PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právnické osoby v občanské společnosti - seminář - YMN217
Anglický název: Legal persons in civil society - seminar
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Lenka Deverová
Korekvizity : YMN03POO
Neslučitelnost : YMN308
Je neslučitelnost pro: YMN308
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Lenka Deverová (01.02.2022)
Předmět navazuje na přednášky Právnické osoby v občanské společnosti v předcházejícím zimním semestru. V předmětu si studenti prohloubí znalosti získané na přednáškách.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Lenka Deverová (31.01.2022)

Předmět předpokládá praktické zapojení studentů, individuální přípravu na výuku četbou a zpracováním zadaných témat. Studenti se na příkladech seznámí s postupy při založení jednotlivých typů právnických osob občanské společnosti (spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností a při jejich rušení, seznámí se s fungováním uvedených typů právnických osob. Účast na seminářích předpokládá aktivní zapojení studentů do diskuze.

Studijní témata:
Právnické osoby soukromého práva, Spolky, Nadace a nadační fondy, Zajišťování veřejně prospěšné činnosti a poskytování veřejně prospěšných služeb – ústavy a obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

Hodnocení:
Student vypracuje projekt založení právnické osoby při zadání konkrétních požadavků na její činnost, dle zadání zdůvodní volbu příslušného typu právnické osoby a podrobně popíše celý proces založení. Každý student musí svůj projekt osobně obhájit v diskuzi s vyučujícím.

Literatura:
Studijní text: Právní rámec občanského sektoru, JUDr. DEVEROVÁ Lenka, FHS UK. 2020
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích, RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.
Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy, Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany FRIŠTENSKÉ, Autoři: Mgr. Pavlína Kalousová, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Mgr. Markéta Krajíčková, JUDr. Jaroslav Niklas, PhD, Ing. Miroslava Nebuželská, Alžběta Zýková Vyd.: Fórum dárců, 2013
Zásady nového spolkového práva, JUDr. TELEC Ivo, časopis Právní rozhledy č.22, 2013
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §118-418
zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů
zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a změně některých zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.

studijní opory vložené v Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK