PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey - YBFC143
Anglický název: Knowledge, Art and Understanding: Heidegger and Dilthey
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFH018
Je neslučitelnost pro: YMFH018
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (23.01.2023)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky). Poslední tři přednášky kurzu budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (24.01.2020)

Doporučená:

  • Heidegger, Martin. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013, 63 s. ISBN 978-80-7298-490-9.
  • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004, 62 s. ISBN 80-7298-083-1.
  • Heidegger, Martin. Původ uměleckého díla. Praha: OIKOYMENH, 2016, 119 s. ISBN 978-80-7298-207-3.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (27.01.2021)

1)      Periodizace Heideggerova díla – 3 etapy v rozvoji jeho myšlení (rané, střední a pozdní)

2)      Jaké je pojetí jsoucího a pojetí pravdy podle Heideggerovy přednášky Věk obrazu světa? Co charakterizuje podle této přednášky výzkum? Má každá epocha dějin svůj obraz světa?

3)      Proč je podle Heideggerova textu Novověká matematická přírodní věda hlavním charakterem novověké vědy, že je matematická? Jak se liší nauka o pohybu u Aristotela a Newtona? Jaký je matematický rozvrh u Galileova pokusu s volným pádem a jaký u Descartova cogito sum?

4)      Co je podle Heideggerovy přednášky Otázka techniky technika techné, Gestell? V čem spočívá nebezpečí moderní techniky? Je zde možnost záchrany?

5)      Co je podle Heideggerovy přednášky Věda a zamyšlení věda teorie, skutečnost? Jaký nenápadný věcný obsah se skrývá v bytnosti vědy?

6)      Jaké je pojetí vědy v Bytí a čase (paragraf 3 a 69b)? Jak Heidegger vykládá pojmy, které jsou ústřední pro porozumění novověké vědě: základní pojmy, matematizaci a zpředmětnění?

7)      Jaké jsou podle přednášky Původ uměleckého díla tři v evropské tradici převládající výklady jsoucna? Jaký je vztah mezi pouhou věcí, příručním prostředkem a uměleckým dílem? Jak se v uměleckém díle děje pravda? Čím se liší zhotovování od umění? Co je básnění a co je řeč?

8)      Co je básnění a bydlení podle přednášky Básnicky bydlí člověk? Jak se liší tento výklad od výkladu v přednášce Budovat, bydlet, myslet?

9)      Diltheyovo rozumění jako (znovu)prožívání, pravidla a hranice rozumění. Diltheyovo elementární a vyšší rozumění. Diltheyova hermeneutika, hermeneutický kruh

10)  Diltheyova popisná a rozumějící psychologie

11)  Diltheyova typologie světonázorů a metafyzických systémů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (23.01.2023)

Kurz je zakončen písemným testem, v němž má student prokázat porozumění a obeznámenost s předneseným výkladem a se základními pojmy a myšlenkami textů, jež byl v rámci kurzu interpretovány.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK