem na kvantifikaci kvalitativních dat. V seminární části předmětu je kladen důraz na schopnost studenta posuzovat adekvátnost volby konkrétních metod sběru a analýzy dat ve vztahu k designu psychologického výzkumu. Témata: 1. Úvod do metodologie kvalitativního výzkumu 2. Kvalitativní přístup – východiska 3. Techniky sběru a tvorby dat, design dle času, subjektu výzkumu, pořadí technik 4. Pozorování – tvorba dat 5. Pozorování – analýza s a bez podpory SW 6. Rozhovory – tvorba dat 7. Scénáře rozhovorů 8. Analýza rozhovorů – tematická analýza 9. Analýza rozhovorů – narativní a diskurzivní analýza 10. Analýza rozhovorů – fenomenologická analýza 11. Analýza stop a výsledků činnosti – tvorba dat 12. Analýza stop a výsledků činnosti – analýza s a bez podpory SW 13. Metody výzkumu v psychologii – diskuse a otevřené otázky
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (29.11.2023)

Povinná literatura:
MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada Publishing. ISBN 8024713624.
ŘIHÁČEK, T. ČERMÁK. I., HYTYCH, R. et al. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Masarykova Univerzita Brno. ISBN 978-80-210-6382-2.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN: 978-80-262-0644-6.

Doporučená literatura:
ČERMÁK, I., HILES, D., CHRZ, V. (2007). Narativně orientovaný výzkum: interpretační perspektivy. Psychologica, 37: 53-66.
SEALE, C. (2002). Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf, 27, 3 -16.
KONOPÁSEK, Z. (1997). Co si počít s počítačem v kvalitativním výzkumu: program ATLAS/ti v akci. Biograf, 12: 71-110.
ČERMÁK, I., ŠTĚPANÍKOVÁ, I. (1997). Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 41.6: 503-512.
ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4): 478-510.

Ke kvalitativním analýzám

https://www.thematicanalysis.net/

https://med-fom-familymed-research.sites.olt.ubc.ca/files/2012/03/IPA_Smith_Osborne21632.pdf

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (01.01.2024)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu TVP, a není proto možné si jej zapsat po webu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK