PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma) - YMN22OTV
Anglický název: Organizational Theory in Civil Society Research (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:4/8, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN02OTV
Je záměnnost pro: YMN02OTV
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Pozornost bude věnovaná organizačním změnám organizací občanské společnosti (OOS), konkrétně pak, jak OOS, jež můžeme považovat za „otevřené systémy“, které jsou závislé na zdrojích, legislativních podmínkách, společenské legitimitě, atd., dokáží přežít v nestabilním vnějším organizačním prostředí bez ztráty své identity? První část kurzu bude věnována vybraným sociologickým organizačním teoriím a konceptů, jež studujícím poskytnout základní porozumění a teoretické nástroje k řešení uvedené otázky. Druhá část bude zaměřena na přípravu a realizaci případových studií, jež by zachytily způsoby přizpůsobování OOS změnám organizačního prostředí v ČR.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Studující budou mít v Moodlu UK k dispozici studijní materiály ke každému tématu kurzu k samostudiu po týdnech. Přičemž se předpokládá průběžné studium těchto materiálů a plnění úkolů.

V průběhu semestru proběhnout dvě setkání dle rozvrhu. Na setkáních bude prostor pro dotazy a diskusi studijních materiálů. 

Na závěr kurzu proběhne studentská konference (ve zkouškovém období), kde budou studující prezetovat vybrané poznatky z teoretické či metodologické části kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podmínkou absolvování kurzu bude:

- průběžné studium předepsané literatury k jednotlivým seminářům

- aktivní účast na dvou setkáních

- úspěšné absolvování průběžného testu

- průběžná realizace přípravy výzkumu s využitím PS: odevzdání průběžného úkolu a závěrečné zprávy z přípravy výzkumu PS

- prezentace předběžných zjištění na studentské konferenci k tomuto kurzu (ve zkouškovém období)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (02.02.2021)


Témata:
1) Organizace v postmoderní společnosti, organizační specifika/heterogenita OOS
2) Organizace a vnější organizační prostředí: vybrané organizační teorie
3) Organizační adaptace a diverzita organizačních změn
4) Specifické organizační změny OOS
5) Interorganizační vztahy mezi OOS
6) Mezisektorové vztahy OSS se státem/trhem v organizačních teoriích
7) Případová studie jako design výzkumu
8) Formulace výzkumného problému, výzkumných otázek, konceptuálních východisek
9) Příprava výzkumného projektu
10) Realizace výzkumu s využitím PS
11) Realizace výzkumu s využitím PS
12) Analýza dat a příprava závěrečné zprávy
13) Prezentace zjištění výzkumu

* Povinná literatura:
ANHEIER, H. K. Nonprofit Organizations. Theory, management, policy. New York: Routlege, 2005. ISBN-13: 978-0415314190.
ENJOLRAS, B. et al. The Third Sector: A Renewable Resource for Europe Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-71473-8.
HATCH, J. M. Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford University Press, 2013. 2th ed. ISBN-13: 978-0199640379.
POWELL, W. W., STEINBERG R., eds. The Non-Profit Sector Handbook. New Haven: Yale Univ., 2006. ISBN-13 978-0300109030.
YIN, R. K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications Inc, 2017. 6th ed. ISBN 9781506336169.

* Doporučená literatura:
GREENWOOD, R. et al., eds. The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. London: Sage, 2013. p. 128-162. ISBN-13 978-1446270493.
HVENMARK, J. Ideology, Practice, and Process? A Review of the Concept of Managerialism in Civil Society Studies. In: Voluntas, 27(6). p. 2833-2859, 2016. ISSN: 0957-8765.
MAIER, F., MEYER, M., STEINBEREITHNER M. Nonprot Organizations Becoming Business-Like: A Systematic Review. In: Nonprot and Voluntary Sector Quarterly 45(1), p. 64-86, 2016. ISSN: 0899-7640.
SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, W. Beyond Nonpro ts: Re-conceptualizing the third Sector. In: Voluntas 27(4). p. 1515-1545, 2016. ISSN: 0957-8765
ZIMMER, A., HOEMKE, P., PAHL, J. B., RENTZSCH, C. Resilient Organizations in the Third Sector. Professionalized Membership Associations, Social Enterprises, Modern Hybrids. Liege: EMES European Research Network asbl., 2018. ISBN 978-3-00-061440-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK