PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Město jako obraz (starověk) - YBHB022
Anglický název: City as an Image (Classical Antiquity Antiquity)
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YBHB022K
Je neslučitelnost pro: YBHB022K
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (18.09.2023)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Je určený především studentům bakalářského studia, kteří se zajímají o témata: město - architektura - urbanismus - antika z hlediska využití vizuálních pramenů historického poznání. Je vhodný i pro přípravu na vybraná témata Úvodu do historie nebo Státní závěrečné zkoušky z historie. Doporučená (podle zvoleného tématu atestace): • BOUZEK, Jan - Ondřejová, Iva - Halada, Jan, Periklovo Řecko. Praha : MF, 1989. 272 s. ISBN 80-204-0029-X • BOUZEK, Jan - Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha : Karolinum, 2003. 216 s. Praha: (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia.) ISSN:0567-8307 • DUFEK, Josef, Vesnice, či již město? Neolit a počátky urbanizace Evropy. Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, dostupné na: http://www.antropoweb.cz/media/document/antropowebzin_2_2014n.pdf • BOUZEK, Jan - Římské a řecké modely mýtů počátků měst. In: Historická Olomouc. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů "počátků" ve světle kritiky pramenů Muzeum umení Olomouc - sál Beseda 6.-7. října 1998 / Olomouc : Univerzita Palackého 12, (2001,) s. 65-70. 80-244-0323-4 • VITRUVIUS Pollio, Marcus - Otoupalík, Alois - Bouzek, Jan Deset knih o architektuře. Vitruvius Pollio; [Z latinského originálu přeložil]: Otoupalík, Alois. [Předmluva, poznámky a bibliografie]: Bouzek, Jan. Praha : Baset, 2001. 438 s., il. (Antická knihovna. XLIII.R.) ISBN:80-86223-49-3 Návaznost na knihy doporučené k EDK: • FLACELIÉRE,, Robert, Život v době Periklově, 358 s. Praha: Odeon 1981, ISBN 01-088-81 • COULANGES, Fustel de: Antická obec. 392 s. Praha : Sofis Pastelka 1998 ISBN:80-902439-7-5 • VERNANT, J.-P.: Řecký člověk a jeho svět. 296 s. Praha: Vyšehrad 2005. ISBN:80-7021-731-6 • BARTONEK, Antonín , Zlatá Egeis. Praha :Kolumbus 1969. 358 s. ISBN neuvedeno
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (16.09.2021)

Povinná:

 • Bouzek, Jan. Vznik Evropy. Praha: Triton, 2013, 359 s. ISBN 978-80-7387-670-8.
 • Bouzek, Jan, Ondřejová, Iva, Halada,Jan. Periklovo Řecko. Praha: Mladá fronta, 1989, 265 s. ISBN 80-204-0029-X.
 • Flacelière, Robert. Život v době Periklově. Praha: Odeon, 1981, 358 s. ISBN .
 • Burian, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Praha: Svoboda-Libertas, 1994, 236 s. ISBN 80-205-0391-9.
 • Dufek, Josef. Vesnice či již město? neolit a počátky urbanizace Evropy. In antropoweb.cz. 2 (2014): -.

Doporučená:

 • Assmann, Jan. Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001, 317 s. ISBN 80-7260-051-6.
 • Pausaniás. Cesty po Řecku I. Praha: Svoboda, 1973, 581 s. ISBN 66/602-22-8,6.
 • Pausaniás. Cesty po Řecku II. Praha: Svoboda, 1974, s. ISBN 73/605-22-825-027-74.
 • Ludvík Svoboda a kol.. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, 741 s. ISBN 09/1-6086 21-003-73.
 • Vitruvius, Marcus Vitruvius Polio. Deset knih o architektuře. Praha: Arista, Baset, 2001, 438 s. ISBN 80-86410-23-4.
 • Bouzek, Jan. Etruskové : jiní než všechny ostatní národy. Praha: Karolinum, 2003, 216 s. ISBN 80-246-0516-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (18.09.2023)

Atestace předmětu písemnou formou. Postup podle následujících kroků:

1/ V průběhu října a listopadu (nejpozději do 30 11.) je možnost si po dohodě s vyučující vybrat téma, které se vztahuje k zaměření kurzu na Evropu město - architekturu - urbanismus v epoše starověku (konec nejpozději v 7. stol. n. l.) Téma je možné po dohodě přizpůsobit individuálním potřebám a studijním zájmům ve vztahu k zaměření bakalářské práce, přípravě na skeletovou nebo státní zkoušku z historie nebo skeletový překlad z angličtiny.

2/ Po schválení tématu vypracovat projekt - heslovitě  v rozsahu max. 1 normo strany, kde bude uvedeno jméno studenta - název kurzu -  název práce -  seznam dobových pramenů (požadují se zejména prameny obrazové), dále seznam odborné literatury (používá se k přehledu o dosavadním zpracování oobdobného tématu, k soustředění potřebných informací apod. LITERATURA NENÍ PRAMEN, POKUD NENÍ Z DOBY, KTEROU ZKOUMÁTE!),  navržené metody výzkumu, badatelské otázky a cíle práce, návrh osnovy práce - to vše lze upřesnit během konzultací s vyučující

3/ Podle schváleného projektu je pak možné vypracovat text atestační práce s poznámkovým aparátem (VYSVĚTLIVKY, ODKAZY NA POUŽITOU LITERATURU - VIZ CITAČNÍ NORMY! a zvlášť zpracovanou obrazovou přílohu s popiskami v ppt prezentaci, kterou pak budete používat při představení a obhajobě práce při zkoušce (buou vypsané termíny). Doporučuji k obrázkům napsat nejen pokompletní popisky, ale i informace, data pro vysvětlení a obhajobu.

Práci je možno (a radno) průběžně konzultovat. Její rozsah není předem stanoven, protože se bude odvíjet od otázek, které jste si v projektu stanovili. Na začátek atestační práce okopírujete schválený projekt. Práci a ppt prezentaci můžete poslat ke konzultaci v průběhu přednáškového období (VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ UŽ NE!). V elektronické podobě atestašní práci i ppt prezentaci přinesete ke zkoušce (NEBUDEME JI DOHLEDÁVAT V POŠTĚ!)

Poznámkový aparát zvolíte podle možností uvedených v přiložené citační normě. PRÁCE BEZ POZNÁMKOVÉHO APARÁTU NEBUDOU HODNOCENY!

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu), encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (slouží jen pro orientaci, vysvětlení pojmů), ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody vyberete podle povahy pramenů a v souladu s otázkami, které si stanovíte a po dohodě s vyučující. K základní orientaci jak pracovat s paremny a metodami viz Texty k historickému prosemináři, které jsou v souborech předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (18.09.2023)
2023 - 9999 všichni

Témata:
1) Charakteristika epochy starověku z hlediska architektury a urbanismu: město jako obraz společnosti.

2) Protourbánní centra a nejstarší města - základní komponenty evropského urbanismu. Město - společenské vztahy.

3) Bibiblická města v evropské kulturní tradici.

4 Architektura a urbanismus egejské oblasti v době bronzové.

5) Hledání bájné Tróje a objevení Mykén - konec doby bronzové.

6) Architektura a sídelní celky archaického Řecka.

7) Hippodamický model města - zdroje a rozšíření.

8) Řecká polis a oikos v době klasické a v helénismu.

9) Města Etrusků.

10) Etruský rituál a založení Říma (doba královská).

11) Augustův Řím - Řím v době císařské.

12) Vitruvius, římští zeměměřiči - teorie a praxe. Vliv na evropskou kulturní tradici.
Doporučená literatura:

BOUZEK, J. Objevy ve Středomoří. Praha: Odeon, 1979.

BOUZEK, J. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha: Karolinum, 2003. ISSN 0567-8307.

DUFEK, J. Vesnice, či již město? Neolit a počátky urbanizace Evropy. Praha: Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta UK. Dostupné na: _2_2014n.pdf

BOUZEK, J. Římské a řecké modely mýtů počátků měst. In Historická Olomouc. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů "počátků" ve světle kritiky pramenů Muzeum umení Olomouc - sál Beseda 6.-7. října 1998. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 65-70. ISBN 80-244-0323-4.

ŠEVČÍK, O. Architektura - historie - umění. Praha: Grada, 2007. ISBN 80- 247-2032-9.

VITRUVIUS P., MARCUS, O. A., BOUZEK, J. Deset knih o architektuře. Vitruvius Pollio. Praha: Baset, 2001. ISBN 80-86223-49-3.

Pausanias, Cesty po Řecku I, II

Assmann, Jan, Kultura a paměť

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK