PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evropská sakrální architektura - YMKDE029
Anglický název: European sacred architecture
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:60 / neurčen (60)
letní:60 / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: viz požadavky k zápisu
Další informace: http://Přístup k předmětu do MSTeams
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)
Předmět je zaměřen na evidenci a charakteristiku základních typů sakrálních staveb, které jsou určující pro židovsko-křesťanskou kulturní tradici latinského Západu. Jednotlivé stavby jsou představeny v širším kontextu významných kulturních center a oblastí a v zavedené kulturně historické chronologii. V rámci systému architektonického slohového vývoje předmět sleduje proměny sakrální architektury různých náboženství a konfesí (židé a křesťané) na území střední Evropy (habsburské monarchie) v širším evropském kulturním kontextu a se zvláštním zřetelem na zachované památky na českém území, zejména v Praze (možnost studia in situ). Syllabus zimního semestru 2022/23 1. Renesance: centrála jako ideální typ kostela - jeho uplatnění ve stř. Evropě v katolickém a protestantském prostředí; 2. Manýrismus (štěpení křesťanského světa) - přehled sakrálních stavebních typů (novostavby) z hlediska konfesních potřeb katolíků, luteránů a Jednoty bratrské a židů na území habsburské monarchie.(Novostavby synagog, katolických a luteránských kostelů v Praze); 3. Baroko - slohové mody a přehled stavebních typů v evropské sakrální architektuře katolických a protestantských států. Charakteristiky sakrálních staveb a jejich vnitřního uspořádání z hlediska konfesních potřeb; 4. Baroko - sakrální stavby nekatolíků v katolickém státě: politický a kulturní kontext výstavby kostelů míru, kostelů milosti a artikulárních kostelů na území habsburské monarchie. Cesty kulturních vlivů, vzory. Stavební materiály a konstrukce, vnitřní vybavení; 5. (Novo)klasicismus - přehled užívaných sakrálních stavební ch typů. Josefinské reformy: stavební předpisy a vzory pro stavby katolických kostelů a modliteben tolerovaných křesťanských konfesí, židovských synagog na území habsburské monarchie. Stavební materiály a konstrukce, vnitřní vybavení; 6. Historismus (historizující slohy) - volba architektonického slohu a typu pro výstavbu kostelů, sborových domů a synagog jako společenská, národní, konfesní a případně i politická reprezentace v rámci formující se občanské a multietnické společnosti Rakouského císařství. Přehled velkých a malých církví a jejich sakrální architektury v Praze; 7. Pozdní historismus - moderna - secese: případové studie (stavebníci a stavitelé pražských kostelů, sborových domů a synagog v době hledání národního slohu a budování Prahy jako evropské metropole; 8. Sakrální novostavby po založení samostatného československého státu. Architektura jako reprezentace církví v novém politickém i uměleckém kontextu; 9. Současná církevní architektura v České republice. Funkce církevních staveb a kontexty jejich vzniku. Stavebníci - architekti - architektonické typy.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)

Kurz je primárně určen pro studenty magisterského oboru Dějin moderní evropské kultury a navazuje na program dalších kurzů tohoto oboru. Studentům bakalářského studia nebo univerzity 3. věku doporučuji konzultovat přihlášení do kurzu s vyučující (altovabl@gmail.com)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (21.09.2022)

Atestace předmětu písemnou formou. Postup podle následujících kroků:

1/ V průběhu října až první poloviny prosnce po dohodě s vyučující si vyberete téma (s perspektou pokračování v dalším semestru) , které se vztahuje k zaměření kurzu na sakrální architekturu (křesťsnkou, židovskou) a začnete pracovat na projektu. Téma je možné po dohodě přizpůsobit individuálním potřebám a studijním zájmům ve vztahu k zaměření diplomní práce, přípravě na  státní zkoušku z DMEK nebo překlad z angličtiny.

Projekt doporučuji  průběžně konzultovat. bude obsahovat badatelské otázky a cíle budoucí práce, seznam obrazových, případně písemných pramenů, návrh výzkumných metod, seznam odborné literatury a obrazovou přílohu. Délka projektu není předm stanovena, bude se odvíjet  od stanovemných otázek.  Hotový projekt odešlete  mailem na adresu vyučující nejpozději  do 8. 1. 1923.  Pokud bude v pořádku, tak zapíšu zápočet. Pokud budu mít připomínky, domluvíme se na konzultaci v nejbližším možném termínu. 

Konzultace
Po předchozí dohodě mailem (altovabl@gmail.com) v úterý po 17.30 nebo ve středu po 13.30 v místnosti 1.11 nebo po dohodě via mail v MST ve čtvrtek, pátek v sobotu mezi 18:00-19.00

 

 

Zkouškové období zimního semestru 2022/23, 9. ledna - 10. února

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu) ani encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (opět jen pro orientaci, vysvětlení pojmů) apod., ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody  vyberete podle povahy pramenů a po dohodě s vyučující. K základní orientaci viz Texty k historickému prosemináři, str. 95 - 121, které jsou v souborech předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK