PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hmotné kulturní dědictví - YMKDE028
Anglický název: Material cultural heritage
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:40 / neurčen (40)
letní:neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Předmět představuje obsah a definici kulturního dědictví, historicitu a proměny tohoto fenoménu v závislosti na společenských a politických procesech. Zároveň se zaměřuje na teorii ochrany uměleckých děl minulosti, která jsou předměty hmotného kulturního dědictví. Témata jednotlivých přednášek představují disciplíny a pojmy v oblasti výtvarných umění z hlediska technik a technologií, dále pak charakteristiky konzervátorského a restaurátorského zásahu. Jednotlivá témata jsou seminární formou ukázkově prezentována na konkrétních konzervátorských/restaurátorských pracích.
Poslední úprava: Alt Jaroslav, doc. ak. mal. (16.09.2021)
Sylabus

1. Kulturní dědictví - historie, pojem, obsah, definice - instituce a rámce: národ - Evropa - svět;

2. Artefakt a umělecké dílo - jejich definování. Co je to umění? „Uznání“ uměleckého díla;

3. Materiál uměleckého díla. Vztah materiálové struktury uměleckého díla a jeho obsahové složky;

4. Proměny historického uměleckého díla v průběhu času. Jednota uměleckého díla a proměnlivost hodnot jeho historické a estetické výpovědi;

5. Rieglovy „Monumenty“;

6. Pojmy autentický a původní stav díla. Lze hledat pravdivost uměleckého díla minulosti?;

7. Stručná historie sanace uměleckých děl a její formy - ochrana, oprava, konzervování, restaurování apod.;

8. Pojmy konzervování, restaurování a jejich charakteristika;

9. Průzkumové metody neinvazivní a invazivní. Koncipování restaurátorského zásahu;

10. Konzervování/restaurování v rámci mezioborové spolupráce;

11. Parametry restaurátorské dokumentace a spolupráce s památkovými institucemi;

12. Poznání a vnímání uměleckého díla minulosti. Jak rozumět „vědeckému restaurování“? Jak rozumět „uměleckému restaurování“;

13. „Česká restaurátorská škola“;

14. Techniky a technologie nástěnné malby;

15. Techniky a technologie malby závěsného obrazu;

16. Grafické techniky a technologie;

17. Techniky a technologie v sochařství;

18. Techniky a technologie v architektuře. Stavebně historické průzkumy. Památkové záměry;

19. Etika konzervátorského/restaurátorského zásahu I. Respekt k proměnám historického uměleckého díla v minulosti;

20. Etika konzervátorského/restaurátorského zásahu II. Rozpoznatelnost zásahu. Reverzibilita zásahu;

21. Pojmy revitalizace, rekonstrukce, kopie, falzum;

22. Prezentace uměleckého díla minulosti s ohledem na jeho aktuální funkci - otevřený veřejný prostor, muzejní instalace, sakrální prostor. Problematika transferu díla. Umělecké dílo minulosti zbavené vazby na místo, pro které bylo vytvořeno;

23. Torzo uměleckého díla a nebezpečí jeho estetizace;

24. Problematika variant barevných retuší jako finálního kroku konzervátorského/restaurátorského zásahu;

25. Zapojení synergie smyslů v rámci konkrétního konzervačního/restaurátorského zásahu;

26. Konzervátor/restaurátor vers/a vědec a jejich komunikace.

Povinná literatura:

 • Brandi, Cesare. Teorie restaurování. Kuná Hora 2000.
 • Dvořák, Max. Katechismus památkové péče. Praha 2004.
 • Kroupa, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. Brno 2010.
 • Kroupa, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1. Brno 1996.
 • Kulka, Tomáš. Umění a falzum. Praha 2004.
 • Riegl, Alois - Hlobil, Ivo. Moderní památková péče. Praha 2003.
 • Viňas Salvador M. Současná teorie konzervování. Pardubice 2015.
 • Wagner, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 2005.

Doporučená literatura:

 • Ansatz und zur Technik, in: Vermeer - Die Malkunst, Residenz
 • Didi-Huberman, Georges. Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha 2010.
 • Didi-Huberman, Georges. Před časem. Brno 2008.
 • Herout, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994.
 • Horák, Ondřej (ed.). Místa počinu: historie výstavních prostorů u nás od 19. st. po současnost. Praha 2010.
 • Hradilová, Janka - Hradil, David. Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami. Praha 2015.
 • Kol. aut. Péče o architektonické dědictví I. II. III. Praha 2008;
 • Kotlík Petr a kol. Stavební materiály historických objektů. Skripta VŠCHT. Praha 1999.
 • Kroupa, Jiří. Max Dvořák dnes: od duchovních věd k vědám kulturním. In: Opuscula historiae artium: časopis Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno: Masarykova univerzita Roč. 61, č. 1, 2012, s. 2-11.
 • Kubička Roman - Zelinger Jiří. Výkladový slovník malířství, grafika, restaurování. Praha 2004.
 • Kulka, Tomáš - Ciporanov, Denis (eds.). Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec 2010.
 • Nejedlý, Vratislav. K vývoji retuše malířských děl v českých zemích ve druhé polovině 20. století. In: Zprávy památkové péče, roč. 65, č. 6, 2005, s. 500-516;
 • Slánský, Bohuslav. Technika malby I - Malířský a konzervační materiál. Praha - Litomyšl 2003.
 • Slánský, Bohuslav. Technika malby II - Průzkum a restaurování obrazů. Praha - Litomyšl 2003.
 • Suchomel Miloš. Záchrana kamenných soch. Díl 1. a 2. Praha 1988.
 • Verlag. Kunsthistorisches Museum. Wien 2010.
 • Wald, Robert. Die Malkunst / Betrachtungen zum künstlerischen.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (15.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK