PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I - YMDS1LS
Anglický název: Diploma Thesis Seminar I.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (26.01.2020)
Náplní DS je systematická příprava diplomové práce ve všech fázích, od formulace badatelského záměru, přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. V závislosti na pokročilosti studia jsou dílčí výstupy semináře následující: výzkumný projekt s anotací literatury (1. roč. LS), prezentace dílčích výzkumných témat (2. roč. ZS) a kapitoly z diplomové práce (2. roč. LS). Diplomní seminář představuje jedinečnou formu kolektivní produkce znalostí. Poznávání výzkumů kolegyň a kolegů vede k poučené formulaci vlastních badatelských otázek a výzkumných postupů. Kritická zpětná vazba na vlastní projekt pak napomáhá ke tříbení argumentů a formulací a vytváří důležitou oporu při finalizaci výzkumných závěrů a jejich reprezentace. Diplomní seminář má za cíl tento ideál naplnit tím, že přivádí ke stolu studenty a studentky v různé fázi jejich výzkumných aktivit: od těch, kdo si stále upřesňují vlastní zaměření a terén, po ty, kteří již pracují na svých diplomových pracích nebo je finalizují. Seminář probíhá každý semestr, celkově třikrát: 1. letní semestr (YMDS1LS Diplomní seminář I.), 2. zimní semestr (YMDS2ZS Diplomní seminář II.), 3. letní semestr (YMDS2LS Diplomní seminář III.).
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu. Studující programu Antropologických studií se hlásí do paralelek jednotlivých specializací.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (22.02.2021)

Online výuka DS I. pro sockul specializaci probíhá na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8c5a73cb3898456180b88eb2834fc96c%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0c93a6a-5279-4629-b687-2321393296c4&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (27.01.2020)

Diplomní seminář specializace sociokulturní antropologie

Náplní Diplomního semináře I. je seznámení s metodologickými základy etnografického výzkumu, s významnými etnografiemi a s důležitými etickými principy etnografického zkoumání a psaní. V dalších dvou semestrech se náplň semináře odvíjí od potřeb studujících a v semináři se budou diskutovat konkrétní praktické volby a kroky výzkumu, jakož i překážky a nejistoty ve výzkumných postupech jednotlivých studujících.     

Cíle DS:

Absolvováním kurzu v průběhu 3 semestrů by studující měl být schopný:

  • formulovat výzkumné otázky a designovat vlastní etnografický výzkum
  • zdůvodnit výběr použitých výzkumných nástrojů a metod a umět je dát do souvislosti s výhodami a nevýhodami jiných metodologických přístupů
  • formulovat a prakticky řešit situované otázky spojené s výzkumnou etikou
  • používat prameny a jinou literaturu v souladu s citačními pravidly

Doporučená literatura:

Hammersley, M. a P. Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 2007.

Madden, R. Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. Sage 2010.

Pryke et al. Using social theory: Thinking through research. Sage 2003.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage 2005 (3th edition).

Robben, A., Sluka. J. (eds.). Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Blackwell 2007.

 Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK