PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a raně novověké kultuře - YBSC189
Anglický název: Magic, Witchcraft and Sorcery in Medieval and Early Modern European Culture
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Jirsová
Neslučitelnost : YBHC141, YBHC141K
Je neslučitelnost pro: YBSC189K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (10.01.2022)
Kurz se soustředí na pojetí magie, čarodějnictví, kouzelnictví a spřízněných fenoménů v evropské středověké a raně novověké kultuře, na odlišné pojetí těchto jevů v oficiálním církevním učení a v kontextu lidové zbožnosti integrující staré pohanské vlivy s křesťanstvím. Téma bude pojednáno na základě několika interpretačních přístupů vycházejících z moderní historiografické literatury, porovnání jejich různých perspektiv tak, aby bylo možné konstruovat alespoň částečný obraz magie a čarodějnictví, jehož stopy nacházíme v dobových pramenech, folklórních rituálech a kolektivní i individuální imaginaci. Studenti budou seznámeni např. s historicko-antropologickým přístupem R. van Dülmena, kladoucím důraz i na sociální kontext raně novověkého čarodějnictví, s komparativním a mikrohistorickým pojetím C. Ginzburga, který do svého výkladu lidového původu evropského čarodějnictví kromě pohledu historického vtělil i rovinu lingvistickou, religionistickou a etnologickou. Široce pojatý interdisciplinární výklad středověké magie R. Kieckhefera poslouží k uvedení do problematiky a vymezení vývoje čarodějnictví v období středověku, ve kterém se etabloval církevní konstrukt čarodějnického sabatu, jehož kořeny ovšem dle Ginzburga nevyrůstají jen z církevní démonologie, ale opět se kruhem vrací i k potlačovaným a přesto přežívajícím lidovým představám. Seminář je koncipován mezioborově, pracuje s tématem z perspektivy historiografie, antropologie, kulturních dějin, etnolingvistiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (06.01.2022)

Povinná:

 • Ginzburg, Carlo. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. Praha: Argo, 2002, 226 s. ISBN 80-7203-437-5.
 • . Lidová magie a náboženský život. In Dülmen, Richard van. Náboženství, magie, osvícenství . Praha: Argo, 2006, s. 55-. ISBN 80-7203-813-3..
 • Kieckhefer, Richard. Magie ve středověku. Praha: Argo, 2005, 252 s. ISBN 80-7203-660-2.

Doporučená:

 • . Sympatetická magie, Magie a náboženství, Magické ovládání počasí. In Frazer, James George. Zlatá ratolest . V Praze: Československý spisovatel, 2012, s. 17-. ISBN 978-80-7459-088-7..
 • Behringer, Wolfgang. Čarodějnictví : globální historie : zásadní kniha pro všechny zájemce o historii čarodějnictví a magie. Praha: XYZ ve společnosti Albatros Media a.s., 2016, 422 s. ISBN 978-80-7388-760-5.
 • Ginzburg, Carlo. Noční příběh : sabat čarodějnic. Praha: Argo, 2003, 384 s. ISBN 80-7203-514-2.
 • Jean-Claude Schmitt

  Jérome Baschet. Čarodějnictví, Ďábel. In Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude. Encyklopedie středověku . Praha: Vyšehrad, 2002, s. 81-. ISBN 80-7021-545-3..

Volitelná:

 • Behringer, Wolfgang. Chonrad Stoeckhlin a "noční houf" : příběh z raného novověku. Praha: Argo, 2018, 200 s. ISBN 978-80-257-2679-2.
 • . . In Holub, František Vondráček, Vladimír. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie . Praha: Avicenum, 1972, s. -. ISBN ..

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (10.01.2022)

Atestace bude mít podobu písemné práce (o rozsahu cca 5-6 normostran) zpracované na základě četby a reflexe částí knih či kapitol z vybrané povinné, doporučené či volitelné literatury, dále bude možné se inspirovat i několika beletristickými a filmovými díly (případně výtvarným uměním), se kterými budou studenti seznámeni na začátku semestru, a které se vztahují k tématu kurzu. Konkrétní téma písemné práce si student vybere (po konzultaci) dle svého zájmu o některý aspekt problematiky studované v rámci kurzu. Po opravení písemné práce bude následovat krátké neformální kolokvium (nikoliv zkoušení), spíše rozprava nad předloženým textem. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (10.01.2022)

1. Seznámení s tématem semináře. Základní pojmy: magie, čarodějnictví, kouzelnictví, mág, čaroděj, kouzelník, apod. v některých evropských jazycích, etymologie těchto slov. etnolingvistická perspektiva. Seznámení s odbornou literaturou. Magie a čarodějnictví ve filmu, výtvarném umění a beletristické literatuře.

2. Antropologické pojetí magie.

3. Magie a čarodějnictví v historiografii - stručný přehled bádání v 19. - 21. století.

4. Magie a dědictví antiky, magie v řecko římském světě, magie a počátky křesťanství.

5. Magie v germánské a keltské kultuře.

6. Středověká magie I. : lidová magie, léčitelství, věštění, bílá x černá magie.

7. Středověká magie II. : magie v dvorské a učenecké kultuře, okultní vědy, astrologie, astrální magie.

8. Středověká magie III.: alchymie a nekromantie.

9. Čarodějnictví, pronásledování čarodějnic ve středověku a raném novověku. Církevní pojetí čarodějnictví.

10. Obraz raněnovověkého čarodějnictví: mezi církevní démonologií, sabatem a starými lidovými kulty I.

11. Obraz raněnovověkého čarodějnictví: mezi církevní démonologií, sabatem a starými lidovými kulty II. 

12.  Obraz raněnovověkého čarodějnictví: mezi církevní démonologií, sabatem a starými lidovými kulty III.

13. Mezikulturní perspektiva: euroasijský šamanismus a jeho vliv na utváření evropské magie, čarodějnictví a kouzelnictví. Historické kontakty mezi euroasijskými etniky jako cesta předávání mýtů a rituálů spojených s magií a čarodějnictvím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK