PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMDS2ZS
Anglický název: Diploma Thesis Seminar II.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (26.05.2018)
Náplní DS je systematická příprava diplomové práce ve všech fázích, od formulace badatelského záměru, přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. V závislosti na pokročilosti studia jsou dílčími výstupy DS výzkumný projekt, anotace literatury (1LS), prezentace dílčích výzkumných témat (1ZS) a kapitoly z diplomové práce (2LS). Výuka bude probíhat v 7 paralelních skupinách.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu. Studující programu Antropologických studií se hlásí do paralelek jednotlivých specializací.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (11.08.2022)

Vzorová ukázka povinné a doporučené literatury jedné z paralelek

* Povinná literatura:
Hammersley, M. a P. Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 2007. ISBN 0-415-08664-7.
Madden, R. Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. Sage, 2010. ISBN 9781473952157.
Robben, A., Sluka. J. (eds.). Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Blackwell, 2007. ISBN 978-0-470-65715-7.
STORCHOVÁ, L. a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
HROCH, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
BENYOVSZKY, L. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.
DELEUZE, G., GUATTARI F. Co je filosofie? Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-030-0.
* Doporučená literatura:
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
Pryke et al. Using social theory: Thinking through research. Sage, 2003. ISBN 9780761943778.
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage, 2005. ISBN 9781483349800.

* Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK