PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praxe v neziskových organizacích - YMG040
Anglický název: Internship in NGOs
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen studujícím od druhého semestru studia GS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)

Náplní kurzu je praktické uplatnění teoretických znalostí získaných během magisterského studia v rámci vybrané nestátní neziskové organizace (NNO), která má relevantní vazbu na genderovou problematiku.
Sylabus
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)

Studující si NNO vybírají ze

seznamu schváleného vedoucí katedry. Je možné si zvolit i NNO, která není na zmíněném seznamu, ale až po schválení

vedoucí katedry. Studující nesmí být během praxe v pracovním poměru ve zvolené NNO.

Studující se zapojuje do práce organizace pod vedením pověřené garantky/a, která na konci semestru signuje pracovní

výkaz zachycující počet hodin strávených prací pro organizaci (zpracovává studující) a vypracovává stručné zhodnocení

výkonu studující/ho. Studující na konci semestru vypracuje zprávu o své praxi, která zahrnuje stručný popis hlavních

pracovních povinností a kritické zhodnocení fungování a aktivit dané organizace se zohledněním genderové perspektivy.

Studující musí pro zvolenou NNO odpracovat minimálně 40 hodin, přičemž dotace povinně volitelného kurzu je 3 ECTS

kredity. Kurz si mohou studující zapsat od druhého semestru studia. Kurz lze absolvovat během magisterského studia pouze

jednou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK