PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. - YMG112
Anglický název: Thesis Preparation I.
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG15PSLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (22.02.2019)
Kurz seznamuje studující se základními zásadami feministického poznávání, hledání tématu diplomové práce a přípravy projektu diplomové práce. Pomáhá jim zorientovat se v hlavních požadavcích kladených na výzkumnou práci a její písemnou prezentaci. Navazuje na poznatky a dovednosti získané v jiných povinných kurzech (Stylistika, argumentace a literární teorie, Metodologické přístupy v genderových studiích), prohlubuje je a rozvíjí je. Odkazuje na povinně volitelné kurzy (Feministické teorie a intersekcionalita, Interview: technika a analýza mluveného slova, Konstrukce výzkumných projektů, Metody textové analýzy, Zakotvená teorie a způsoby kódování).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (22.02.2019)
  • zvnitřnit zásady feministického poznávání a dobré výzkumné práce
  • získat a procvičit vybrané dovednosti potřebné pro výzkumnou práci
  • identifikovat a charakterizovat výzkumné téma, zvolit vhodné metody a postupy, sestavit výzkumný design
  • připravit na práci na projektu diplomové práce v dalších semestrech
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínky atestace

  • dodržení docházky (pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, omluvte se prostřednictvím e-mailu, prosím)
  • přečtení povinné literatury
  • aktivní účast v diskuzích
  • vypracování zadaných úkolů (3 písemné úlohy a absolvování Kurzu informační gramotnosti – hodnocení každého činí 25 % výsledné známky)

 

Obsah kurzu

1. blok (22. února)
Feministické poznávání, hlavní zásady při sestavování feministického výzkumu a diplomového projektu

Co je feministické poznávanie: jeho motivace, zásady a nároky. Feministická epistemologie. Konstruktivizmus, antifundacionalizmus a pluralizmus a jejich důsledky pro výzkumnou práci. Co je metodické zkoumání.
Skupinová diskuze: Jaké jsou znaky dobrého feministického výskumu?

Povinná literatura
Sears, A., & Cairns, J. (2015). A good book, in theory : making sense through theoretical inquiry (3rd ed.). Toronto: University of Toronto Press. Chapter 2: Theory matters, pp. 25 – 52.

Zadání úkolu na další blok
1. písemná úloha: Co chci zkoumat? (25 % hodnocení, termín odevzdání 10. března, rozsah 300–350 slov)
Pokuste se charakterizovat výzkumné téma/problém, kterému byste se chtěl/a věnovat ve své diplomové práci. Vysvětlete, co vás vedlo k jeho volbě, opřete se o základní teoretická východiska (získaná v průběhu studia); objasněte způsob, jakým byste mohl/a dané téma zkoumat. Charakterizujte výzkumné cíle a pokuste se formulovat základní výzkumné otázky.

 

2. blok (15. března)
Od nápadu k tématu výzkumu, výzkumným cílům a výzkumné otázce
Výzkumné téma a její inter/disciplinární ukotvení. Formulování výzkumných cílů a výzkumné otázky.
Skupinová diskuze na základě písemného úkolu: Co chci zkoumat?

Povinná literatura
Punch, K. F. (2015). Úspěšný návrh výzkumu (2 ed.). Praha: Portál. Kapitola 3: Obecné schéma pro přípravu návrhů výzkumu, s. 35 – 50.

Zadání úkolu: absolvování Kurzu informační gramotnosti – jak vyhledávat a kriticky hodnotit online zdroje (do 11. dubna). Bližší informace naleznete v souboru, vloženém do SIS.

 

3. blok (12. dubna)
Teorie a literatura
Teoretické ukotvení výzkumné otázky. Stav aktuálního vědění, přehlad literatury: k čemu slouží, jak je provázaná z výzkumnou otázkou a s analytickou částí práce. Vyhledávání literatury (online, offline). Kritické zhodnocení nalezené literatury. Výhody a nevýhody práce s elektronickými zdroji. Citační software.

Povinná literatura
Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci (I. Seidl, Trans.). Praha: Votobia. Kapitola III: Vyhledávání bibliografických podkladů, s. 71 – 142.

 

4. blok (10. května)
Psaní argumentování
Psaní znamená přemýšlení. Základní charakteristiky dobrého akademického textu. Argumentování a ověřitelnost tvrzení. Genderově vyvážený jazyk. Různé praktické metody akademického psaní. Publikování. Zodpovědnost feministické výzkumnice.

Povinná literatura
Hunt, L. (2010). How Writing Leads to Thinking (And not the other way around). Perspectives on History, (February). Dotupné na: http://www.historians.org/perspectives/issues/2010/1002/1002art1.cfm

Skupinová diskuze na základě písemného úkolu: reflexe dosavadní praxe akademického psaní

Zadání písemného úkolu: Vypracujte projekt diplomové práce. Projekt by měl obsahovat krátkou anotaci, výzkumné cíle a otázky, design vzorku, návrh výzkumných metod a základní literaturu.

 

 

Tematické okruhy diplomních prací u vyučujících KGS

(v abecedním pořadí) 

Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

 

1. Výzkum publik televizních seriálů se zaměřením na kategorii gender (případně v kombinaci s dalšími kategoriemi sociální stratifikace, například třídou, etnicitou apod.)

2. Výzkum publik, produktů a autorů/ek tzv. fan fikce, případně některé její odnože, jako je slash fikce apod.

3. Výzkum publik seriálů či filmů žánru fantasy (s přesahem do žánru postapo), především upírských, vlkodlačích a zombie se zaměřením na kategorii gender; stejně tak je možné provádět výzkum samotných produktů, tedy obsahovou analýzu seriálů či filmů pomocí kvalitativních výzkumných metod, případně kombinaci těchto výzkumů.

4. Mýtus romantické lásky – výzkum filmů a seriálů či jejich publik se zaměřením na kategorii gender a ne/heteronormativitu. Romantická láska je v tomto případě nazírána jako sociální konstrukt.

5. Sebeprezentace dívek/žen a chlapců/mužů na sociálních sítích, sebeprezentace diváctví (natáčení sledování vybraných seriálových a filmových scén a jejich vystavování na internetu).

6. Populární kultura a její produkce, především pak televizní produkce – etnografický výzkum produkčního prostředí mediálních organizací.

7. Dospívání a role médií v rámci genderové socializace. Výzkum spolu/účinků médií při dospívání dívek a chlapců, především pak při jejich spolu/utváření představ o partnerském a sexuálním životě.

8. Incest a jeho zpodobnění v televizní či filmové produkci.

9. Emocionalita publika, emoce v médiích se zaměřením na kategorii gender. Výzkum publika či mediálních obsahů, případně jejich kombinace.

10. Fat studies: prezentace tloušťky v médiích, tlustí lidé jako identifikační vzory – výzkum publika.

 

Metodologie výzkumu: kvalitativní výzkum publika, etnografický výzkum (rozhovory, skupinové rozhovory, focus groups, zúčastněné pozorování, experimenty), obsahové analýzy s využitím kvalitativních výzkumných metod (diskurzivní analýza, vizuální analýza apod.)

 

 

Petra Ezzeddine, Ph.D.

 

Témata:

1)     Reflexe genderu v migraci

     2) Transnacionální konstrukce mateřství/otcovství

2)     Genderové geografie moci /změny genderové moci v procesu migrace/

3)     Pomocnice v domácnosti /zejména chůvy, au pair, pečovateky o staré a nemocné, uklízečky/ a  globalizace praktik a sítí  péče

4)     Ženy na globálním trhu práce / např.etnograficý výzkum thajských masérek v ČR, českých pečovatelek v Rakousku, vietnamských pedikérek atd./

5)     Etnografický výzkum mateřství  /např. komodifikace mateřství a dětství skrze hračky a dárky,  alternativní typy praktik péče o děti, mateřských center a předporodních kurzů atd./

      6./ Etnografický výzkum sociálních  nerovností v dětském prostředí 

          /školní etnografie dětí ciziců a romských dětí/     

      7./ Ženy a materiální kultura / např. robotifikace domácnosti, konzumní 

           strategie atd./ 

 

Teoretické zaměření: feministická antropologie, reflexivní antropologie

    

Metodologie výzkumu: preferuji etnografický výzkum /dlouhodobé zúčastněné pozorování /, life story research/ biografická a narativní interview/ a metodu material culture /analýzy materiální kultury/.

 

 

 

 

 Jaroslava Hasmanová Marhánková

 

Ovdovění jako genderovaná zkušenost – dopad ovdovění na životy mužů ve stáří

Genderová dimenze výše penzí v ČR – analýza současné situace, jejich příčin a možných řešení

Společenské proměny vnímání sexuality ve stáří

 

 

 

Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová

 

1) Genderová analýza a/nebo kritická diskurzivní analýza vybraného textu, resp. literárního díla

- je literatura prostředkem utváření identity jednotlivce a/nebo kolektivní identity?

 

2) Feministická literární teorie v kontextu literární(ch) kritik(y) a literárních směrů

- jaké interpretace různé literární směry nabízejí?; jaká různá pojetí literatury a interpretace existují ve feministických literárních teoriích?

 

3) Konstrukce genderové identity v jazyce/textu

- jak je jazyk genderován?; jaké identity ne/dovoluje utvářet?; je toto pojetí jazyka reflektováno v literárních dílech?; jak se tato reflexe projevuje?

 

4) Feminismus tzv. 3. světa

- perspektiva postkoloniálních studií; otázky multikulturalismu, případně postavení původních obyvatel ve vztahu k většinové společnosti s ohledem na rasu/etnicita, gender a třídní příslušnost

 

5) Transnational Feminism

- v čem se liší "západní" feminismy a feminismy vázané na konkrétní geografickou a kulturní lokaci?; jaké postupy využívají transnacionální feminismy?; jakou roli zde hrají epistemologie?

 

6) Genderové aspekty migrace - především kontext Severní, Střední a Latinské Ameriky

 

7) Gender a rasa/etnicita - jejich kulturní, historická a/nebo geografická kontextualizace a proměnlivost

- jak může být genderován nacionalismus?; jak pracují s rasou/genderem/třídou minority při utváření své identity?;

 

8) Psaní žen - aspekty literatury psané ženami

- jak je genderová identita spjata s psaním a čtením?; jak se vyvarovat esencialismu při debatě nad psaním žen?; mohou muži psát jako ženy a ženy jako muži?;

 

9) Chicanská literatura - analýza literárního textu nebo kulturního archetypu

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD.

 

1) Genderová analýza vybraného literárního textu, případně komparace více textů

Model a struktura analýzy jako u seminární práce z 1. semestru na předmětu Stylistika, argumentace a literární teorie, v rozšířeném provedení.

Konkretizace: genderová analýza vybraných pohádek, povídek, románu/románů (maximálně tří), básní, dramatu/dramat (maximálně tří).

Příklady užšího zaměření: genderová analýza literárních postav z hlediska archetypální kritiky; pojetí femininity / maskulinity ve vybraném textu; pojetí (tradiční či subverzivní) genderové moci; model(y) genderových vztahů; genderovanost poetických obrazů; atd.

Analyzovaný text může být v českém nebo anglickém jazyce.

Příklady hotových či probíhajících prací: Genderová analýza Erbenovy Kytice; Obrazy femininity ve vybraných textech hororové literatury; Genderová analýza čtyř pohádkových a příběhových knih pro děti.

 

2) Gender a spiritualita

- Textová analýza: pojednání o vybraném tématu ve vybraných textech feministické teologie, spirituality a/nebo feministické kritiky náboženství - křesťanské, islámské, hinduistické či buddhistické.

Příklady hotových či probíhajících prací: Pojetí femininity ve vybraných titulech buddhologické literatury vztahující se k období nejstaršího buddhismu; Prvotní hřích z pohledu vybraných textů feministické teologie.

 

3) Gender a postkoloniální studia

- Textová analýza: pojednání o vybraném tématu ve vybraných textech postkoloniálních studií (např. feminismus a multikulturalismus; feminismus, univerzalismus a kulturní relativismus; postkoloniální kritické texty zaměřené na konkrétní region; apod.) Předmětem analýzy může být i vybraná tematika konkrétního asijského regionu z pohledu postkoloniálních feministických teorií.

 

Pokud mají studující pouze jasný okruh zájmu (viz tři uvedené výše), ale pociťují potíže s výběrem konkrétního tématu, jsou vítáni na konzultacích.

 

 

Ľubica Kobová, PhD.

 

Práca a pracovná etika

Diplomové práce zamerané na súčasné premeny práce, pracovnej etiky, ideálov pracovníčok a pracovníkov z rodového (genderového) hľadiska.

Možné témy:

·        rodový charakter technologického kapitalizmu (napr. start upy)

·        stieranie rozdelenia súkromného, resp. rodinného a pracovného života ako dôsledok využívania online technológií v tzv. poznatkovej ekonomike

·        rodový charakter nového profesionalizmu

·        zápasy pracujúcich žien za zlepšenie pracovných podmienok v súčasnosti

·        feministická sociálna a politická teória skúmajúca prácu.

 

Feministická politická filozofia

Diplomové práce zamerané na feministickú kritiku dejín politickej filozofie, dejiny politickej filozofie tvorenej ženami, súčasné problémy uchopené politicko-filozofickým disciplinárnym aparátom.

Možné témy:

·        feministická interpretácia alebo kritika klasikov politickej filozofie (pozri knižnú edíciu Re-Reading the Canon)

·        analýza konkrétnych problémov rozpracovávaných politickými filozofkami v minulosti, ich prípadná vzájomná komparácia (napr. chápanie občianstva u Mary Wollstonecraft, republikanizmus Geramaine de Stael, chápanie rovnosti u Marie Le Jars de Gournay apod.)

·        súčasná agonistická feministická filozofia (Linda Zerilli, Wendy Brown, Bonnie Honig a ď.)

·        nové feministické sociálne a politické ontológie (Judith Butler, Jane Bennett, Karen Barad).

 

Metodologické zameranie

·        filozofická analýza a tvorba

·        kritická diskurzívna analýza

·        analýza ideológií

 

Tematické okruhy je možné v rámci konzultácií bližšie špecifikovať.

 

 

 

Kateřina Kolářová, PhD.

 

Okruhy témat  magisterských prací

u všech následujících okruhů jsou uvedena pouze některá témata, je samozřejmě možno domluvit se na jiném konkrétním tématu; všechna témata budou zpracovávána z genderové perspektivy (a ve vztahu k sexualitě, "postižení")

1) Studia "postižení"

(všechna témata je možno rozpracovat v komparativní perspektivě, tj. srovnat situaci v ČR s jiným vybraným a relevantním kontextem)

-         způsoby zobrazování a konstruování tělesného, psychického, mentálního či sensorického "postižení" v současném českém mediálním diskurzu

-         vládní programy "integrace občanů  s postižením"

-         "svět bez bariér"? - bariérovost a zpřístupňování např. veřejných objektů a institucí

-         příklady "integračních programů" v rámci základních/středních/vysokých škol

-         "politika identity" a její formování v českém kontextu

 Příklady probíhajících magisterských výzkumů:

- rehabilitační ústav Kladruby

- Diskurz o klecových lůžcích (rozbor internetových fór k debatě o nutnosti používání klecových lůžek)

 

2) AIDS/HIV:

(všechna témata je možno rozpracovat v komparativní perspektivě, tj. srovnat situaci v ČR s jiným vybraným a relevantním kontextem)

-         Současná politika prevence (preventivní programy, speciální preventivní programy orientující se na "rizikové skupiny", preventivní programy orientující se naopak na "většinovou společnost", sexuální osvěta v rámci základního  a středního vzdělávání, programy diskuzí se středoškoláky, které nejsou součástí sexuální výchovy)

-         diskursivní konstruování AIDS a nebezpečí přenosu HIV (např. AIDS jako problém tzv. třetího světa,  jako problém určitých skupin společnosti apod.)

-         Dům světla, "field work" 

-         medicínský diskurz o AIDS/HIV, reflexe a diskurz o AIDS/HIV z pohledu medicíny, "vědění" o AIDS/HIV

 Příklady probíhajících bakalářských výzkumů:

-         Diskurzivní konstruování nebezpečí AIDS/HIV mezi 1985-1989

-         Současné preventivní programy zaměřené na školní mládež

 

3) Kulturní studia obecněji:

-         "subkultura/subkulturní uskupení" (např. graffiti subkultura, hip-hopová scéna)

-         "soap opery" a tzv. ženské žánry mediální produkce

-         GLBT a queer ve filmu

Příklady probíhajících magisterských výzkumů:

-         patronymie a volba příjmení žen (při sňatku)

-         performativita těla a (queer) korporeality v rámci queer festivalu

-         hip-hop a "klubová kultura"

 

4) Narace a (sexuální, genderová) identita

-         Literární a autobiografické texty (především české a anglosaské provenience, historická perspektiva)

-          Žánr "coming-out", formování genderové a sexuální identity skrze auto/biografický text

-         diskurz transexuality

-         Parodie, cross-identifikace, transvestie apod. v auto/biografickém textu

-         "queering" auto/biografického žánru

-         Překrývání kategorií sebe-identifikace (gender, sexualita, sociální lokace, etnicita, rasa apod.)

-         Narace identity mimo kontext literárního textu

 Příklady probíhajících magisterských výzkumů:

-         Orální historie: konstruování neheterosexuálních identit

-         Jak napsat jinou knihu pro děti? (streotypizování a heteronormativita v dětské literatuře)

-         Mediální diskurz o transsexualitě

-         "Lesbická literatura"?

 

metodické zaměření:

diskurzivní analýza a analýza diskurzu

orální historie a biografické vyprávění

analýza pop-kultury

 

 

Ing. Petr Pavlík, PhD.

 

1) Samoživitelství (včetně rozhodování soudu, přístupu státu atd.)

-     Různé aspekty samoživitelství za využití metodologických přístupů založených na rozhovorech a analýze existujících dokumentů

 

2) Mateřství

-         Různé aspekty samoživitelství za využití metodologických přístupů založených na rozhovorech a analýze existujících dokumentů

-         otázky typu: Co matky zažívají? Jak jdou dohromady představy s realitou mateřství?

 

3) Témata související s prosazováním genderové rovnosti v ČR

-     studující mohou přijít s vlastními nápady v této oblasti

 

 

 

Doc. Věra Sokolová, Ph.D.

 

1)    Reprodukce a populační politika

Diplomové práce zaměřené na zkoumání genderových a rasových/rasistických aspektů reprodukce, studium emancipačních a kontrolních/regulačních mechanismů reprodukce a populační politiky (zejména v kontextu rasy/etnicity a sexuality/heteronormativity), výzkum reprodukčních strategií, hodnot a chování.

 

Témata:

-     diskurzy porodů a potratů

-     sociální aspekty antikoncepce

-     rasismus a eugenika v reprodukci, nucená sterilizace

-     reprodukce jako bysnys (mezinárodní adopce, "dělohy k pronajmutí")

-     globální mateřství

-     asistovaná reprodukce

-     homoparentalita a queer rodičovství

-     populační politika jako regulační nástroj

-     reprodukční zdraví a práva

-     rasa a reprodukce jako civilizační diskurz

 

Výzkum ve všech těchto tématických oblastech může být založený jak na studiu a textové analýze dokumentů (institucionálních, archivních, mediálních), tak na kvalitativních rozhovorech či biografických vyprávěních.

 

 

2)    Gender a prostor; feministická geografie

Diplomové práce zaměřené na zkoumání prostoru jako narativního média, na zkoumání vztahu mezi prostorem a genderovým řádem, výzkum genderových dimenzí (veřejného) prostoru a prostorového utváření genderových vztahů a hierarchií, pronikání historického narativu do (genderových) konstrukcí a významů veřejného prostoru a studium genderových dimenzí prostorových uspořádání různých institucí.

 

Témata:

-     konstrukce prostoru a kolektivní paměť (památníky, pomníky, názvy ulic, "každodenní" a "monumentální" architektura...)

-     genderová analýza institucionálních prostorů (města, nemocnice, školy, nádraží, sportovní areály, parky, rezidenční satelity...)

-     "Právo na město": (genderový) design plánování veřejného prostoru

-     institucionální organizace a regulace veřejného prostoru a prostranství

-     genderové dimenze (ne)dostupnosti, (ne)přístupnosti, (ne)pořádku a (ne)čistoty veřejného prostoru

-     rasismus, chudoba a veřejný prostor

-     geografie strachu, surveillance a (ne)bezpečí veřejného prostoru

-     prostor jako narativní médium

-     gender a umění ve veřejném prostoru

-     genderové a sexuální konstrukce turistických destinací

-     topografie marginalizovaných identit

 

Výzkum ve všech těchto tématických oblastech může být založený jak na studiu a analýze dokumentů (institucionálních, archivních, mediálních), tak na studiu a analýze jednotlivých prostorů, míst, památníků či pomníků či institucí. Možné a žádoucí jsou vizuální analýzy (vizuální sociologie) i rozhovory.

 

3)    Politika identity a konstrukce sexuality

Diplomové práce, které se zaměřují na otázky konstrukce, produkce a reprodukce sexuálních definic, kategorií a sexuálních a genderových identit v rozdílných kontextech a (sub)kulturách, komparativní dějiny sexuality, zkoumání fungování heteronormativity a homofobie ve společnosti.

 

Témata:

-     heteronormativita a homofobie ve společnosti (v médiích, vzdělávacích zařízeních a osnovách, ve zdravotnictví, ve sportu, atd...)

-     biografická vyprávění utváření nehetorosexuálních identit

-     queer dětství a dospívání

-     queer rodičovství a homoparentalita

-     orální historie neheterosexuálních životů v období socialismu

-     konstrukce těla a tělesnosti v historickém diskurzu

-     sexualita jako regulační nástroj

 

Výzkum ve všech těchto tématických oblastech může být založený jak na studiu a analýze dokumentů (institucionálních, archivních, mediálních), tak na rozhovorech, orální historii, diskurzivní analýze či analýze diskurzu.

 

 

4)    Gender a vizualita

Diplomové práce zaměřující se na zkoumání a analýzu vizuálních děl, projektů či proudů, které se nějakým zásadním způsobem podílejí na zpochybňování a bourání (či naopak na ukotvování) genderového a sexuálního řádu ve společnosti; biografické analýzy konkrétních autorů a autorek, kteří ve své tvorbě zásadním způsobem ztvárňují či ovlivňují (kritické) pohledy na gender a sexualitu prostřednictvím vizuálních médií a umění.

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (22.02.2019)

Kurz je povinný ve druhém semestru studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK