PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy - YMH303
Anglický název: Problems of Africa in a Historio-Sociological Perspective
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (14.06.2013)

Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (21.05.2012)

Každý student se musí připravovat podle plánu výuky a vždy přečíst dané materiály, aby mohl/mohla aktivně zúčastnit interaktivní diskuse. Pro každého studenta je povinné zpracování jedné semestrální práce v rozsahu 10ti normo stran. Jako téma práce si každý student může vybrat z daných témata. Vybrané téma schvaluje po konzultaci se studentem vyučující. Semestrální práce má být odevzdána nejpozději poslední přednáškový týden před zkouškovým obdobím

Toto je podmínkou k přistoupení studentů k písemné zkoušce, která probíhá formou testu a následného ústního pohovoru.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (17.05.2012)

Témata přednášek

 1. Přírodní prostředí afrického kontinentu:
  1. Topografie
  2. Klimatické regiony Afriky
  3. Přírodní bohatství kontinentu

 

Povinná četba:

Ladislav Holý. 1964. Etnografie mimoevropské oblastí (vývoj společnosti a kultury) I. Afrika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Str. 5-8.

Doporučená četba:

Joseph O. Voge (ed.). 1997. Encyclopaedia of Pre-colonial Africa: Archeology, History, Languages, cultures, and Environments.London:ALTAMIRApress, str. 29-42.

Braudel Fernand. 1993. A History of Civilizations.London: Benguin Books, Str. 118-122.

 

 1. Nástin kulturního vývoje Afriky:

Povinná četba:

Ladislav Holý. 1964. str. 9-22.

Doporučená četba:

Joseph O. Voge (ed.). 1997. str. 103- 158

 

 1. Hlavní jazykové rodiny afrického obyvatelstva
  1. Afro-asijská rodina
  2. Nilosaharská  rodina
  3. Nigro-konžská  rodina
  4. Khoisanská rodina

Povinná četba:

Roland Breton. 2007. Atlas jazyku světa: Soužití v křehké rovnováze. Praha: Albatros, str. 66-71.

Doporučená četba:

Joseph O. Voge (ed.). 1997. str159- 178.  Freeman-Grenville, G.S.P.1991. The New Atlas of African History.Jerusalem: Simon & Schuster.

 1. Pre-koloniální státy Afriky:

Povinná četba:

Potholm Christian P. 1979. Theory and practice of African politics.New Jersey: Prentice-Hall, INC., str. 3-33.

Doporučená četba:

Garlake Peter, 1990. The Making of the Past: The Kingdoms ofAfrica.New York: Peter Bedrick Books. Str. 27- 136

 1. Tradiční náboženství, křesťanství a islám v Africe:

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Afrika a Afričané: Dějiny kontinentu. Praha: Vyšehrad. Str. 51-82.

Lawson Thomas E.,1998. Náboženství Afriky: Tradice v proměnách. Havlíčkův Brod: Prostor. Str.29-125

Doporučená četba:

Maathai Wangari. 2009. The challenge forAfrica.LondonArrow Books, str. 34-43.

 1.  Atlantický obchod s otroky

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str. 160- 194.

Doporučená četba:

Thomas Hugh. 1997. The Slave trade: The story of the Atlantic Slave Trade: 1440-1870.New York: A Touchstone Book, 153-560.

 1. Afrika pod kolonialismem

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str. 228- 292.

Doporučená četba:

Herbst Jeffrey.2000.Statesand Power inAfrica: Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton:PrincetonUniversitypress. Str. 58-96.

 1. Nezávislá Afrika

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str. 293-303.

Doporučená četba:

Mazrui Ali A. (ed.). 1993. General History ofAfrica. VIII.Africasince 1935. Paris, UNESCO: Heinemann. Str.105- 284.

 1. Hospodářský rozvoj po nezávislosti afrických států

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str.304-309

Doporučená četba:

Mazrui Ali A. (ed.). 1993.  285-434.

 1. Socio-politická změna po nezávislosti afrických států

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str. 309-317.

Doporučená četba:

Mazrui Ali A. (ed.). 1993. str. 435-500.

 1. Socio-kulturní změna po nezávislosti afrických států

Povinná četba:

Iliffe John. 2001. Str.318-325

Doporučená četba:

Mazrui Ali A. (ed.). 1993. str. 501-704.

 1. Urbanizační vývoj v Africe

Doporučená četba:

The State ofAfricancitiies 2008: A Framework for Addressing Urban Challenges inAfrica. United Nations Human Settlements Programme.

www.unhabitat.org.

 

Literatura

Poznámka:

Veškerá povinná a doporučená literatura je k dispozici u vyučujícího.

Z povinné literatury budou určeny ke studiu pouze vybrané kapitoly.

 

§  Bradel, Fernand. 1993. A History of Civilizations.London: Penguin Books.

§  Breton, Roland. 2007. Atlas jazyku světa: Soužití v křehké rovnováze. Praha: Albatros.

§  Freeman, Grenville, G.S.P.1991. The New Atlas of African History.Jerusalem: Simon & Schuster.

§  Garlake, Peter. 1990. The Making of the Past: The Kingdoms ofAfrica.New York: Peter Bedrick Books.

§  Herbst, Jeffrey.2000.Statesand Power inAfrica: Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton:PrincetonUniversitypress.

§  Holý, Ladislav. 1964. Etnografie mimoevropské oblastí (vývoj společnosti a kultury) I. Afrika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství

§  Hugh, Thomas. 1997. The Slave trade: The story of the Atlantic Slave Trade: 1440-1870. New York: A Touchstone Book.

§  Iliffe, John. 2001. Afrika a Afričané: Dějiny kontinentu. Praha: Vyšehrad.

§  Lawson Thomas E.,1998. Náboženství Afriky: Tradice v proměnách. Havlíčkův Brod: Prostor.

§  Maathai, Wangari. 2009. The challenge forAfrica.LondonArrow Books.

§  Mazrui, Ali A. (ed.). 1993.  General History ofAfrica. VIII. Africa since 1935. Paris, UNESCO: Heinemann.

§  Potholm, Christian P. 1979. Theory and practice of African politics.New Jersey: Prentice-Hall, INC.

§  The State of African Cities 2008: A Framework for Addressing Urban Challenges inAfrica. United Nations Human Settlements Program. WWW.unhabitat.org

§  Vogel, Joseph O.  (ed.). 1997. Encyclopaedia of Pre-colonial Africa: Archaeology, History, Languages, cultures, and Environments.London:ALTAMIRApress

 

►Další čtení:

 • Connah, Graham. 2001. African Civilizations: An Archaeological Perspective. Cambridge:CambridgeUniversityPress.
 • Davidson, Basil. 1994. African Civilization: Revisited.Trenton:Red SeaPress.
 • Diop, Cheik Anta. 1974. The African Origin of Civilization.Chicago: Lawrence Hill Books.
 • Ehret, Christopher. 2002. The Civilizations ofAfrica: A History to 1800.Charlottesville:UniversityofVirginia Press.
 • Jackson, John G. 2001. Introduction to African Civilizations.New York: Citadel Press.
 • Vansina, Jan.1964. Kingdoms of Savanna.Wisconsin:UniversityofWisconsinPress.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK