PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Média, komunikace a filosofie - YM4A3001
Anglický název: Media, Communication and Philosophy
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YM4A3001
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Záměnnost : YAMM7AEM0, YAMM7AEM1
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (20.06.2012)
Tato státní zkouška je zaměřená na soudobé teorie médií, společnosti a komunikace. Předpokladem pro složení zkoušky je absolvování povinných předmětů Média a filosofie postmoderny (2 semestry), Systémy a média, Sociální komunikace, Barthes a filosofie, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor). Souborná zkouška je tvořena ze 3 částí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Kačabová Piatková (14.05.2016)

Tematické okruhy 1 (vycházejí zejm. z přenášek prof. Miroslava Marcelliho)

1. semiológia a jej základné pojmy
Saussurovo a Barthesovo chápanie semiológie. Jazyk, reč, prehovor (mluva); jazyk ako systém; pojem štruktúry
2. znak a jeho komponenty
definícia znaku v semiotike; sémantický trojuholník; bilaterálna koncepcia znaku: znak ako spojenie označujúceho a označovaného; problém referencie; arbitrárnosť znaku; hodnota znaku
3. syntagma a paradigma
vzťahy medzi termínmi, binárne protiklady; dve základné osi vzťahov: syntagmatická a paradigmatická; využitie tohto protikladu pri skúmaní umenia a kultúry
4. denotácia a konotácia
plán denotácie a jeho nadstavby: metajazyk a konotácia; objektový jazyk a metajazyk; konotačná semiotika a jej aplikácie pri skúmaní spoločenských fenoménov
5. text, autor, intertextualita
prechod od statických systémov k textu; charakteristiky textu: otvorenosť, decentrácia, pluralita; spochybnenie inštancie autora; pojem intertextuality a jeho aplikácie
6.diskurz
vymedzenie pojmu diskurzu; vzťah pojmu diskurzu k niektorým semiotickým a lingvistickým pojmom (jazyk, reč); pojem výpovede; performatívne aspekty výpovede; vymedzenie diskurznej formácie a diskurzných  praktík; rétorické a komunikačné aspekty diskurzu.
7. moc a jej vzťah k diskurzu a vedeniu
vymedzenie pojmu moci; moc, represia, násilie; charakter mocenských vzťahov; represívna koncepcia moci, jej uplatnenie a kritika jej východísk; produktívne efekty mocenského pôsobenia; moc a diskurz
8. panoptické usporiadanie a jeho funkcie
charakteristika panoptika; panoptická moc a jej prejavy v spoločnosti; účinky panoptického usporiadania na formovanie indivíduí; pojem elektronického panoptika
9. sieť, rizom a deteritorializácia
základné štruktúry dialogických médií: kruh a sieť; charakteristiky sieťových usporiadaní, zmiznutie protikladu centrum- periféria; model rizomu a jeho aplikácie; nové chápanie vzťahu k miestu a teritóriu; deteritorializácia v komunikačných sieťach, teleprítomnosť
10. digitálna telekomunikácia a mestský priestor
prejavy telekomunikačných procesov v usporiadaní mestského priestoru; prenikanie kyberpriestoru a architektúry; virtuálny priestor ako doplnok fyzického priestoru; vízie novej spoločnosti, e-topia; pojem kolektívnej inteligencie

 

Tematické okruhy 2  (vycházejí zejm. z přenášek dr. Michaely Fišerové)

Otázky:

 

1. Jean-François Lyotard. Pojem postmoderna. Konsenzus jako stav diskuse.

2. Jean-François Lyotard. Pojem rozepře. Kritika Habermase.

3. Jean-François Lyotard. Nereprezentovatelné a avantgarda. Kritika Kanta.

4. Michel Foucault. Pojem épistémé. Člověk jako dílo humanitních věd.

5. Michel Foucault. Archeologie a genealogie.

6. Michel Foucault. Pojmy výpověď, diskurs, archiv.

7. Umberto Eco. Otevřené dílo, intertextualita, role čtenáře.

8. Umberto Eco. Meze interpretace. Nadinterpretace.

9. Umberto Eco. Smluvní realismus a problém rozpoznání.

10. Jacques Derrida. Dekonstrukce. Pojmy text, stopa, suplement.

11. Jacques Derrida. Kritika strukturalismu. Pojem différance.

12. Jacques Derrida. Gramatologie. Vztah písma a hlasu.

13. Gilles Deleuze. Pojmy obraz-pohyb, obraz-čas.

14. Gilles Deleuze. Vztah filosofie a filmu. Nové čtení Bergsona a Peirce.

15. Gilles Deleuze. Stávání a imanence. Pojem rizom.

 

Literatura:

Lyotard, J.-F.: O postmodernismu. Filosofický ústav AV ČR, Praha, 1993

Lyotard, J.-F.: Rozepře. Filosofia, Praha, 1998

Lyotard, J.-F.: Návrat a jiné eseje. Herrmann a synové, Praha, 2002

Derrida, J., Texty k dekonstrukci. Archa, Bratislava, 1993

Derrida, J., Gramatológia. Archa, Bratislava, 1999

Derrida, J., Násilí a metafyzika, Filosofia, Praha, 2002

Foucault, M.: Archeologie vědení. Herrmann a synové, Praha, 2002

Foucault, M.: Rád diskurzu. Agora, Bratislava, 2006

Foucault, M.: Slová a veci. Kalligram, Bratislava, 2000

Deleuze, G., Obraz-pohyb. Film I. Národní filmový archiv, Praha, 2000

Deleuze, G., Obraz-čas. Film II. Národní filmový archiv, Praha, 2006

Deleuze, G., Guattari., A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia II. London and New York: Continuum, 2004.

 

Tematické okruhy 3 (vycházejí zejm. z přednášek doc. Ivana Muchy)

Základní literatura - Niklas Luhmann: Sociální systémy (dále např. Mucha: Simulace, systémy a kontingence)
Tematické okruhy:
Kontingence
Autopoiesis a reference
Temporalizace sociálních systémů
Selekce
Diference, systém a prostředí
Luhmannovo pojetí komunikace v systémové teorii
Komplexita a redukce komplexity

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK