PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SDZ Sémiotika a filozofie komunikace - YDSE998
Anglický název: State Doctoral Examination
Zajišťuje: Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: FEJFAPET (07.03.2018)
Student doktorského studia po schválení školitelem předkládá ve stanoveném termínu zkušební komisi čtyři tematické okruhy se seznamy literatury, z nichž budou formulovány otázky při státní doktorské zkoušce. Vychází přitom z předepsaného seznamu okruhů, z nichž každý obsahuje 10-25 položek povinně volitelné literatury. Student volí čtyři tematické okruhy podle svého zaměření. Oborové radě předloží seznam literatury ke každému z těchto čtyř tematických okruhů v rozsahu 5 titulů, celkem tedy 20 titulů (kniha, kapitola v knize, článek apod. ). U každého okruhu musí být 4 tituly z předepsaného seznamu a 1 titul může student doplnit dle vlastní volby. U povinných okruhů, kde je literatury více, je členěna pro přehlednost do témat (student však není vázán tím zvolit si jen jedno téma). Všechny okruhy musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření doktorského programu Sémiotika a filozofie komunikace a v souladu s ním tedy pokrývat jak jeho filozofickou, tak i masmediální a komunikační složku. Z filozofie to jsou tyto stěžejní tematické okruhy: systematická filozofie (metafyzika a epistemologie), filozofie jazyka, filozofická antropologie, filozofie komunikace a filozofie médií. Z oblasti mediálních a komunikačních studí to jsou tyto stěžejní tematické okruhy: teorie médií a komunikace, teorie mediální kultury, sémiotika médií, nová média. Literatura uvedená v seznamech musí obsahovat standardní a aktuální příspěvky k problematice domácí i zahraniční provenience. Zkouška má podobu ústní rozpravy nad otázkami položenými členy komise ze schválených tematických okruhů předložených doktorandem. Charakteristika obhajoby disertační práce Při Při obhajobě disertační práce student prokazuje průkaznost a závažnost původních vlastních zjištění, která disertace obsahuje. Seznámí komisi s tématem a cílem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení, získanými výsledky a doporučeními. Slovním projevem doplněným vizuální prezentací student prokáže schopnost jasně, věcně a stručně formulovat obsah a výsledky své práce, schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek. V rozpravě se členy zkušební komise hájí zvolené metodologické postupy, teoretický rámec i závěry disertační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK