PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kulturní a sociální antropologie - YDI001
Anglický název: Social and Cultural Anthropology
Zajišťuje: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (18.09.2023)
Cílem předmětu je doplnění a prohloubení znalostí doktorských studentů v oblasti teorií a metod kulturní a sociální antropologie; důraz je kladen na orientaci v historických i současných paradigmatech oboru, jejich epistemologii i limitech. Předpokládá se důkladná znalost dějin i současného stavu oboru, vztažená zejména k tématu vlastní disertační práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (18.09.2023)

Vypisuje se: 2 x ročně (1 x zimní zkouškové období, 1 x letní zkouškové období). Studenti se ke zkoušce hlásí prostřednictvím SISu, nejpozději týden před vlastní zkouškou jsou povinni konzultovat témata a literaturu s jedním z garantů zkoušky (doc. Jakoubková Budilová, prof. Nešpor) - ústně nebo prostřednictvím e-mailu.

V akademickém roce 2023/24 je možné zkoušku skládat také podle dříve platných pravidel (vizte níže).

Průběh zkoušky:

Uchazeč se ke zkoušce dostaví se seznamem četby a zvolených témat, na němž je rovněž uvedeno jméno školitele a téma disertace. Četba zahrnuje jednak 5 titulů povinné literatury, jednak 2-5 dalších titulů ke každému z (2) povinně volitelných témat.

1.      Uchazeč komisi představí téma své disertační práce (max. 3 min.).

2.      Otázka 1: Teoretické a metodologické souvislosti disertační práce s přístupy kulturní/sociální antropologie.

3.      Otázka 2 a 3: Uchazeč v rozsahu asi 5 min. prezentuje každé ze zvolených témat, po každé prezentaci následuje hlubší diskuse na základě prostudované literatury.

Orientační doba trvání zkoušky je 30-45 min.

Témata ke zkoušce:


Témata si volí sami uchazeči, jsou je i s příslušnou literaturou povinni konzultovat s garanty zkoušky nejpozději týden před jejím konáním.

1. Metody terénního výzkumu v antropologii

2. Sociální jednání a možnosti jeho antropologického studia

3. Antropologické zkoumání migračních procesů

4. Multikulturalismus, pluralita, asimilace

5. Folklor a folklorismus

6. Tradiční lidová kultura, kulturní dědictví

7. Antropologické zkoumání genderu

8. Urbánní antropologie – výzkum města

9. Antropologické koncepty tělesnosti, osoby, spřízněnosti (příbuzenství)

10. Rodina, domácnost, příbuzenské jednotky v mezikulturní perspektivě

11. Antropologická práce s historických materiálem

12. Zkoumání Evropy v perspektivě sociokulturní antropologie a etnologie

13. Etnicita a identita

14. Národ a nacionalismus

15. Antropologický výzkum menšin a marginalizovaných skupin

16. Politická antropologie – typy společností

17. Ekonomická antropologie – směna, barter, redistribuce

18. Náboženství a rituál

19. Religiozita moderních společností

20. Přechodové rituály

 

Povinná literatura:

Barnard, A. History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge UP, 2000.

Eriksen, T. H. Co je antropologie? Praha: Dokořán, 2023.

Hammersley, M. - Atkinson, P. Ethnography. Principles in Practice. London - New York: Routledge, 1996.

Murphy, R. F.: Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

Soukup, V. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 1996.

+ dalších 2-5 titulů ke každému z vybraných dvou povinně volitelných témat.

************************************************************

V akademickém roce 2023-24 je v případě zájmu studentů možnost zkoušku skládat i podle dříve platných pravidel:

 

Průběh zkoušky:

1.      Uchazeč komisi představí téma své disertační práce (max. 3 min.).

2.      Otázka 1: Teoretické a metodologické souvislosti disertační práce s přístupy kulturní/sociální antropologie.

3.      Otázka 2 a 3: Uchazeči budou předloženy 2 otázky z přiloženého seznamu, na něž má mít připraveny krátké "vstupní odpovědi" (max. 3 min./otázku). Po každé otázce následuje hlubší diskuse s komisí na základě prostudované literatury.

Orientační doba trvání zkoušky je 30-45 min.

 

Povinná literatura: Požaduje se důkladná znalost min. 10 titulů. Z níže uvedeného seznamu je 5 titulů povinných, dalších pět si uchazeč volí z kulturně/sociálně antropologických děl relevantních k jeho disertační práci nebo z knih označených jako povinně-volitelné.

a)      Povinná literatura

Augé, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999.

Barnard, A. History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge UP, 2000.

Budil, I. T. Za obzor Západu. Od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha: Triton, 2001.

Rapport, N. - Overing, J. Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London - New York: Routledge, 2005.

Soukup, V. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 1996.

b)      Povinně-volitelná literatura

Dressel, G. Historische Anthropologie. Wien - Köln - Wiemar: Böhlau, 1996.

Hammersley, M. - Atkinson, P. Ethnography. Principles in Practice. London - New York: Routledge, 1996.

Havelka, M. Dějiny a smysl. Praha: NLN, 2001.

Kuper, A. Anthropologist and Anthropology. The Modern British School. London: Routledge, 1996. 

Nešpor, Z. R. - Václavík, D. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.

 

Okruhy ke 2. a 3. otázce ústní zkoušky:

1.      Identita a její pojetí v antropologické literatuře.

2.      Multukulturalita, pluralita a asimilace - koncepty mezietnického soužití.

3.      Festivita - společenské významy a funkce v pohledu sociální a kulturní antropologie.

4.      Folklorismus - způsob předávání kulturní kontinuity.

5.      Společnost z hlediska sociologie a sociální antropologie.

6.      Typy společností, vztahy mezi civilizací a kulturou.

7.      Moderní organizace sociálního života.

8.      Národ a nacionalismus.

9.      Konceptualizace místa a času v kulturní/sociální antropologii.

10.  Náboženství z hlediska kulturní/sociální antropologie.

11.  Gender z hlediska kulturní/sociální antropologie.

12.  Sociální jednání a možnosti jeho antropologického studia.

13.  Přechodové rituály.

14.  Antropologické zkoumání migračních procesů.

15.  Evropa jako kulturní areál.

16.  Urbánní antropologie.

17.  Religiozita moderních společností.

18.  Provázanost disciplín: etnologie a sociální a kulturní antropologie.

19.  Metody antropologického výzkumu.

20.  Antropologická práce s historickým materiálem.

21.  Vývoj kulturní/sociální antropologie. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK