PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Globalisation and Sustainable Development - YBQ006
Anglický název: Globalisation and Sustainable Development
Zajišťuje: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Další informace: http://mosur.czp.cuni.cz/ispos/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Andrew George Barton
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2015)
V tomto kurzu se studenti zorientují v příležitostech a rizicích globalizačních procesů, a to z různých úhlů pohledu; hlavní principy globalizace včetně konceptu syndromů globálních změn budou představeny jak stručně teoreticky, tak i na konkrétním případu ze světa. K praktickému obsahu patří zvládnutí práce s případovou studií zabývající se globální problematikou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2015)

Cílem je zorientovat se v problematice globální změny a strategií udržitelného rozvoje,

naučit se integrovat různé perspektivy, a to s důrazem na propojení a vztahy, přistupovat k příležitostem a rizikům

globalizace z různých úhlů pohledu. Studenti získají informace o případové studii ze vzdálené části světa, na které si uvědomí rizika spojená s rozvojem, a vytvoří krátkou odbornou esej jako základ pro praktický výzkum

případových studií.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

V kurzu jsou využity interaktivní možnosti online prostředí a důraz je kladen na diskuse.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (23.09.2013)

Modul Globalization Case studies zahrnuje tyto okruhy:

·         Přehled strategií udržitelného rozvoje v globálním pohledu

·         Reflexe různých přístupů ke globalizaci, příležitosti a rizika tohoto procesu

·         Rozvoj kritického myšlení, orientace v různých diskurzech

·         Koncept syndromů globálních změn

·         Práce s informacemi a úvodní výzkumné dovednosti - práce s případovou studií

Obsah - cílem je:

·         naučit se orientovat v problémech globalizace, integrovat různé perspektivy, a to s důrazem na propojení a vztahy

·         uvažovat o různých přístupech k příležitostem globalizace

·         utvářet celostní perspektivu a umožnit studentům vyjádřit jejich vlastní názor a hodnoty

·         uvědomit si rizika spojená s rozvojem, získat přehled o politice udržitelného rozvoje

·         získat informace o případové studii ze vzdálené části světa (řeka Jordán)

·         analyzovat případovou studii z hlediska nedostatku vody a jeho důsledků

·         vytvořit text jako základ pro praktický výzkum případových studií.

 

Sylabus (podrobně viz anglický popis):

Týden 1

Úvod do e-learningového prostředí, vzájemné seznámení studentů. V tomto týdnu se studenti zapíší do prostředí, ve kterém se bude odehrávat výuka, vytvoří si zde svůj osobní profil, a "seznámí" se s dalšími účastníky kurzu

Týden 2-3

Úvod do problematiky udržitelného rozvoje. V těchto týdnech bude k dispozici interaktivní materiál "Sustainable development and its challenges, kde jsou přehledně popsány ekologické, ekonomické a sociální a politické problémy související s globalizací a udržitelným rozvojem. K dispozici jsou i další navazující zdroje; studenti rozvinou diskusi o této problematice.

Týden 4-5

Procesy globalizace a syndromy globálních změn budou představeny jako úvod ke konkrétní případové studii. Studenti by měli pochopit nejdůležitější hybné síly globálních procesů a jejich dopad především na krajinu a její součásti (v globálním pohledu). Metodou výuky/učení bude opět řízená diskuse.

Týden 6

Opakování, test pro sebe-hodnocení a jako feedback pro učitele.

Týden 7

Úvod do případové studie. Bude představena situace kolem řeky Jordán z pohledu hospodaření s vodními zdroji, a to v historických, kulturních, environmentálních atd. souvislostech. Studenti budou mít za úkol vybrat úhel pohledu, který je zajímá, a sdělit svůj názor kolegům.

Týden 8

Na základě (sdíleného) zájmu o představený problém se studenti moou rozdělit do skupin tak, aby se jim na případové studii lépe pracovalo. V následujícím týdnu totiž budou shromažďovat informace k případu tak, aby o něm mohli podat zprávu ze svého hlediska (zde se cení jedinečnost pohledu i schopnost vlastní názor podložit daty).

Týden 9

V tomto týdnu budou studenti (ve skupinách) pracovat na své části případové studie

Týden 10

Zde by měli práci postupně dokončovat, což bude příležitostí pro to, aby si vzájemně přečetli své práce a také si je "ohodnotili" - poskytli si navzájem zpětnou vazbu.

Týden 11

Před vánoci by pro studenty, kteří dodrží časový harmonogram, mohla práce skončit. Studenti budou požádáni, aby reflektovali proces učení, kterým prošli, vyplnili nám některé dotazníky, které ukáží, jak se na výuku dívají a co jim přináší, a budou mít též možnost reagovat na práce svých kolegů i na samotný obsah výuky - představit svůj názor na případ, kterým se zabývali, i na jeho možná řešení.

Další týdny

Do konce semestru i ve zkouškovém období bude příležitost dokončit úkoly, na které čas z různých důvodů nezbyl - bohužel ale v této době již většinou nelze vést řízenou diskusi, a tedy je třeba pracovat jen individuálně (což snižuje celkové hodnocení).

Celkové cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k procesu globalizace a podpořit jej příslušnými metodologickými nástroji pro praxi a samostatný výzkum této problematiky. V souvislosti s tím studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti a osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení. Forma vzdělávání zahrnuje spolupráci mezi studenty různých fakult a oborů, využívá moderních vzdělávacích metod založených na aktivním učení, odehrává se v prostředí utvářeném informačními a komunikačními technologiemi. Zvláštní "design" vzdělávacího prostředí vytváří dobré podmínky pro týmovou spolupráci a praktické využití znalostí pro udržitelný rozvoj.

Na kurz je možno navázat účastí na mezinárodní letní škole, která proběhne v rámci European Virtual Seminar on Sustainable Development v dubnu 2014.

Hodnocení

Test, který uzavře první část kurzu, je určen spíše pro sebehodnocení. Pro závěrečné hodnocení byly vyvinuty nástroje, které můžete najít zde: Rubric for assessment of the text a Rubric for evaluation of the discussion.

Literatura - výběr z následujících (veškeré zdroje nezbytné ke studiu jsou dostupné online).

Literature/Resources

Especially introductory material and "knowledge base" on sustainable development and globalization will be provided online - either as links to the working space, see http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Student_Area or as provided study materials in Moodle.

·         David Held and Anthony McGrew Globalization Entry for Oxford Companion to Politics accessed at the Global Transformations website at: http://www.polity.co.uk/global/globalization-oxford.asp

Material about syndromes of global change:

·         Lüdeke, M., Petschel-Held, G., Schellnhuber, H.-J. (2004): Syndromes of Global Change: The First Panoramic View. In: Gaia 13 (1), pp.42-49.

·         1996 Report of the WBGU. Available from http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg1996/wbgu_jg1996_engl.pdf

Links and material on the global change case study that underpin your efforts besides those you will find independently:

·         Meybeck, M. (2003). Global analysis of river systems: from Earth system controls to Anthropocene syndromes. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 358(1440), 1935-1955.

·         Hadadin, Nidal, et al. "Water shortage in Jordan-Sustainable solutions." Desalination 250.1 (2010): 197-202.

·         Srinivasan, V., et al. "The nature and causes of the global water crisis: Syndromes from a meta‐analysis of coupled human‐water studies." Water Resources Research 48.10 (2012).

There will be "instructional material" available for doing your assignment:

·         Thomas, G. (2011). How to do your case study: A guide for students and researchers. Sage Publications Limited. SAGE, 2011, ISBN 0857025635, 9780857025630

·         Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse, and structure. Qualitative Inquiry, 17(6), 511-521.

Optional:

·         Schellnhuber, H.-J. et al. (1997): Syndromes of Global Change. In: Gaia 6 (1), pp.19-34.

·         Petchel-Held, G. et al. (1999): Syndromes of Global Change: a qualitative modelling approach to assist global environmental management. In: Environmental Modeling and Assessment 4 (1999), pp. 295-314.

·         Robert K. Yin. Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. SAGE Publications. California, 2009. ISBN 978-1-4129-6099-1

·         Turner, B. L., Lambin, E. F., & Reenberg, A. (2007). The emergence of land change science for global environmental change and sustainability. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(52), 20666-20671.

·         Higgott, Richard and Reich, Simon, Globalization and Sites of Conflict: Towards Definition and Taxonomy (March 1998). CSGR Working Paper No. 01/98. Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=146972 Accessed 30th September 2009. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

Zápočet student získá za splnění úkolů, především zapojení do komunikace o vyučované problematice v anglickém jazyce a dokončení společné práce na případové studii. Součástí je i krátký test, kerý slouží především pro zpětnou vazbu o pokroku.

Vyučující: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Andrew Barton

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (23.09.2013)

Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka. Studenti, kteří modul absolvují, se mohou zčastnit mezinárodní letní školy pořádané v rámci Virtual Campus for Sustainable Europe na začátku dubna 2014. Kurz nevyžaduje předchozí znalosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK