PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny evropské vzdělanosti I. - YMD006
Anglický název: History of European Scholarship I.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
N//Je neslučitelnost pro: YMKDE002, YMKDE001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (17.06.2015)
První část čtyřsemestrálního cyklu o vývoji, resp. proměnách modu evropské vzdělanosti od starověku po současnost musí nejprve vymezit, co je to vzdělanost, resp. co je to kultura a jaké místo v ní má vzdělanost. Poté kurz připomene „to věčné“, co z hebrejské, starořecké a římské vzdělanosti převzala, připomínala nebo „recyklovala“ evropská kultura pozdější doby. Na to naváže výklad o proměnách postavení, funkce a role vzdělání v rámci civilizace a kultury evropského středověku, o institucích, společenstvích i systémech (vnitřních řádech) a komunikaci vzdělanostní substruktury středověké Evropy.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)

1) Co je to kultura a jaké místo v ní zaujímá vzdělání.

2) Vzdělání jako transfer obsahů, jako forma komunikace, jako způsob utváření části elit.

3) Vzdělání jako nástroj upevňování kontinuity společenské sebereflexe, hodnot a rituálů /vzdělání jako nástroj

překračování hranic a rozšiřování stávajících obzorů / vzdělání jako kultivovaná forma zapomínání a vytlačování

tradovaného.

4) Vzdělanostní vzorce a obsahy hebrejského, starořeckého a římského dědictví v evropské vzdělanostní tradici I.

5) Vzdělanostní vzorce a obsahy hebrejského, starořeckého a římského dědictví v evropské vzdělanostní tradici

II.

6) Arabský transfer antické vzdělanosti „evropskému“ středověku.

7) Církevní instituce jako centra středověké vzdělanosti - klášterní a kapitulní školy.

8) Vznik universitních obcí z „ducha urbanisace“ Evropy.

9) Karlova Universita jako jedna z klíčových evropských universit „dlouhého“ 14. století.

10) Středověké university jako instituce mezi církví a panovníky.

11) Studenti a profesoři.

12) University jako součást civilisace středověké Evropy.

Povinná literatura:
Varcl, Ladislav, ed. a kol. Antika a česká kultura. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s., [65] s. obr. příl.

Le Goff, Jacques. Kultura středověké Evropy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 80-207-0206-7.

Le Goff, Jacques. Intelektuálové ve středověku. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 183 s. ISBN 80-7184-256-7.

Ridder-Symoens, Hilde de, ed. Universities in the Middle Ages. [2.] Edition. Cambridge: Cambridge University

Press, 1992. XXVIII, 506 s. A History of the University in Europe; Vol. 1. ISBN 0-521-36105-2.

SVATOŠ, M. Dějiny Univerzity Karlovy I (1347/48-1622). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 322 str. ISBN 80-7066-

968-3

Zkouška: odborný esej na zadané téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK