PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Každodennost v perspektivě historických sociálních věd (kombinovaná forma) - YMH113
Anglický název: The Quotidian from the Perspective of Historical Social Sciences (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Neslučitelnost : YMH513
Záměnnost : YMH013
Je neslučitelnost pro: YMH513
Je záměnnost pro: YMH013
Anotace -
Jednosemestrální předmět seznámí s komplexním studiem každodennosti v perspektivě historických sociálních věd. Přitom bude akcentována specifická role historické sociologie. Přednášky se rovněž zaměří na využití etnografických pramenů a upozorní na význam etnoanalýzy každodennosti. Soustředí se na ukázky projevů každodennosti v předmoderní, moderní i tzv. postmoderní době. V rámci přednášek bude mimo jiné uvedena problematika rituálů a performancí jako estetických a sociálních manifestací. Pozornost bude věnována hlavním komunikačním formám: ceremoniím, rituálům, karnevalům, festivalům apod. Zároveň bude prezentována návaznost na dramatické (divadelní) výtvory a na performance každodenního života (například Goffman). V ohnisku zájmu se také objeví konzumní a materiální kultura. V neposlední řadě budou naznačeny příklady studia každodennosti určitých sociálních skupin, tříd a vrstev. Teoretická problematika bude konfrontována s terénními výzkumy a video-prezentacemi příkladů.
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (19.04.2018)
Sylabus
Osnova přednášek:
1. Uvedení do tématu, základní definice a metodologie. Zdůraznění interdisciplinárnosti studia každodennosti: sociologie, sociokulturní antropologie, etnografie, historiografie apod.

2. Specifičnost historické sociologie každodennosti. Norbert Elias, Peter Burke a ti druzí.

3. Expresivní formy každodennosti: zvyky, obyčeje, rutiny, habity, stereotypy, etiketa, rituály.

4. Georg Simmel - konfigurace a segmenty každodenního života.

5. Přínos Rollanda Barthese k bádání o každodennosti.

6. Marc Augé a etnoanalýza současného života (například koncept místa a ne-místa, výzkum podzemní dráhy).

7. Vliv dramaturgického přístupu Ervinga Goffmanna na historický výzkum každodennosti.

8. Mcdonaldizace společnosti v pojetí Georga Ritzera jako vyústění racionalizačních procesů.

9. Konzumní kultura. Konzumerismus a hyperspotřeba. Luxus - např. Gilles Lipovetsky.

10. Materiální kultura. Společná lidská zkušenost. Materiální kultura jako nonverbální komunikace. Artefakt.

11. Každodennost jednotlivých sociálních skupin, tříd a vrstev. Referenční publikace: např. Girtler nebo Brooks.

12. Každodennost v dlouhém trvání. Změny ve stylu života. Vynálezy a objevy. Dobový étos a atmosféra.

13. Závěrečná diskuse o studované tematice.

Povinná literatura:

 • ALIJEVA, D. Sociológia každodennosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-85544-89-3
 • BURKE, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha: Nakl. Lidových novin, 2004. ISBN 80-7106-719-9.
 • BURKE, P. History and Social Theory. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2005. ISBN 0-7456-3406-9.
 • DEBORD, G. Společnost spektáklu. Praha: INTU, 2007. ISBN 978-80-903355-5-4.
 • GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakl. Studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.
 • LIESSMANN, K. P. Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2060-4.

Doporučená literatura:

 • AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-154-X.
 • BARTHES, R. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 978-80-7363-359-2.
 • BENDOVÁ, H. - STRNAD, M. (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331 313-5
 • /van/ DÜLMEN, R. Historická antropologie. Vývoj - Problémy - Úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.
 • LIESMANN, K.P. Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2060-4
 • LIPOVETSKY, G. Paradoxní štěstí. Esej o společnosti hyperspotřeby. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-184-4.
 • TURNER, V. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-7226-900-3.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (19.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK