PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. - YBDA005
Anglický název: Thesis Preparation I.
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 237 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Aleš Svoboda
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (02.09.2022)
Diplomní seminář I. je určen k přípravě projektu bakalářské práce a ukončen odevzdáním písemného projektu bakalářské práce. V průběhu seminářů budou studující připravovat své projekty bakalářských prací a průběžně konzultovat a diskutovat průběh přípravy pod odborným dohledem vyučujícího. Od studujících se očekává aktivní účast na semináři a průběžná domácí práce spojená s přípravou projektu. Semináře budou rozděleny do následujících oborových paralelek, z nichž si studující musí na začátku semestru jednu vybrat a zapsat: Filosofie a literatura; Historie; Psychologie; Sociologie; Sociokulturní antropologie; Umění a vizuální kultura. Výuka probíhá zpravidla 1x za dva týdny, pro upřesnění viz rozvrh.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (21.09.2022)

Rámcový sylabus:

1) Podoba bakalářské práce, podoba projektu výzkumu, fáze a proces psaní bakalářské práce.
2) Formulace témat bakalářské práce.
3) Osnova projektu bakalářské práce.
4) Práce s teoretickým zázemím bakalářské práce.
5) Proces psaní odborného textu/projektu bakalářské práce.
6) Prezentace a diskuse projektu výzkumu.

 

Filosofie a literatura (út 14:30 - 15:50 ob týden, Mgr. Josef Kružík, Ph.D.)

Cílem semináře je předat určité praktické dovednosti a kompetence (sestavování bibliografií, používání bibliografických pomůcek, práce s oborovými slovníky a encyklopediemi, elektronické zdroje), které studentům usnadní přípravu a zpracování bakalářské práce. Sylabus: 1) Metoda ve filosofii; základní typologie prací; jaký může mít práce přínos; průkopníci a kompilátoři; 2) Výběr tématu a stanovení cíle práce. Jak a čím vůbec začít? Osnova a (analytický) úvod;  3) Struktura a žánry bakalářské práce. Poznámkový aparát a formální náležitosti vědeckých textů; 4-5) Jak sestavit bibliografii k danému tématu? Elementární metodika a přehled základních tištěných pomůcek. Elektronické pomůcky a databáze. Jak a kde si opatřit knihy a články k danému tématu? ; 6) Jak si usnadnit práci využitím bezplatného software (Mendeley). V rámci seminářů budou probíhat krátké prezentace vyučujících s nabídkou témat. Atestace bude udělena za aktivní účast na semináři a za buď a) provedení regisgtrace bakalářské práce v SIS nebo b) odevzdání projektu bakalářské práce (cca 500 slov, popsané téma, vymezený cíl práce, bibliografie v náležité normě) do odevzdávárny v SISu. Zápis do paralelky probíhá běžným způsoběm po webu.

 

 

Historie (čt 11:30 - 12:50 nebo 13:00 - 14:20 ob týden, doc. Martin Nodl, Ph.D.)

Cílem diplomního semináře je studentům, kteří se rozhodnou psát bakalářskou práci z oboru historie, zprostředkovat odpovědi na několik základních otázek: Co je historie? Co jsou historické prameny? Co je historický fakt? Jak se odlišuje odborná práce od populárně naučné? Jaký je vztah minulosti a současnosti? Jak naše nazírání současnosti ovlivňuje konstruování minulosti? Z praktického hlediska by si studenti měli odnést znalosti ohledně formulování badatelských otázek, vyhledávání pramenů a odborné literatury, sestavování bibliografií a práce s poznámkovým aparátem. Atestace bude udělena za aktivní účast na semináři a za zformulování projektu bakalářské práce s bibliografií základních pramenů a odborné literatury. Zápis do paraleleky probíhá běžným způsoběm po webu.

 

 

Psychologie (st 13:00 - 14:20 ob týden; kontaktní osoba PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.)

Tento seminář je určen pro studenty, kteří se v průběhu bakalářského studia zaměřovali na studium psychologie a směřují k sepsání bc. práce z psychologie. Cílem diplomního semináře je příprava a zpracování projektu vlastní bakalářské práce. Průběh semináře je rozdělen do dvou bloků: 1. Prezentace a představení výzkumných témat otevřených pro zpracování bakalářských prací  - témata představují jednotliví školitelé. Předpokládá se, že z těchto témat si budou studenti volit téma své budoucí bakalářské práce. 2. Základní principy tvorby projektu bc. práce v psychologii (forma a struktura bc. práce atp.), prezentace klíčových metodologických postupů. 

Ukončení semináře a atestace v tomto semináři vyžaduje: a) aktivní účast studenta na seminárních setkáních (pozn. v individuálních případech lze po domluvě s vyučujícími předmětu tuto podmínku atestace změnit); b) odevzdání strukturovaného písemného návrhu projektu bakalářské práce (rozsah 5-8 ns) a c) prezentaci rozpracovaného projektu bakalářské práce na semináři. Upřesněné zadání pro zpracování seminárního projektu bude zveřejněno v rámci výukového bloku 2. V případě absence na semináři bude požadováno nahrazení této absence formou vypracování písemného úkolu.

Podmínky zápisu: Studující mohou být do psychologické paralelky diplomního semináře zapsáni pouze na základě své písemné odůvodněné žádosti (motivační dopis) vyplněné online ve formuláři na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/SyPDrXYJNc, a to do neděle 25. 9. 2022 včetně. Při rozhodování o zápisu do paralelky bude zohledněn jak zájem o profilaci v psychologii odůvodněný v zaslané žádosti, tak dosavadní činnosti ve vztahu k výzkumné psychologii a studijní curriculum ve vztahu k psychologii a společenským vědám. Poté budou žádosti posouzeny a případný zápis do kurzu se uskuteční do čtvrtka 29.09.2022 (včetně). Prosíme studenty, aby zápis dříve neurgovali. Pozn.: Žádosti zaslané jinou formou nebo po tomto datu nebudou zohledněny.

  

Sociologie (po 10:00 – 11:20 na úvod každý týden, později v průběhu semestru navštěvuje studující jen sudý nebo lichý týden), kontaktní osoba: magdalena.stovickovajantulova@fhs.cuni.cz

Cílem diplomního semináře je příprava a zpracování projektu vlastní bakalářské práce v oboru sociologie. V první části kurzu (první dvě setkání) budou studující seznámeni s formou a strukturou bc. práce, principy tvorby projektu bc. práce a budou jim představeni potenciální školitelé a jejich oblasti zájmu. Další výuka již proběhne ve dvou oddělených skupinách. Rozdělení do skupin proběhne během druhého setkání. Následující setkání budou věnována prezentaci a diskuzi rozpracovaných projektů bc. prací.

Atestace spočívá a) v aktivní účasti na semináři (pozn. v individuálních případech po domluvě s vyučujícími předmětu lze tuto podmínku atestace změnit), b) odevzdání dvou průběžných úkolů c) prezentaci rozpracovaného projektu bakalářské práce na semináři a d) odevzdání písemného projektu bakalářské práce (v rozsahu 5-8 ns) ve zkouškovém období.

Podmínky zápisu: celková kapacita paralelky je 25 studujících. Studující mohou být do sociologické paralelky diplomního semináře zapsáni pouze na základě své písemné žádosti (= motivační dopis, jehož součástí bude absolvované studijní curriculum vztahující se k sociologii, resp. společenským vědám) zaslané do neděle 25. 09. 2022 včetně na úložiště: https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/37519224_cuni_cz/EjoeGWDELcVIuzRIazQdyWsBGKdK8Uz0OKAfpA5V_XOYhw

Při rozhodování o zápisu do paralelky budeme zohledňovat jak zájem o profilaci v sociologii odůvodněný v zaslané žádosti, tak dosavadní studijní curriculum ve vztahu k sociologii a prospěch. Studující budou o výsledku zpraveni do čtvrtka 29. 09. 2022 včetně (prosíme studující, aby zápis dříve neurgovali). Na žádosti zaslané jinam nebo po uvedeném datu nebudeme brát zřetel.

Výuka bude prezenční, v případě přechodu na distanční formu výuky požadujeme účast na online výuce.

Studujní materiály ke kurzu dostupné v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12664

 

Sociokulturní antropologie (st 10:00 - 12:50 ob týden; dvojblok, studující si ho zapisuje celý, později v průběhu semestru navštěvuje jen jednu část), kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Cílem diplomního semináře je příprava a zpracování projektu vlastní bakalářské práce. V první části budou studující seznámeni s principy tvorby projektu bc. práce v sociokulturní antropologii, budou jim představeni potenciální školitelé a jejich oblasti zájmu (dvojblok 1), klíčové metodologické postupy vhodné pro bc. práce v sociokulturní antropologii (dvojblok 2), základní akademické dovednosti s důrazem na práci s odborným textem a akademické psaní (dvojblok 3) a etika výzkumu (dvojblok 4). Další výuka již proběhne ve dvou oddělených skupinách (od 10:00 a od 11:30 hod.) a  bude se soustředit na diskuzi jednotlivých projektů bc. prací. Každý studující tedy bude stručně prezentovat svůj rozpracovaný projekt bc. práce. Atestace pak spočívá v odevzdání písemného projektu bakalářské práce (5-8 NS), předpokladem je aktivní účast na výuce (docházka 70%).

Podmínky zápisu: celková kapacita paralelky je 35 studujících. Studující mohou být do antropologické paralelky diplomního semináře zapsáni pouze na základě své písemné žádosti (= motivační dopis, jehož součástí bude absolvované studijní curriculum vztahující se k antropologii, resp. společenským vědám) zaslané do neděle 25. 09. 2022 včetně na úložiště: https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/55047118_cuni_cz/EtdzNQsbAx5PqJUcgglgcroB3UqiMJ0iSW8ZD2BaXdjemA. Při rozhodování o zápisu do paralelky budeme zohledňovat jak zájem o profilaci v sociokulturní antropologii odůvodněný v zaslané žádosti, tak dosavadní studijní curriculum ve vztahu ke sociokulturní antropologii a prospěch. Studující budou o výsledku zpraveni do čtvrtka 29. 09. 2022 včetně (prosíme studující, aby zápis dříve neurgovali). Na žádosti zaslané jinam nebo po uvedeném datu nebudeme brát zřetel.

Výuka bude prezenční, v případě přechodu na distanční formu výuky požadujeme účast na online výuce. Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11092

 

Vizuální kultura a umění (po 14:30 - 15:50 ob týden), kontaktní osoba: Mgr. Aleš Svoboda

Diplomní seminář je určen studentům, kteří se v průběhu studia orientovali na problematiku umění, jeho zprostředkování či otázky vizuální kultury. Cílem je pak příprava a zpracování projektu bakalářské práce, jehož obsahem bude stanovení badatelského záměru, promyšlení použitých metod a struktury práce, postup zpracování bibliografie. Tato témata budou v průběhu semináře probírána, včetně formálních nároků na odbornou práci.
V rámci seminářů se postupně představí odborní pracovníci Katedry teorie umění a tvorby jako případní vedoucí bakalářských prací a představí svá badatelská témata.
Každý student svůj rozpracovaný návrh na semináři v krátké prezentaci představí, atestace pak bude udělena za odevzdání náležitě zpracovaného písemného projektu bakalářské práce v délce 5-6 NS. Zápis do paralelky probíhá běžným způsobem po webu.

 

* Studijní literatura:

* Povinná:
V souladu s projektem bakalářské práce.

* Doporučená:
V souladu s projektem bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK