PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie - YDI002
Anglický název: Historical Anthropology
Zajišťuje: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JAJE (07.03.2018)
Tento předmět má studenty seznámit s novými směry bádání, které se rozvinuly na základě antropologického zaměření historie, a s metodami, které jsou v rámci těchto bádání používány. Program se bude orientovat především na dějiny kultury pojednané s přihlédnutím k jejich antropologickému konceptu a na základní kategorie prožívání a vnímání světa a to jak kultury vzdělanecké, tak lidové. Tematické okruhy: 1. Dějiny historiografie kultury a mentalit. 2. Metody historicko-vědního studia kultury a historické antropologie, interpretativní metody, kulturní komparace, analogie kulturně-antropologických metod v historických vědách. 3. Obsahová a transcendentální filosofie dějin (ve vztahu k dějinám kultury). 4. Základy historické antropologie a její místo v dějinách dějepisectví. 5. Náboženství z hlediska historické antropologie. 6. Rodina, domácnost, příbuzenství a demografické jevy z hlediska historické antropologie. 7. Tělo, tělesnost, sexualita z hlediska historické antropologie. 8. Moc, dominace a dependence z hlediska historické antropologie. 9. (Další) základní kulturní kategorie z hlediska historické antropologie. 10. Mikrohistorie a historická antropologie. 11. Historická antropologie a strukturální a procesuální makroanalýza. 12. Historická antropologie a New Cultural History
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (26.05.2011)

V dostatečném předstihu před konáním zkoušky je vhodné kontaktovat alespoň jednoho z jejích garantů a poradit se s ním jak o volbě studijní literatury, tak o povaze a obsahu požadované eseje.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.08.2012)

Modul je uzavřen dílčí doktorskou zkouškou, která je komisionální povahy. U zkoušky jsou obvykle položeny tři základní otázky, z nichž jedna se váže k eseji, kterou studující musí odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky oběma garantům. Esej v rozsahu zhruba pěti normostran by měla být zaměřena na možné historickoantropologické aspekty dizertačního projektu studující/ho (tzn. lze pojednat jak souvislost projektu s historickou antropologií, tak i jeho odlišnost o HA). Zbylé otázky se váží k literatuře nastudované k této zkoušce (orientační seznam viz sylabus předmětu).

Sylabus
Poslední úprava: JAJE (07.03.2018)
Povinná literatura

1. BURKE, P. (ed.), New Perspectives on Historical Writing, Cambrigde: Polity, 2005. ISBN 0271021179

2. GINZBURG, C. Clues, Myths and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins Unversity Press, 1992. ISBN 080184388X

3. BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. První vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, 217 s. ISBN 9788073633028.

4. DARNTON, R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, London: Penguin Books, 1991. ISBN 0394729277.

5. LEVI, G. Inheriting Power. The Story of an Exorcist, Chicago: University of Chicago Press, 1988. ISBN 0226474186.

6. BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany: H & H, 2007. ISBN 9788073190699

Doporučená literatura

1. DRESSEL, G. Historische Anthropologie. Ein Einführung, Wien: Böhlau, 1996. ISBN 8086898229.

2. VAN DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném novověku I. - III. Praha: Argo, 1999. ISBN 8072031163.

3. BURKE, P. Variety kulturních dějin. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 251 s. Klasikové společenských věd. ISBN 80-7325-081-0.

4. GEERTZ, C. Interpretace kultur, Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 8085850893.

5. GINZBURG, C. Sýr a červi, Praha: Argo, 2000. ISBN 807203278X.

6. CHARTIER, R. Na okraji útesu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 276 s. ISBN 978- 80-87378-52-6.

STORCHOVÁ, L. a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014, 449 stran. ISBN 9788087271872.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK