PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Theory of Society - YDEA005
Anglický název: Theory of Society
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (16.04.2023)
Anotace Obsah předmětu se zaměřuje na pluralitu teoretických koncepcí současné společnosti, které sociální vědci rozvinuli k zachycení její ontologické podstaty. Mnohostranná, nejednoznačná, rozporuplná a proměnlivá povaha současných společností však způsobuje, že jakýkoli teoretický koncept, který se pokouší zachytit jejich podstatu, brzy uvízne na písku zjednodušování a partikularismu. Pro pochopení složitosti a dynamiky společnosti, ve které aktuálně žijeme, je proto důležité získat potřebný vhled do plurality jejích tváří a jejich propojení, případně strukturálních vazeb a historických kořenů. Cílem předmětu je proto podpořit analytické dovednosti a kritické myšlení studentů ve vztahu k pluralitě teoretických konceptů vysvětlujících podstatu současného dění v mnohotvárném celku moderní společnosti. Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen na základě pečlivé četby textů předmětu: - prokázat porozumění vybraným sociologickým konceptům současné společnosti; - posoudit jejich vypovídací schopnost z hlediska složitosti a rozporů současných společností; - vysvětlit vzájemnou závislost těchto teoretických pojmů.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (16.04.2023)

SYLLABUS

 

Course title:                                 THEORY OF SOCIETY

Course Code:                           YDEA005

Course guarantor:                       Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Teacher:                                       Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Course Status:                             Compulsory Elective

Language:                                    English

Semester:                                     WS/SS

Scope:                                          0/8

Method of termination:             Examination

Number of Credits:                      0 CTS credits

Conditions for enrolling in the course: The course is open for post-gradual students

 

Anotation

The course content focuses on the plurality of theoretical conceptions of contemporary society that social scientists have developed to capture its ontological essence. However, the multifaceted, ambiguous, contradictory and fluid nature of contemporary societies means that any theoretical concept that attempts to capture their essence soon gets stuck on the sands of simplification and particularism. In order to understand the complexity and dynamics of the society we currently live in, it is therefore important to gain the necessary insight into the plurality of its faces and their interconnections, or structural links and historical roots.

 

Therefore, the aim of the course is to promote students' analytical skills and critical thinking in relation to the plurality of theoretical concepts explaining the nature of current events in the multifaceted whole of modern society. Upon successful completion of the course, the student should be able to, based on careful reading of the course texts:

- demonstrate an understanding of selected sociological concepts of contemporary society;

- assess their explanatory power in terms of the complexity and contradictions of contemporary societies;

- explain the interdependence of these theoretical concepts.

 

Teaching Method

The course is divided into the following six thematic blocks representing selected theoretical concepts of society:

1.       Theory of Consumer Society

2.       Theory of Risk Society

3.       Theory of Digital Society

4.       Theory of Civil Society

5.       Theory of Ageing Society

6.       Theory of Polarized Society

Students, in consultation with the course gurantor, will choose one of them and become familiar with them by reading the relevant literature. They will then independently prepare an argumentation on the ability of a given theoretical concept to speak about the character, complexity and internal contradictions of contemporary society. They will also use comparisons with at least one other theoretical concept of society on the above list to support their argument. In this way, they will prepare for the final exam, which will take the form of a colloquium.

Evaluation

- knowledge of selected theoretical concepts          max. 40 points

- quality of argumentation                                    max. 60 points

To pass the course, the student must achieve at least 51 points!

Grading Scale:

             - 86 points or more        => 1

             - 64-85 points                 => 2

             - 51-63 points                 => 3

             - 0-50 points                   => 4

 

Reading List

It contains only an indicative list of relevant texts for each theoretical concept of contemporary society. Students are required to find and read other relevant texts on their own.

1.       Consumer Society

Goodwin, N. R., Ackerman. F. and Kiron, D. (eds) 1997. The Consumer Society Washington: Island Press.

2.       Risk Society

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage Publications.

3.       Digital Society

P. K. Paul1 , P. S. Aithal.  2018. Digital Society: It’s Foundation and Towards an Interdisciplinary Field. Advances in Information Technology, Management, Social Sciences and Education. Digital Society: Its Foundation and Towards an Interdisciplinary Field by Prantosh Paul, P. S. Aithal :: SSRN

4.       Civil Society

Diamond, Lary J. 1994. Toward Democratic Consolidation. Journal of Democracy, 5 (3): 4-17.

Pérez-Díaz, V. 2014. Civil society: A multi-layered concept. Current Sociology, 62 (6): 812-830.

5.       Ageing Society

Harry R. Moody. 1988. Abundance of Life: Human Development Policies for an Aging Society. New York: Columbia University Press

6.       Polarized Society

Mccoy, J. and Somer, M. 2019. Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK