PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Globální problémy životního prostředí - YME01P1ZX
Anglický název: Global Environmental Issues
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YME01P1ZX
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Záměnnost : YME04PEEX
Je korekvizitou pro: YME13SZ01
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (10.03.2015)
Kurz uvádí studenty do mezioborové problematiky globálních témat životního prostředí. Kurs rozvíjí základní orientaci v sociální ekologii a znalost jejího přírodovědného základu v globálních souvislostech. Seznamuje se základy fungování biosféry jako celku se zřetelem k antropogenním vlivům a jejich obecnějším společenským souvislostem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (10.03.2015)
Základní osnova kurzu:

1. Problémy životního prostředí v kontextu udržitelného rozvoje. Globální ekologická problematika jako specifický a základní rozměr udržitelného rozvoje. Význam globálních problémů.

2. Služby a statky geobiosféry. Pro hospodářskou činnost je nutno zachovat "přijatelnou úroveň" služeb a statků, které lidstvu poskytuje geobiosféra. Přehled kritických služeb a statků.

3. Biogeochemické cykly. Člověk ovlivňuje svou činností biogeochemické cykly řady chemických prvků. V centru pozornosti jsou na jedné straně základní živiny (uhlík, dusík, fosfor), na straně druhé toxické prvky a látky (těžké kovy, persistentní organické škodliviny).

4. Klima. Klimatický systém planety a jeho ohrožení současnou antropogenní činností, zejména emisemi skleníkových plynů. Reakce světového společenství.

5. Ozónová vrstva. Význam atmosféry jako rozhraní mezi kosmickým prostorem a zemským povrchem. Ohrožení stratosférické ozónové, vrstvy. Rozbor úspěšné úmluvy o ochraně ozónové vrstvy.

6. Znečištění ovzduší v globálním, regionálním a lokálním měřítku. Hlavní škodliviny, hlavní projevy znečištění ovzduší, nejdůležitější oblasti ohrožení.

7. Vodní zdroje. Oceány a moře. Zdroje sladké vody. V současném období se ochrana zdrojů sladké vody považuje za jednu z prvořadých priorit.

8. Odpady. V současné době se v globálním měřítku dostávají do popředí nebezpečné odpady, zejména toxické a odpady radioaktivní.

9. Environmentální bezpečnost. Zajištění kvality i kvantity přírodních zdrojů v limitech potřebných pro odpovídající kvalitu lidského života.

10. Planetární meze a environmentální bezpečnost. Témata environmentální bezpečnosti (bezpečnost surovinová, energetická, ekologická) a jejich vazba na planetární meze.

11. Městský stres. Rychlá urbanizace zejména v rozvojových zemích s sebou přináší četné projevy městského stresu, který se stává jedním z vážných ohrožení životního prostředí v globálním měřítku.

12. Nová témata (emerging issues) ‒ chemizace prostředí, opětovně se objevující choroby, technologie, ad.

Přístup k informacím. Role vzdělávání a informací pro dobré vládnutí (good governance).

Povinná literatura:

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 978-80-246-1580-6.

Dlouhá, Jana ‒ Dlouhý, Jiří ‒ Mezřický, Václav (eds.). Globalizace a globální problémy. 1. vyd. Praha: COŽP, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X.

Rockstrom, Johan et al. A safe operating space for humanity. Nature, 2009, vol. 461, no. 24, pp. 472-475.

ISSN 472-475.

Vybrané texty (aktuální časopisecké články z odborného tisku i ze společenské praxe).

Doporučená literatura:

Lovelock, James, E. Gaia: nový pohled na život na Zemi. 2. vyd. Prešov: Abies, 1994. 211 s. Isbn 80-88699-18-5.

Lovelock, James, E. Gaia: živoucí planeta. Praha: Mladá fronta, 1994. 221 s. ISBN 80-204-0436-8.

Moldan, Bedřich. Ekologie, demokracie, trh. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1992. 237 s. ISBN 80-85368-19-6.

Moldan, Bedřich. Životní prostředí (globální perspektiva). 1. vyd. Praha: COŽP, 1995. 111 s. ISBN 80-7066-938-1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Lucie Janouchová (28.03.2017)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Zkouška je podmíněna zvládnutím jedné publikace z uvedené literatury a jedné další publikace po konzultaci podle zaměření na některý z globálních problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK