PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I - YMDS1LS
Anglický název: Diploma Thesis Seminar I.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 60 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (26.01.2020)
Náplní DS je systematická příprava diplomové práce ve všech fázích, od formulace badatelského záměru, přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. V závislosti na pokročilosti studia jsou dílčí výstupy semináře následující: výzkumný projekt s anotací literatury (1. roč. LS), prezentace dílčích výzkumných témat (2. roč. ZS) a kapitoly z diplomové práce (2. roč. LS). Diplomní seminář představuje jedinečnou formu kolektivní produkce znalostí. Poznávání výzkumů kolegyň a kolegů vede k poučené formulaci vlastních badatelských otázek a výzkumných postupů. Kritická zpětná vazba na vlastní projekt pak napomáhá ke tříbení argumentů a formulací a vytváří důležitou oporu při finalizaci výzkumných závěrů a jejich reprezentace. Diplomní seminář má za cíl tento ideál naplnit tím, že přivádí ke stolu studenty a studentky v různé fázi jejich výzkumných aktivit: od těch, kdo si stále upřesňují vlastní zaměření a terén, po ty, kteří již pracují na svých diplomových pracích nebo je finalizují. Seminář probíhá každý semestr, celkově třikrát: 1. letní semestr (YMDS1LS Diplomní seminář I.), 2. zimní semestr (YMDS2ZS Diplomní seminář II.), 3. letní semestr (YMDS2LS Diplomní seminář III.).
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (27.02.2024)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu. Studující programu Antropologických studií se hlásí do paralelek jednotlivých specializací.

Složka kurzu (YAG) v MS Teams: DS I. (socantro) | Obecné | Microsoft Teams

Složka kurzu specializace sociokulturní antropologie (MZ + YAG) v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16077#section-1

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (03.02.2024)

Přednášky; diskuse a individuální/skupinová práce studujících na hodině; domácí práce studujících, prezentace výstupů.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (15.02.2024)

Diplomní seminář specializace sociokulturní antropologie

Náplní Diplomního semináře I. je seznámení s metodologickými základy etnografického výzkumu, s významnými etnografiemi a s důležitými etickými principy etnografického zkoumání a psaní. V dalších dvou semestrech se náplň semináře odvíjí od potřeb studujících a v semináři se budou diskutovat konkrétní praktické volby a kroky výzkumu, jakož i překážky a nejistoty ve výzkumných postupech jednotlivých studujících.     

Cíle DS:

Absolvováním kurzu v průběhu 3 semestrů by studující měl být schopný:

  • formulovat výzkumné otázky a designovat vlastní etnografický výzkum
  • zdůvodnit výběr použitých výzkumných nástrojů a metod a umět je dát do souvislosti s výhodami a nevýhodami jiných metodologických přístupů
  • formulovat a prakticky řešit situované otázky spojené s výzkumnou etikou
  • používat prameny a jinou literaturu v souladu s citačními pravidly

Doporučená literatura:

Hammersley, M. a P. Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 2007.

Madden, R. Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. Sage 2010.

Pryke et al. Using social theory: Thinking through research. Sage 2003.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage 2005 (3th edition).

Robben, A., Sluka. J. (eds.). Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Blackwell 2007.

SYLABUS pro LS 2024

Kurz je rozdělen do dvou bloků: první blok má podobu frontální výuky + diskusí nad literaturou (poběží v jedné paralelce s Markétou Zandlovou); druhý blok má seminární povahu (společná práce na hodinách, prezentace, diskuse) a výrazně se opírá o domácí přípravu (poběží ve dvou paralelkách s Markétou Zandlovou a Yasarem Abu Ghoshem). Cílem této struktury je poskytnou studujícím informace a zpětnou vazbu tak, aby byli schopni v průběhu DS formulovat své výzkumné téma a byli schopni je převést do podoby projektu DP.

Kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16077

I. blok

1.     Seznámení s náplní obou bloků semináře a způsobem práce v DS; seznámení s požadavky k atestaci semináře; seznámení s rámcovými požadavky na DP – projekt výzkumu DP;

2.     Akademický text: identifikace odborného textu, charakter a náležitosti odb.textu, struktura textu; abstrakt, anotace, poznámkový aparát aj.

3.     Práce s odbornou literaturou a publikační etika: rešerše literatury, databáze, způsoby citování, plagiarismus, predátorské časopisy;

4.     Tvorba odborného textu: typy odborných textů, struktura textu (IMRD), styly psaní; využití AI

5.     Etnografie jako metoda a žánr – náležitosti, příklady textů; fáze výzkumu a výzkumný design

6.     Jak hledat téma výzkumu

 

II. blok - Příprava vlastního tématu DP:

Příprava a domácí práce z hodiny na hodinu. Zadání úkolů viz detailní sylabus, vložený v Souborech.

7.    Oblast zájmu + rešerše literatury (2. 4. 2024)

8.    Specifikace výzkumného problému + terénu + metod výzkumy (9.4.2024)

9.    Formulace výzkumného problému + limitů, rizik, překážek (16.4.2024)

10.  Prezentace výzkumných záměrů (23. 4. 2024)

11.  Prezentace výzkumných záměrů (30. 4. 2024)

12.  Prezentace výzkumných záměrů (7. 5. 2024)Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK