PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář: práce s vědeckými a literárními prameny - YDL001
Anglický název: Seminar: work with scientific and literary sources
Zajišťuje: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Anotace -
Cílem tohoto semináře je zajistit, aby se studenti naučili pracovat adekvátním a moderním způsobem s informačními zdroji. Bude probíhat formou prezentace a vést studenty k samostatné práci s literaturou. Cílem bude připravit je natolik, aby porozuměli práci s informačními médii a zdroji pro vědecké bádání a byli schopni připravit samostatně přehledovou studii k dané problematice. Tuto studii předloží každý ze studentů dvěma oponentům (student a pedagog) a její podrobná diskuse a obhájení budou východiskem k udělení zápočtu. Zápočtová práce: Review literatury relevantní stanovené oblasti bádání studenta, které bude předloženo dvěma recenzentům (student a pedagog). Termín: 2 semestry, 1. rok studia
Poslední úprava: JAJE (20.10.2016)
Požadavky ke zkoušce

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Poslední úprava: JAJE (20.10.2016)
Sylabus

Smyslem "Doktorandského semináře - Filosofická antropologie" je poskytnout doktorandům příležitost prezentovat, diskutovat a konzultovat projekty svých disertačních prací a zároveň jim otevřít možnost participovat na badatelské práci kolektivu Filosofického modulu.

Seminář bude probíhat blokově jednou za měsíc v součinnosti s Teoretickým seminářem Filosofického modulu.

Od doktorandů se předpokládá, že na začátku semináře představí téma a záměr své doktorské práce a že dále v průběhu semináře připraví a přednesou podrobnější prezentaci vybraných motivů své práce.

Pro uzavření semináře v daném semestru se předpokládá po vzájemné dohodě předložení odborného článku, přednášky či části disertační práce, které doktorand v daném semestru vypracoval.

Poslední úprava: JAJE (20.10.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK