PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politické elity a občanská společnost v ČR (kombinovaná forma) - YMN211
Anglický název: Political elite and civil society in the Czech Republic (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: 35 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (02.10.2020)
ANOTACE Kurz je určen pro studenty magisterského studia. Poskytuje pokročilý vhled do vztahů českých politických elit a organizované občanské společnosti v ČR po r. 1989. Seznamuje studenty se základními přístupy teorie elit, teorie vůdcovství a teorie občanských organizací a aplikuje tyto přístupy a teoretické poznatky v analýze role politických elit a občanských organizací v procesu demokratické transformace české společnosti. Vysvětluje, jak se kvalita politických elit a vývoj občanské společnosti projevily na kvalitě demokracie v ČR a jaké jsou další perspektivy vývoje občanské společnosti. Specifický akcent klade kurz na analýzu vlivu politických elit a občanských organizací na vývoj a řešení problémů občanské kontroly politiky, politické korupce a nástupu autoritativních populistických sil na českou politickou scénu. Předmět odpovídá na otázky, jaké důsledky měly postoje a styl standardních demokratických elit na dění v neziskovém sektoru a na rozvoj celé občanské společnosti? Hledá příčiny úpadku standardních demokratických elit a řešení pro problémy občanské společnosti. Cílem předmětu je podpořit kritické myšlení studentů, hlavní důraz je proto kladen na schopnost studentů využít perspektivy teorie elit a občanské společnosti při identifikaci a analýze vývoje demokracie v české společnosti.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (31.01.2022)

Přednášky se budou konat prezenčně ve dvou blocích.

Pokud to pandemická situace nedovolí, budou probíhat pomocí platformy MSTeams (případně Zoom).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (02.02.2023)

Do začátku zkouškového období studenti odevzdají písemné odpovědi v rozsahu 15-30 řádků na otázky položené na závěr přednáškových bloků do vytvořeného „Úkolu“ v Moodle.

 

Zadané otázky se budou týkat obsahu textů povinné literatury. V každém bloku přednášek bude ke každé přednášce zadán jeden text k povinné četbě.

 

Do začátku zkouškového období každý student vyprodukuje přibližně 6-12 normostran textu, který bude předmětem hodnocení.

 

 

Závěrečná zkouška bude probíhat písemně formou závěrečné písemné práce o rozsahu minimálně 10 a maximálně 15 normostran (každá normostrana má 30 řádků velikosti písma 12). Každý student si může téma stanovit sám v mantinelech zaměření kurzu – Politické elity a občanská společnost v ČR. Žánrem práce je esej, resp. úvaha nad problémy vývoje organizací občanské společnosti v ČR.

 

HODNOCENÍ

-        písemné zodpovězení zadaných otázek       max. 36 bodů

-        aktivita na přednáškách                            max. 15 bodů

-        závěrečná písemná práce                          max. 55 bodů

 

Za jednotlivé písemné odpovědi v rozsahu 15 – 30 řádků je možné přidělit max. 3 body

 Pro absolvování kurzu je nutné, aby student dosáhl nejméně             51 bodů!

Klasifikace:

·    86 a více bodů        =>          1

·    64-85 bodů            =>          2

·    51-63 bodů            =>          3

·    0-50  bodů            =>           4

Pokud student nezíská na první pokus 51%  bodů (daný součtem bodů za odpovědi a za písemnou práci), pak má ještě dvě možnosti si práci opravit dle doporučení vyučujícího.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (02.02.2023)

SYLABY

 

 

Politické elity a občanská společnost v ČR           YMN210

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

 

Rozsah studijního předmětu

1/1

hod.

26

kreditů

3

 

 

ANOTACE

 

Kurz je určen pro studenty magisterského studia. Poskytuje pokročilý vhled do vztahů českých politických elit a organizované občanské společnosti v ČR po r. 1989. Seznamuje studenty se základními přístupy teorie elit, teorie vůdcovství a teorie občanských organizací a aplikuje tyto přístupy a teoretické poznatky v analýze role politických elit a občanských organizací v procesu demokratické transformace české společnosti. Vysvětluje, jak se kvalita politických elit a vývoj občanské společnosti projevily na kvalitě demokracie v ČR a jaké jsou další perspektivy vývoje občanské společnosti. Specifický akcent klade kurz na analýzu vlivu politických elit a občanských organizací na vývoj a řešení problémů občanské kontroly politiky, politické korupce a nástupu autoritativních populistických sil na českou politickou scénu. Předmět odpovídá na otázky, jaké důsledky měly postoje a styl standardních demokratických elit na dění v neziskovém sektoru a na rozvoj celé občanské společnosti? Hledá příčiny úpadku standardních demokratických elit a řešení pro problémy občanské společnosti.

 

Cílem předmětu je podpořit kritické myšlení studentů, hlavní důraz je proto kladen na schopnost studentů využít perspektivy teorie elit a občanské společnosti při identifikaci a analýze vývoje demokracie v české společnosti.

 

 

 

METODA VÝUKY

 

Přednášky se budou konat prezenčně ve dvou blocích.

Pokud to pandemická situace nedovolí, budou probíhat pomocí platformy MSTeams (případně Zoom).

 

Do začátku zkouškového období studenti odevzdají písemné odpovědi v rozsahu 15-30 řádků na otázky položené na závěr přednáškových bloků do vytvořeného „Úkolu“ v Moodle.

 

Zadané otázky se budou týkat obsahu textů povinné literatury. V každém bloku přednášek bude ke každé přednášce zadán jeden text k povinné četbě.

 

Do začátku zkouškového období každý student vyprodukuje přibližně 6-12 normostran textu, který bude předmětem hodnocení.

 

 

Závěrečná zkouška bude probíhat písemně formou závěrečné písemné práce o rozsahu minimálně 10 a maximálně 15 normostran (každá normostrana má 30 řádků velikosti písma 12). Každý student si může téma stanovit sám v mantinelech zaměření kurzu – Politické elity a občanská společnost v ČR. Žánrem práce je esej, resp. úvaha nad problémy vývoje organizací občanské společnosti v ČR.

 

HODNOCENÍ

-        písemné zodpovězení zadaných otázek       max. 36 bodů

-        aktivita na přednáškách                            max. 15 bodů

-        závěrečná písemná práce                          max. 55 bodů

 

Za jednotlivé písemné odpovědi v rozsahu 15 – 30 řádků je možné přidělit max. 3 body

 Pro absolvování kurzu je nutné, aby student dosáhl nejméně             51 bodů!

Klasifikace:

·    86 a více bodů        =>          1

·    64-85 bodů            =>          2

·    51-63 bodů            =>          3

·    0-50  bodů            =>           4

Pokud student nezíská na první pokus 51%  bodů (daný součtem bodů za odpovědi a za písemnou práci), pak má ještě dvě možnosti si práci opravit dle doporučení vyučujícího.

 

 

ELEKTRONICKÁ PODPORA

Na Moodles studenti také naleznou prezentace k přednáškám, i s otázkami, na které mají odpovědět a také všechny studijní texty k povinné četbě.

 

 

TÉMATA:

 

1) Teorie elit a otázka demokracie - úvod

Definice elit, Mosca (vládnoucí třída), Pareto (cirkulace elit, Lvi a lišky, Inovátoři a Konsolidátoři), Demokratický elitismus (Higley), Demoelitismus (Halevy), Relační teorie elit – role ne-elit v teorii elit, Vzpoura davů (y Gasset) davový člověk), teorie elit a stratifikační teorie.

2) Sametová revoluce - revitalizace občanské společnosti a zrod nových politických elit

Občanská společnost za komunizmu, krize starých komunistických elit (nomenklatura), disidenti a technokrati - společně proti komunistickým elitám, typ výměny elit (cirkulace / reprodukce – Szelényi, Szelényi), sociální a kulturní kapitál elit (Bourdieu), elity a společenská transformace, její víťezové a poražení.

 

3) Mocenská elita a občanská společnost

Process konsolidace demokracie, role ideologie občanské společnosti, budování systému demokratických politických stran, formování stylu vládnutí, vláda technokratů a občanské organizace, postoje politiků Václav Havel vs. Václav Klaus (styl vůdcovství, postoje k občanské společnosti).

 

4) Konsolidace občanského sektoru

Nárůst počtu občanských organizací, formování komunity občanského sektoru, profesionalizace jako zdroj úspěchů a problémů občanských organizací, projektifikace, trend transakčního aktivismu, pokles atraktivity občanských organizací v české společnosti (členství, důvěra veřejnosti).

 

5) Občanské organizace jako školy demokracie

Politická role občanských organizací ve společnosti (Tocqueville), teorie zájmových skupin, teorie demokratické kultury, mocenský sendwich – demoelitismus (Etzioni-Halevy), občanské organizace jako prostor pro socializaci občanů k politické participaci, EU a role občanských organizací při zaplňování demokratického deficitu, participační inženýrství.

 

6) Participace občanských organizací na rozhodování

Modely vztahů občanských organizací se státem (liberální, korporativní a programový), konflikt a spolupráce (Gramsci), teorie vzájemné závislosti (Salamon, Anheier), teorie elit, partnerství institucí veřejné správy a občanských organizací (Frič), místní referenda a rezistence elit, zákony (teorie struktury politických příležitostí), politická participace občanů.

 

7. Soudržnost elit a demokracie

Udržitelnost elit (Pareto, Mosca), soudržnost elit za komunismu, sjednocená mocenská elita (Mills), konfigurace elit – strukturální integrace a ideologický konsenzus elit (Higley), neformální centrální kruh elit a pozice občanských elit v neformálních sítích elit.

 

8) Vůdcovství a kvalita elit

Vůdcovství a kvalita elit, vůdcovství a demokracie, klasické teorie vůdcovství – teorie velkého muže, vůdci davů a mas (LeBon, Freud), vůdci dělnické třídy (Marx), vůdci politických stran a hnutí (Michels), charismatické vůdcovství (Weber),  styl vůdcovství (demokratické-autoritativní, transformativní a transakční), soutěž o politické vůdcovství (Schumpeter), vůdci občanských organizací, vůdcovská reputace (Dowding).

 

9) Selhání elit - anti-občanská společnost

Degenerace elit (Pareto), vzpoura elit (Lash), morální vůdcovství elit, klientelizmus, neformální sítě a systémová korupce, občanské organizace v boji proti korupci, typy a podpora protikorupčních strategií, role občanských organizací jako hlídačů demokracie (watch dogs), systém akontability a občanské organizace v demokracii.

 

10) Selhání „ne-elit“

Skutečná veřejnost (Mills), zatmění veřejnosti (Dewey), Phantom Public (Lipmann), morální degenerace – tichý pakt mezi politickými elitami a ne-elitami za komunismu a v období demokracie, akceptace korupce a klientelismu, následování toxických vůdců, občanské ctnosti, volání po přímé demokracii

 

11) Elitismus a anti-elitismus - necivilizovaná občanská společnost

Historická diskontinuita elit i občanské společnsti v ČR, plebejská a aristokratická mentalita elit a ne-elit, antielitismus, plebiscitní vůdce (Weber), plebejský vůdce (LeBon), vůdcovství a následovníctví, necivilizované občanské iniciativy, nacionalistická a extrémistická sociální hnutí.

 

12. Populismus a občanské organizace

Úvod do zkoumání populismu, nástup populismu v demokratickém světě a trendy vývoje občanské participace, autokratičtí populističtí vůdci a neziskové organizace, zápas o image občanských organizací ve společnosti, populismus jako revitalizace demokracie?

 

13) Budoucnost občanské společnosti v perspektivě procesů demokratizace a autokratizace

Aktuální výzvy – vize participační či autokratické (neliberální) demokracie, nástup politického extrémismu, hrozba domestikace občanských organizací elitami veřejných institucí, hrozba komercionalizace a hrozba ztráty sektorové identity občanských organizací, vize vývoje občanského sektoru.

 

Povinná literatura:

 

1) Teorie elit a otázka demokracie - úvod

Frič, P. Přehled teorií elit. In: FRIČ, P., MACHONIN, P., NEKOLA, M., TUČEK, M. Elity v české postsocialistické společnosti. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky str. 7 – 17.

 

2) Sametová revoluce - revitalizace občanské společnosti a zrod nových politických elit

Jirina Šiklová (1990), ‘The “Gray Zone” and the Future of Dissent in Czechoslovakia’, Social Research, Vol. 57. No. 2. Summer, 343-367.

 

3) Mocenská elita a občanská společnost

Gil Eyal (2000), ‘Anti-politics and the Spirit of Capitalism: Dissidents, Monetarists, and the Czech Transition to Capitalism’, Theory and Society, Vol. 29. No. 1. February, 50-92.

4) Konsolidace občanského sektoru

Frič, P. Modernizační trendy. In: FRIČ, P. (ed.). 2016. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON, str. 111-133.

 

5) Občanské organizace jako školy demokracie

Jennifer Dodge and Sonia M. Ospina 2015. Nonprofits as “Schools of Democracy”: A Comparative Case Study of Two Environmental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 1–22.

 

6) Participace občanských organizací na rozhodování

Frič, P. Participace občanských organizací. In: FRIČ, P. (ed.). 2016. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON, str.141-164.

 

7. Soudržnost elit a demokracie

John Higley and Jan Pakulski (2012) Elites, Elitism and Elite Theory: Unending Confusion? Paper presented at the XXII World Congress of Political Science, July 8-12, 2012. Madrid: International Political Science Association.

8) Vůdcovství a kvalita elit

Jan Pakulski and John Higley. Towards Leader Democracy? In P. ‘t Hart and J. Uhr, eds., Public Leadership: Perspectives and Practices. Canberra: ANU E Press, 45-56.

9) Selhání elit - anti-občanská společnost

Higley, J. and Pakulski, J. (2011). Do Ruling Elites Degenerate? American and British Elites Viewed Through Pareto’s Lens. Comparative Sociology. International Journal of Comparative Sociology, Vol. 10, No. 6, pp. 949-67.

10) Selhání ne-elit

Pavol Frič. 2010. Czech Elites and Citizens as a Part of Public Accountability System. In: Stephen P. Osborne, Amanda Ball (eds)  Social Accounting and Public Management: Accountability for the Public Good, str. 230-259.

 

11) Elitismus a anti-elitismus - necivilizovaná občanská společnost

Kopecký, Petr 2005. Civil society, uncivil society and contentious politics in post-communist Europe. In: Kopecký, P.and Mudde, C. Uncivil Society? Contentious Poltics in post-communist Europe, New York: Routledge, pp. 1 -17.

 

12. Populismus a občanské organizace

Cas Mudde1 and Cristóbal Rovira Kaltwasser 2018. Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. Comparative Political Studies 1–27.

 

13) Budoucnost občanské společnosti v perspektivě procesů demokratizace a autokratizace

Dimitrova, Antoaneta L. 2018. “The Uncertain Road to Sustainable Democracy: Elite Coalitions, Citizen Protests and the Prospects of Democracy in Central and Eastern Europe.” East European Politics 34 (3): 257–275. doi:10.1080/21599165.2018.1491840.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK