PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Thompson - Média a modernita - YBQDT02ZI
Anglický název: Guided Reading - Thompson - Media and Modernity: a Social Theory of the Media
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Publikace se zabývá důsledky růstu vlivu informační a komunikační techniky (ICT) na změny v povaze sociálních vztahů.Charakterizuje povahu sociální interakce, která je podporována zprostředkující úlohou ICT,její formy a vliv na utváření veřejné sféry. Představuje významný příspěvek pro teorii médií. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Kniha je také doporučenou četbou pro přípravu ke Společenským vědám v interdisciplinární perspektivě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (07.04.2013)


Kniha je velmi obsažná, avšak dobře čitelná. Jak referovat knihu, aby rozsah referátu nepřesáhl 5 stran? Po přečtení knihy zjistíte, že autor předkládá v jednotlivých kapitolách koncepci medií ve vztahu k jejich ekonomickým, sociálním, politickým a kulturním důsledkům. Ujasnete si  jeho celkový koncepční přístup (pomáhá tomu také explicitní vymezení návaznosti na ostatní segmenty společenskovědního poznání a jeho polemika s dalšími autory). To Vám umožní vystihnout argumentační přínos a autorovo podstatné sdělení k tématům jednotlivých kapitol a vyloučení méně podstatných poznatků. Svébytnou pozornost je nutno věnovat závěrečné kapitole. Zde autor shrnuje svou koncepci a odpovídá na otázku, jak jeho teoretický přístup přispívá k poeozumění a zmírňování negativních sociálních a lidských důsledků současné mediální techniky a podpoře jejích pozitiivních vlivů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (07.02.2013)


Příprava referátu v rozsahu 5 stran (viz níže uvedená doporučení).Referát je nutno předložit nejpozději do konce výuky. Při vložení referátu do Moodlu pošlete současně učiteli mailovou zprávu, že byl referát oodevzdán. V době zkouškového období lze předložit referát jen výjimečně, a to jen po dohodě s učitelem.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (22.02.2009)

Publikace se zabývá důsledky růstu vlivu informační a komunikační techniky (ICT) na změny v povaze sociálních vztahů. Autor charakterizuje tyto důsledky za tak závažné, že je nutno revidovat řadu základních představ modernity (např. k pojetí racionálního diskurzu, dialogu, legitimizace). Charakterizuje povahu sociální interakce, která je podporována zprostředkující úlohou ICT, jako zprostředkovanou kvasiinterakci. Její funkcí není argumentativní legitimizace, ale zviditelnění. Veřejná sféra je pak charakterizována jako prostor zviditelnění, jenž se vyznačuje místní nezakotveností, nedialogičností a otevřeností. V tomto úhlu pohledu se také věnuje sociálním důsledkům komodifikace a komercializace medií. Hlavní riziko vidí v unifikaci mediálního vlivu; řešení hledá v principu regulovaného pluralismu.Tato koncepce představuje významnou koncepční platformu pro interpretaci tohoto tématu. Kriticky reaguje na Habermasův přístup a nesdílí jeho pesimistické hodnocení sociálních důsledků ICT.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK