PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Eduard Štorch, pedagog, spisovatel, archeolog, utopista - YBHC149
Anglický název: Eduard Štorch, pedagogue, writer, archeologist and utopist
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (02.09.2021)
Kurz bude seznamovat studenty se dvěma rovinami života a díla českého pedagoga, spisovatele, archeologa a sociálního utopisty Eduarda Štorcha (1878 – 1956). V prvé rovině bude sledovat život a dílo této osobnosti v souvislostech rozvinuté moderní doby v 1. polovině 20. století. Ve druhé rovině budeme kriticky hodnotit Štorchovy aktivity v oboru archeologie a populárně naučné literatury.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (02.09.2021)

1 Průmyslová revoluce – industrializace – komplexní modernizace – formování moderních evropských národů

2 Příroda. Vzor a ideální prostředí pro výchovu člověka v období protoindustriálizace a industrializace. Rousseau, Thoreau, woodcraft, skauting, YMCA.

3 Eduard Štorch a další. Jaroslav Foglar, Marie Wagnerová/Felix Háj, Jan Karafiát.

4 Eduard Štorch pedagog, spisovatel, archeolog.

5 Lovci mamutů. Paleolit.

6 Osada Havranů, Minehava. Neolit, eneolit.

7 Bronzový poklad. Doba bronzová.

8 Z šera dávných věků. Problematika počátku Slovanů.

9 Zlomený meč. Doba halštatská, laténská, římská, stěhování národů.

10 Hrdina Nik, Zastavený příval. Raný středověk 1.

11 O Děvín a Velehrad, Meč, proti meči. Raný středověk 2.

12 O čem Štorch nepsal a proč. Archeologie středověku, novověku, industriální archeologie, archeologie současnosti.

 

Doporučená literatura

Jindra, Z. – Jakubec, I. a kol. 2015: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum.

Hroch, M. 1999: Na prahu národní existence. Praha: Mladá fronta.

Hroch, M. 1999: V národním zájmu. Praha: Lidové noviny.

Kakáč, B. 1986: Kdo byl Eduard Štorch. Praha: Albatros.

Sýkorová, I. – Matoušek, V. 1998:Od svatého Václava k lovcům mamutů. Praha: Epocha.

Jiráň, L. – Venclová, N. 2007 – 2008: Archeologie pravěkých Čech 1 – 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Buchvaldek, M. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Pleiner, R. – Rybová, A. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK