PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru) - YDO002
Anglický název: Seminar on Methodology II. (Methodology of Empirical Research on Civic Sector)
Zajišťuje: Doktorský program Studia občanského sektoru (24-DSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (23.09.2020)
Předmět prohlubuje znalosti o vybraných metodologických tématech v návaznosti na aktuálně řešené disertační projekty. Předmět probíhá formou seminářů, domácích úkolů, prezentací, formou individuálních konzultací a řízené četby. Seminář je aktuálně postaven na čtení stěžejních textů, jež se vztahují k základním přístupům v kvalitativním sociologickém výzkumu – zakotvená teorie a případová studie. Jejich důkladné porozumění je otevřením cesty k dalším současným výzkumným přístupům a metodologickým textům Forma výuky: Výuka bude v měsíci říjnu probíhat formou distanční, a to on-line setkání v kombinaci s individuálními nebo on-line konzultacemi podle potřeby studentů. V následujícím období bude forma výuky upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení. Studenti o formě výuky budou informováni nejméně 5 dní předem.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (23.09.2020)

Metodologický seminář II. (Metodologie empirického výzkumu občanského sektoru)

Doktorský studijní obor Studia občanského sektoru, FHS UK

Způsob ukončení: zkouška

Vyučující: PhDr. Tereza Pospíšilová, M.A., Ph.D.

Ak. rok 2020/20201

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti o vybraných metodologických tématech v návaznosti na aktuálně řešené disertační projekty. Předmět probíhá formou seminářů, domácích úkolů, prezentací, formou individuálních konzultací a řízené četby. Seminář je aktuálně postaven na čtení stěžejních textů, jež se vztahují k základním přístupům v kvalitativním sociologickém výzkumu – zakotvená teorie a případová studie. Jejich důkladné porozumění je otevřením cesty k dalším současným výzkumným přístupům a metodologickým textům

Podmínky ukončení

Podmínka k získání atestace: (1) přednáška o vybrané knize s využitím PWP prezentace a vytvořením podkladového materiálu pro posluchače (cca 3 strany); (2) vytvoření a opravení písemného úkolu k vybrané knize pro členy semináře; (3) vypracování ostatních zadaných písemných úkolů; (4) kolokvium nad vybranou knihou; (5) aktivní účast na seminářích, které budou probíhat v prostředí MS Teams, pokud epidemiologická situace neumožní prezenční výuku.

Forma výuky

Výuka bude v měsíci říjnu probíhat formou distanční, a to on-line setkání v kombinaci s individuálními nebo on-line konzultacemi podle potřeby studentů. V následujícím období bude forma výuky upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení. Studenti o formě výuky budou informováni nejméně 5 dní předem.

Práce s vybraným metodologickým textem

Student si volí jednu ze seznamu metodologických knih (viz níže). Má za úkol připravit na základě jejího nastudování přednášku pro ostatní členy semináře s využitím PWP prezentace a vytvořit stručný podkladový materiál, který shrne základní informace o knize a jejím metodologickém obsahu (cca 3 strany). Student dále pracuje s knihou tím způsobem, že z ní připraví pro ostatní členy semináře zadání písemného úkolu (navazujícího na vybrané strany textu a/nebo přednášku) a tento úkol jim opraví. Na závěr semináře proběhne individuální kolokvium, zaměřené na vybranou knihu (metodologický přístup) v kontextu ostatních metodologických textů probíraných na semináři.

Všechny výstupy (prezentace v PWP, podkladový materiál pro posluchače, zadání domácího úkolu) stejně jako vypracované domácí úkoly se odevzdávají do aplikace Moodle 1 (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10030).

Semináře se konají ve dnech 5. října, 9. listopadu a 14. prosince 2020 vždy od 15:30 do 17:30, a to v říjnu on-line formou a dále bude forma výuky upřesněna nejméně 5 dní předem.

Seznam knih/Osnova předmětu

Studenti si nejpozději do 12. 10. 2020 volí jednu z metodologických knih, o níž se zavazuje referovat v daném termínu (viz níže).

0) Úvodní seminář: každý účastník si připraví referát na 10 minut o výzkumném záměru své dizertační práce a plánovaných výzkumných metodách (5. října 2020 se bud k onat on-line seminář od 15:30 v prostředí MS Teams; studenti obdrží 2 dny předem odkaz na připojení)

1) GLASER, G. Barney - STRAUSS, Anselm L. The Discovery of Grounded Theory. London: Wiedenfeld a Nicolson, 1967. (9. listopadu 2020)

2) STRAUSS, Anselm L. – CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy, techniky, metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. (9. listopadu 2020)

3) CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory. Thousand Oaks: SAGE, 2006. (9. listopadu 2020)

4) YIN, Robert K. Case study research: design and methods. Beverly Hills: SAGE (4th edition), 2009. (14. prosince 2020)

5) MILES, Matthew B. –  HUBERMAN, A. Michael. An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks: SAGE (2nd edition), 1994. S. 1 – 170 (s důrazem na kapitoly 5 a 6). (14. prosince 2020)

Doplňující četba:

FLYVBJERG, Bent. 2011. „Case Study,“ in Norman K. Denzin a Yvonna S. Lincoln (eds). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE (4th edition), 2011.

FLYVBJERG, Bent. Rationality and Power: Democracy in Practice. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

THORNBERG, R. – CHARMAZ, K. Grounded theory and theoretical coding. In Flick, U. The SAGE handbook of qualitative data analysis (pp. 153-169). London: SAGE, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK