PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a moc - YMM03KM
Anglický název: Communication and power
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Adéla Kačabová Piatková (06.05.2016)
Předmětem kurzu jsou teoretické reflexe mocenských aspektů v procesech komunikace. Tyto aspekty vystoupily do popředí v souvislosti s překračováním hlediska, které se soustředilo na jazykový systém a svoji úlohu formulovalo jako odhalování kódu. Postupně se dostávaly do popředí pojmy jako řeč, text, síť a nakonec i mocenské projevy komunikačních procesů. V kurzu bude tento proces přibližován především přes díla M. Foucaulta a G. Deleuze. Pozornost bude věnována i pragmatickým a feministickým příspěvkům (J. Austin a J. Butler). Témata jednotlivých přednášek: 1. Komunikace, její definice a funkce. Osobitosti humánní komunikace, komunikace ve společenských a kulturních procesech. 2. Modely komunikace. Přechod od lineární komunikace k modelu orchestru. Palo Alto, antropologie komunikace a škola Nové komunikace. 3. Flusserovo chápání komunikace, koncepce komunikologie. Komunikace a entropia. Komunikace v síťových uspořádáních, kruhová a síťová struktura dialogů. 4. Pojem textu, jeho vztah k systematickým uspořádáním. Text a kyberprostor. 5. Intertextualita, její modely. Intertextualita a komunikace. Intertextualita v kyberkultuře. 6. Pojem diskurzu v lingvistice, sémiotice a filosofii. Pojem výpovědi. Výpověď, věta, výrok, soud. Diskursivní pole a diskursivní pravidla. 7. Pragmatický přístup k jazyku, jeho vztah k syntaktice a sémantice. Teorie řečových aktů. Pojem konstativu a performativu. 8. Řečové akty a teorie konání. Úloha intencionality v konání. Pragmatika diskurzu: diskurz a jeho pravidla. 9. Moc, mocenské projevy a strategie. Vztah moci k represi, násilí a vykořisťování. Mocenské působení v moderní společnosti, technologie moci. 10. Moc a subjekt. Subjektivace jako utváření subjektu v diskursivním poli. Represivní hypotéza. 11. Diskurz a moc v perspektivě sociálního konstruktivismu. Feministické teorie diskurzu. Problém lidské a rodové přirozenosti. 12. Diskurz ve společnostech kontroly. Proměny diskursivních polí vzhledem k digitalizaci komunikačních procesů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK